לדף הבית לדף הבית צור קשר
A A
 

חילופי מחזיקים בנכס

עפ"י הוראות החוק פקודת העיריות סעיף 325  וסעיף 326 חובת תשלום הארנונה חלה על המחזיק בנכס, לכן, על כל שינוי שחל בנכס שבחזקתך  יש להודיע לעירייה בכתב ובמועד ניתן לשלוח בדואר –
אגף ההכנסות ת.ד. 1 פתח תקוה 49100 ולציין מגורים ו/או עסקים ותעשייה.

כמו כן ניתן לשלוח באמצעות פקס :   למגורים  03-9052540 / לעסקים 03-9052330


כתובת דואר אלקטרוני-יחידת מגורים: megurim@ptikva.org.il

כתובת דואר אלקטרוני-יחידת עסקים: Asakim@ptikva.org.il

כל עוד לא תתקבל הודעה כאמור לעיל , על שינוי המחזיק בנכס, תחול חובת תשלום החובות על המחזיק הרשום בעירייה .
לכן חשוב שתמסור הודעה בכתב לעירייה על הפסקת בעלות או החזקה בנכס במועד.

המסמכים הדרושים להשכרה – דירה/עסק/מבנה תעשייה

  1. שכירות – יש למלא את הטופס במלואו.
  2. לצרף לטופס צילום:
    א.  חוזה שכירות מ – 12 חודשים ומעלה.
    ב.  צילום ת.ז. של השוכר.
    ג.  לחברות בלבד צילום ח.פ./ח.צ. של החברה.
  3. חוזה לתקופה קצרה מ – 12 חודשים לא  יטופל וזאת בהתאם לסעיף 326 לפקודות העיריות.
  4. הודעת בדבר החזרת נכס לבעלים – בסוף תקופת השכירות חובה על המחזיק ו/או הבעלים לשלוח הודעה בכתב לעירייה בדבר הפסקת השכירות וזאת בהתאם לסעיף 325 לפקודות העיריות.

שים לב: שוכר ו/או מחזיק בנכס אשר לא העביר הודעה בכתב כאמור לעיל ימשיך להיות מחוייב בארנונה כללית על הנכס עד למועד הודעה בכתב לאגף הגבייה.

;#;#