הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש


הוועדה המקומית לתכנון ולבניה

פתח תקווה

הנחיות לעבודות הפטורות מהיתר

לעניין תקנות התכנון והבנייה (עבודות ומבנים הפטורים מהיתר) –

 התשע"ד 2014

 

 

הערה: סעיפי ההנחיות המרחביות ממוספרות בהתאם לסעיפי התקנות.

 

תנאים כלליים לביצוע עבודות פטורות מהיתרחובת דיווח
 א.         

פרטי בנין ומבנים קטנים פטורים מהיתר אם הם עומדים בכללים הבאים:

 • הם פשוטים מבחינה הנדסית
 • אין בהם כדי ליצור סיכון, הפרעה, מטרד או מפגע סביבתי של ממש
 • השפעתם על חזות הבניין, על הסביבה ועל אפיין ומאפייניהן, מעטה
 • הם לא פוגעים בשלד הבניין וביציבותו או במערכות הבניין ובתפקודיו

   
 
 ב.         

פטור מהיתר לא פוטר מהחובה לבצע את העבודות בהתאם לכל ההוראות שנקבעו בחוק, בתקנות, בתכניות החלות על השטח, ובהוראות שנקבעו במסמך זה. הפטור הוא רק מהצורך לבקש היתר לשם ביצוע העבודות הללו.

מי שמתכוון לבצע עבודות הפטורות מהיתר נדרש לברר קודם בוועדה מה הן ההוראות החלות על עבודה זו. ניתן להיעזר גם באתר האינטרנט של הועדה ובאתר –  http://bonim.moin.gov.il/Ptor

 
  ג.          העבודות יבוצעו ע"י בעל הזכויות בקרקע (בעל השטח, חוכר, משכיר וכדומה) או מי שמונה לשם כך על ידי בעל הזכויות. עבודה פטורה מהיתר מחויבת בהסכמת בעלי העניין האחרים בשטח שבו מתבצעת העבודה (אם יש כאלה), לפי כל דין. 
 ד.         יש לוודא שהעבודות לא מסכנות את מי שמשתמש במבנה/מתקן שנבנה בפטור, ואת מי שנמצא בסביבה. ביצוע עבודה פטורה מהיתר אינו פוטר את מבצע העבודה מאחריות מלאה בפני החוק לגבי מעשיו. 
 ה.         הפטור מהיתר לא ישמש הגנה בפני תביעה אזרחית כנגד המקים, המבצע או המשתמש לפי העניין. 
  ו.          הפטור מהיתר לא יגרע מחובה לפי כל דין של בעל מקרקעין או מחזיק בהם, כלפי בעלים או מחזיקים אחרים במקרקעין אלו 
  ז.          במגרש, אתר, מתחם או בנין לשימור – אין פטור מהיתר. 
 ח.         כל ההנחיות לגבי תוספות למבנים הינם למבנים בהיתר בלבד.   
 ט.         כל הבקשות להיתר אשר יוגשו החל ממועד 1.8.2014 יכללו גם את כל המרכיבים הכלולים בתקנות לעבודות ומבנים הפטורים מהיתר. כל בקשה להיתר תכלול בין השאר: תכנית ופריסת כל השערים והגדרות, מחסנים, מבני עזר, גגונים, סוככים, מצללות, מזגנים, עבודות פיתוח מבנים טכניים, מבנים זמניים מבנה לשומר וכו' .   
  י.          הועדה רשאית לשנות מעת לעת את ההנחיות המרחביות. יש להתעדכן באתר ההנדסי של העיריה.   

 

פרק ב'

