לדף הבית לדף הבית צור קשר
A A
 

ארנונה מהי

הארנונה הינה  מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק.
הארנונה מוטלת  על "המחזיק" בנכס. "המחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ויכול שיהא , בעל הנכס, שוכר הנכס ואפילו פולש חסר זכויות משפטיות כלשהן.
בנכס ריק – בעל הזיקה הקרובה הוא בעל הנכס.
הארנונה מהווה מקור מרכזי לתקציב העירוני ומקבלת מישנה תוקף בשל צמצום הסיוע הממשלתי לעירייה. תשלום הארנונה מסייע במימון הפעולות והשירותים הניתנים ע"י  העירייה לתושביה ברחבי העיר, בתחומים מגוונים כגון: החינוך, התרבות, הבריאות, הרווחה, התברואה, טיאוט רחובות ואיסוף אשפה, תחזוקת כבישים ותאורת רחובות.

הארנונה מוטלת לשנת תקציב מ- 1 בינואר ועד 31 בדצמבר (12חודשים). סכום חיוב הארנונה מחושב לפי שטח הנכס במכפלת התעריף למ"ר, ובהתאם לסוג הנכס וסיווגו.

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית  לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג  - 1992, ובכפוף  לתקנות ההסדרים במשק המדינה, המותקנות מידי שנה.

 

שעור העדכון בארנונה לשנת 2017  יעמוד בשיעור של-  1.77% לעומת ינואר 2016 .

 המשלם בהוראת קבע נהנה מהנחה בשיעור 1.5% מהארנונה.
המשלם בהוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי  נהנה מהנחה בשיעור 0.7% מהארנונה.
המשלם מראש נהנה מהנחה בשיעור 2% מהארנונה.
שיעורי ההנחות עשויים להשתנות, עם פרסום עדכונים להנחות.

עשה הסדר קבע עם הוראת קבע

 

צו ארנונה לשנת 2017 (סעיף 277 (א) לפקודות העיריות)

 

מועצת העיר בישיבתה מספר 37 שלא מן המניין מתאריך כ' בסיוון תשע"ו, 26/06/2016,

אישרה את צו הארנונה המוצע לשנת 2017.

 הצו טעון אישור שרי הפנים והאוצר.

 * תעריפי הארנונה לשנת 2017 כוללים העלאה בשיעור של 1.77%   לעומת תעריפי

  ינואר 2016.

* מועדי תשלום הארנונה מפורטים בפרק 4 בצו הארנונה המוצע לשנת 2017. 

;#;#