לדף הבית לדף הבית צור קשר
A A
 

הנחות ופטורים 2017

טופס בקשה לשנת 2017 

מועד אחרון להגשת בקשה להנחה בארנונה עד 30 בנובמבר שנה זו

להלן פירוט עיקרי הנושאים וסוגי ההנחות שיינתנו  לדירת מגורים אחת המוחזקת בפועל ע"י הזכאי, לאחר עדכון  תיקון תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ"ג - 1993, (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות, עם פרסום עדכונים לתקנות):לכל אחת מהבקשות הר"מ על המבקש (מי שמחזיק בנכס) למלא טופס בקשה (ט1) במלואו כולל חתימה ותאריך, לצרף צילום ת.ז. כולל ספח וכתובת מעודכנת.

סוג ההנחה שיעור ההנחה מגבלת שטח אישורים נדרשים / פירוט נוסף
אזרח ותיק (כהגדרתו בחוק גיל הפרישה) 100% עד 100 מ"ר

אישור מביטוח לאומי על קבלת גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א-1980. 

100% עד 100 מ"ר אישור על קצבת זקנה לנכה עפ"י סעיף 251 , אישורי הכנסות מכל מקור שהוא של כל המתגוררים בנכס, הגשת בקשה בכתב חתומה בידי המבקש , ההנחה מותנת בעמידה במבחן הכנסה של כל המתגוררים בנכס לפי סעיף 9 לחוק אזרחים ותיקים.
30% עד 100 מ"ר מותנה בעמידה במבחן הכנסה של כל בני הבית לחודשים אוק'-נוב'-דצמ' בשנה הקודמת
25% עד 100 מ"ר אישור מביטוח לאומי על קבלת אחת מהקיצבאות הבאות: זקנה, שארים, תלויים או נכות בשל פגיעה בעבודה.
נכה אי כושר השתכרות 50% אין אישור מביטוח לאומי כי נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% ומעלה לפי סעיף 200 א'  לחוק הביטוח הלאומי, והוא זכאי לקצבה חודשית מלאה.
80% אין אישור מביטוח לאומי על דרגת אי  כושר השתכרות בשיעור 75% ומעלה + תצהיר על הכנסות של כל המתגוררים בנכס ותדפיסי ח-ן עו"ש של 3 החודשים האחרונים.
נכה 90% ומעלה 40% אין אישור על נכות רפואית מוכחת לפי כל דין בשיעור של 90% ומעלה.
ילד נכה עד גיל 18 33% עד 100 מ"ר אישור מביטוח לאומי על זכאות לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (דמי מחיה, עזרה ללימודים וסידורים לילד נכה), התש"מ-1980.
נכה צה"ל מגורים 66% עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר מ- 5 נפשות –עד 90 מ"ר אישור ממשרד הביטחון על זכאות להנחה בארנונה (או הופעה ברשומות המועברות לעירייה).
נכה מלחמה בנאצים 66% עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר אישור על זכאות לתגמולים לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי"ד-1954.
נכה רדיפות הנאצים 66% עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר אישור על זכאות לגמלת נכות לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי"ז-1957, או אישור על קבלת גמלת נכות מאחת המדינות הבאות: גרמניה (BEG), הולנד (WUV), אוסטריה (OFG) או בלגיה (קצבאות פצועים של המלחמה 1940-1945).
ניצולי שואה 66% עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר מ- 5 נפשות - עד 90 מ" אישור ממשרד האוצר הלשכה לשיקום נכים לפי חוק ההטבות לניצולי שואה התשס"ח 2008 לפי חוק התכנית להגדלת גימלאות להבטחת הכנסה לקשישים ונזקקים ולסיוע לניצולי שואה (תיקוני חקיקה) התשס"ח - 2008
עיוור 90% אין העתק תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד, התשי"ח-1958.
עפ"י מבחן ההכנסה 90% - 40% אין מותנה בעמידה במבחן הכנסה של כל בני הבית לחודשים אוק'-נוב'-דצמ' בשנה הקודמת - ראה/י דף הסבר.
משפחות שבראשן הורה עצמאי 20% אין רווקה / גרושה / אלמנה (או פרודה לפחות שנתיים מיום פתיחת תיק הגירושין), לה ילד עד גיל 18 או ילד שהוא חייל בשירות חובה עד גיל 21 המתגורר איתה.
משפחה שכולה 66% עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר מ- 5 נפשות – ד 90 מ"ר אישור ממשרד הביטחון על זכאות להנחה בארנונה (או הופעה ברשומות המועברות לעירייה).
נפגע פעולות איבה 66% עד 4 נפשות – עד 70 מ"ר מ- 5 נפשות – עד 90 מ"ר אישור מהמוסד לביטוח לאומי על זכאות לתגמולים לפי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל-1970.
חייל בשירות חובה 100% עד 70 מ"ר הסכם שכירות / רכישה ואישור מקצין העיר או מהשלישות הראשית על שירות חובה.
חייל משוחרר 100% עד 70 מ"ר תעודת שחרור. ההנחה תינתן עד 4 חודשים מיום השחרור.
מתנדבת בשירות לאומי 100% עד 70 מ"ר אישור מוסד המוכר לפי תקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות), התשס"ב-2002.
משרת בשירות האזרחי (תקנה 14 ה') 100% עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר אישור ממשרד ראש הממשלה, מרכז היחידה לפיקוח ובקרה על השירות הלאומי האזרחי
50% עד 4 נפשות - עד 70 מ"ר מ- 5 נפשות - עד 90 מ"ר