סימן א' :  גדרות ושערים

 
5.גדר וקיר תומך (בין מגרשים)אין חובת דיווח.
  א.         בשכונות בהן ישנו נספח פיתוח מחייב המפרט התקנת גדרות שערים וקירות תמך, יש להקים גדרות קירות תמך או שערים בהתאם לנספח פיתוח.
   ב.          אם אין בתכנית החלה על השטח הנחיות מפורטות לגבי חומרי הגמר, יש לבנות את הגדר מבלוקים או בטון בחיפוי טיח, או בחיפוי אבן (טבעית או מלאכותית), או מחומרים קלים כגון עץ ומתכת, ובלבד שהגדר תהיה עמידה ויציבה, ולא תהווה סכנה או הפרעה.
   ג.           הפטור איננו חל על גדרות בחזיתות המגרש הפונות לשבילים, מעברים ציבוריים וטיילות.
   ד.          הפטור חל על הקמת גדר בין מגרשים עד לגובה 1.5 מ' ובמידה ואין הפרשי גבהים בין המגרשים .
  ה.          לא תותר הקמת גדר מבלוקים, שאיננה מטויחת. בראש כל גדר בנויה (בלוקים או בטון) יש להניח "קופינג" (שורה מסיימת של הגדר) מאבן טבעית או מלאכותית.
    ו.           לא תותר בניית גדרות פח, בכל צורת עיבוד, למעט גדרות זמניות סביב אתר בניה, במהלך תקופת הבניה. גדרות באתר בנייה בכפוף לאישור תכנית התארגנות אתר.
    ז.           לא תותר הקמת גדרות או חיפוי גדרות בקני במבוק, בכיסויי פלסטיק, או בלוחות פח.
  ח.          קיר תמך בין מגרשים עד לגובה 1.0 מ' פטור מהיתריש לדווח על העבודה +אישור מהנדס
6.גדר המוקמת בידי רשות מקומית    אין חובת דיווח.
  בהתאם לתקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
7.גדר בשטח חקלאי   אין חובת דיווח.
  בהתאם לתקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
8.גידור מתקן תשתיתהודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה 
  א.                      גדר שפונה לחזית רחוב , למבני ציבור, לשטח ציבורי או למגרש מגורים, יש לתאם פרט אדריכלי עם אדריכל העיר טרם ביצוע.
9.גדר בתחום גן לאומי ושמורת טבע הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו  ערוכה לפי הטופס שבתוספת,  תמסר בתוך 45 ימים ממועד ביצועה   לרשות הרישוי, ולמשרד להגנת הסביבה; להודעה על הקמת גדר המשמשת  לצורכי אקלום בעלי חיים, יצורף אישור אקולוג.
  א.         בכל מקרה לא תותר בניית גדר אשר תחסום את המעברים ושבילי האופניים  לתחומי מרחב הירקון ולנחל הירקון.
  ב. הפטור אינו כולל בניית גדר במרחב ירקון ללא אשור העירייה והגופים האחראים בשטח: רשות הטבע והגנים באזור גן לאומי ורשות נחל ירקון ברצועה שבאחריותה.
   ג.  באזור התעשייה סגולה, בדופן הפונה לשביל נחל שילה תותר בניית גדר על פי "פרט גדר נחל שילה" בלבד.
10.מחסום בכניסה לחניה ושעראין חובת דיווח.
 א.          הפטור לא כולל פתיחת פתח בגדר לצורך הוספת שער או מחסום לרכבים.
 ב.          פטור מהיתר לבניית שער או הקמת מחסום יינתן רק במקרים בהם קיים בהיתר פתח בגדר. לא ניתן לשנות גדר בחזית המגרש או גדר הפונה לשטח ציבורי (שצ"פ, שביל, דרך ומבנה ציבורי).  
 ג.           בכל מגרש אשר מותרת בו רק יחידת דיור אחת, ייבנה רק שער אחד, ומחסום חניה אחד.
 ד.          אין לבנות שער  כניסה לחניה בבניין משותף, אלא אם הוא מאפשר כניסה לכל הדיירים באותו בניין.
 ה.          אין בתקנה זו לשנות הסדרי תנועה וחניה ללא היתר או בפתיחת פתח בגדר ללא היתר
 ו.           אין להשתמש במחסום כשלט פרסום
 ז.           שערים לחניות ולכניסה למגרשים יהיו בעלי פתיחה בהזזה או כלפי מעלה, לכיוון המגרש, ובשום אופן לא יפתחו ולא יבלטו בזמן הפתיחה לרשות הרבים (המדרכה או הכביש).
 ח.          בבניינים משותפים לא ניתן להציב מחסום ואו כל סגירה לחניה בקומת הקרקע

 

סימן ב' : גגונים וסככות

 
11.גגון, סככת צל, סוכך מתקפל.

הודעה על הקמת גגון או סוכך ששטחו עולה על 20 מ"ר, ערוכה לפי הטופס שבתוספת,   תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון הגגון או הסוכך ויציבותו .

 

 א.          למען הסר ספק: על מנת לבנות גגונים צריך שיהיו במגרש זכויות בניה עודפות. הזכויות נקבעו בתכנית (תב"ע) החלה על המגרש, ויש לוודא שלא כל הזכויות שנקבעו מוצו כבר לעת בניית המבנה שאליו רוצים להצמיד את הגגון, או מבנים אחרים במגרש. יש להתעדכן במשרדי הוועדה המקומית אם יש במגרש זכויות בניה, או לא.
  ב.         לא תותר התקנת גגונים, סוככים וסככות צל אלא בחצרות של בתים צמודי קרקע שטחים בייעוד תעשיה ומלאכה.  לא תותר הקמת גגונים בבניינים משותפים , מכח תקנות אלו.
   ג.          

יש לוודא כי גגון, סככת הצל או סוכך יותירו לפחות 1 מ' בין הקצה שלהם לבין גבול המגרש הצידי, ו-2.5 מטר מגבול המגרש הקדמי והאחורי .

בחצרות מבנים בייעוד ציבורי תותר הקמת סככת צל עד גבול המגרש.

  ד.          קירוי באמצעות אריג המגן מפני השמש והשפעת מזג האוויר (סככת צל) פטורה מהיתר, ובלבד שגובה הקירוי לא עולה על 3 מטרים, המפתח בין העמודים אינו עולה על 5 מטרים ומשקל הקירוי אינו עולה על 3.5 קילוגרמים למטר מרובע.   
  ה.         

