לדף הבית לדף הבית צור קשר
A A
 

נכס נהרס/ניזוק 

על פי סעיף 330 לפקודת העיריות , נכס שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו ואין יושבים בו, ימסור

 מחזיק הבניין לעיריה הודעה על כך בכתב, ועם מסירת ההודעה לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים.

אין האמור גורע מחבותו של המחזיק בשיעורי הארנונה שהגיע מועד פרעונן לפני מסירת ההודעה.

ביום 02.08.2012 פורסם תיקון לסעיף 330 המגביל תקופת הפטור ל- 3 שנים ממועד מסירת ההודעה- תקופת הפטור הראשונה.

מרגע חלוף הפטור יחויב בארנונה במשך 5 שנים מתום הפטור, בסכום מזערי .

 לאחר תקופת  זו במידה והנכס נותר הרוס/ניזוק ניתן להגיש הודעה בכתב לעיריה על כך ומרגע זה יהיה פטור מתשלום ארנונה.

 

 

טופס בקשה נכס נהרס/ניזוק

 

;#;#