שרות אזרחי- בטחוני המשרת 36 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים כל עוד הוא משרת

 

100% עד 70 מ"ר למשפחה המונה עד 4 נפשות מילוי טופס 1 , אישור מרשות השירות הלאומי, אזרחי  או מי מטעמו  אישר המסלול בו משרת
100% למשפחה המונה מעל 5 נפשות
 שרות אזרחי -חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים, כל עוד הוא משרת 75% עד 70 מ"ר למשפחה המונה עד 4 נפשות מילוי טופס 1 , אישור מרשות השירות הלאומי, אזרחי או מי מטעמו אישר המסלול בו משרת
75% למשפחה המונה מעל 5 נפשות
שרות אזרחי -חברתי המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשךשלוש שנים, כל עוד הוא משרת 50% עד 70 מ"ר למשפחה המונה עד 4 נפשות מילוי טופס 1 , אישור מרשות השירות הלאומי, אזרחי או מי מטעמו אישר המסלול בו משרת
50% למשפחה המונה מעל 5נפשות
נזקק עד 70% אין מי שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך שלו או של בן משפחתו, או בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי.
בית עסק עד 90% עד 40 מ"ר בתנאי שהמחזיק עומד בכל 5 התנאים הבאים:
א. אין בבעלותו עסק נוסף
ב. שטח העסק אינו עולה על 75 מ"ר
ג. מלאו לו 65 שנים או לה 60 שנים .
ד. מחזור העסקאות אינו עולה על 243,799 ש"ח נכון ליום 1.1.2006
ה. הוא זכאי בדירת מגוריו להנחה בארנונה מטעמי הכנסה לפי תקנה 2 (8)
פטור נכס ריק 100% אין ההנחה למשך 6 חודשים באופן חד-פעמי בכל תקופת הבעלות מהחודש השביעי עד החודש ה- עשרים הנחה בשיעור של 50% .
פטור נכס חדש וריק 100% אין ההנחה למשך שנה אחת למחזיק שהוא בעל הנכס הראשון, בתנאי שהנכס עמד ריק מיום סיום בנייתו

 

לתשומת לב מבקשי ההנחות:

1. פונה אשר בבעלותו יותר מדירה אחת, זכאי להנחה אחת בלבד בדירה בה הוא מתגורר.
2. אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה,  ההנחה תינתן מיום ההודעה .
3. במידה ומתגוררים בדירה זכאים להנחות שונות, תינתן הנחה משוקללת לפי השטח היחסי. 
4. חובה לציין מס' שותפים בדירה אם יש. 

5.  תושב חדש - יש לצרף אשור סיום הנחה מאותה רשות שהתגורר בה לאחרונה

 

 

לידיעתך: תתכן אפשרות מצד העיריה לבקש מסמכים ו/או אישורים נוספים במידת הצורך

העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה .

 


 

 

;#;#