רוחבו של גגון לא יעלה על כפליים מרוחב

הכניסה / הפתח שעליו הוא מגן.

 ו.           כל גגון יכלול שוליים מעובדים המסתירים את שולי החיפוי והקונסטרוקציה.
 ז.           מיקום הגגון / הסוכך/ סוכך מתקפל יהיה מעל פתחים קיימים בהיתר בלבד.
 ח.          גגון / סככה המבוקשת מכח הנחיות לפטור אלו
 ט.          

חומרי הגמר לסוככים וגגונים:

במבנה בעל גג רעפים – יתאפשר גגון עם חיפוי רעפים.

סוככים נפתחים ( מרקיזות) יוכלו להיות מיריעות בד/ אריג.

גגונים יוכלו להיות מחומרי בניה קלה בלבד.

12.הקמת מצללה (פרגולה)הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון המצללה ויציבותה.
  א.         הקמת מצללה (פרגולה ) בהתאם לתכנית פת/מק/2000/ד.
  ב.         

הפטור חל על הקמת מצללה בחצר דירות גן ומרפסות גג בלבד .

"מרפסת גג" – חלק ממישור גג שטוח המופרד באמצעות קיר משאר הגג והמוקף מעקה, אשר רצפתו מחוברת לרצפת דירה או אולם הנמצאים על הגג האמור ודלת מעבר ביניהם;

 

   ג.          

שטחה של הפרגולה אינו עולה על 50 מ"ר או רבע משטח הקרקע הפנוי ממבנים או הגג – הגדול מבין השניים.

על אף האמירה "הגדול מבין השניים", לא יעלה שטחה של מצללה על 200 מ"ר, אלא אם כן היא מוקמת ע"י העיריה, בשטח ציבורי פתוח, בשטח מבני ציבור או טיילת .

      ד.          הפטור אינו חל על הקמת פרגולה על גבי מרפסות או גזוזטראות.
  ה.         

חומרי גמר לפרגולות – בבניה קלה בלבד.

בדירות גן – עץ , מתכת , אלומיניום

במרפסות גג- מתכת / אלומיניום בלבד.

 

       ו.           פרגולה על גגות מבנים תהיינה צבועות בצבעים בהירים (לבן או אפור בהיר) או/ו  התואמים את צבעי המבנה.
       ז.           גובה הפרגולה יהיה בגובה תקרת קומת קרקע או גובה תקרת קומת הגג,  בהתאם למיקומה.
      ח.          

התקנת עמוד קבוע תהיה בתחום מחויבת באישור מהנדס מבנים. לא ימוקמו עמודים וכבלים מעל גדר, אלא בשטח הפנימי של בעל השטח בלבד.

עמודי פרגולה במרפסת גג יוצבו על רצפת המרפסת ולא על / כחלק מהמעקה הבנוי.

 

סימן ג : שימושים נלווים למבנה

 
13.פרטי עזראין חובת דיווח.
 א.          ההוראות תקפות ל: מצלמות, גופי תאורה, מתקן חניה לאופנים וצופר אזעקה בלבד. רכיבים אחרים מצריכים בחינה מול מחלקת התכנון
 ב.          הפטור  ניתן להוספת פרטי עזר למבנים בהיתר בלבד.
 ג.           תאורה במגרשי מגורים תותקן בצמוד לקיר המבנה ו/או הגדר- עמודי תאורה הבולטים מעל גובה הגדר לא יעלו על גובה 2.2 מטר מקו הריצוף ובתנאי שתופנה לשטח המגרש
 ד.          התאורה לא תהווה הפרעה לשכנים.
14.שלטאין חובת דיווח.
  א.         הוראות בדבר שילוט יהיו בהתאם למדיניות חוק עזר עירוני, הוראות תכניות בניין עיר החלות בתחום המגרש ותאום פרטני מול מחלקת שילוט טרם התקנת השילוט.
  ב.         הפטור אינו כולל שלטים דיגיטליים.
   ג.          הפטור אינו כולל שלטים על מבני מגורים, למעט שלט זמני למכירת דירה.
  ד.          שלטי פרסום לעסקים בבנייני מגורים – יש לפעול על פי מדיניות השילוט העירונית.
  ה.         

הצבת שלטים באתר בניה חייבת להיות בתחום המגרש בלבד, באזור אחד מרוכז, צמוד לגדר, קרוב ככל הניתן למשרד המכירות של הקבלן (אם יש כזה). השלטים יהיו בגובה הגדר בלבד.

הצבת שלט באתר בניה תותר רק לאחר אישור היתר הבניה ע"י הוועדה המקומית.

השלט יכלול את כל הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות חוק התכנון והבניה.

15מיתקן לאצירת אשפהאין חובת דיווח.
 א.          התקנת מתקן אצירה לאשפה שנפחו אינו עולה על 50 ליטר – פטורה מהיתר.
 ב.          הפטור אינו כולל בניית נישה בגדר קיימת ללא היתר בניה .
 ג.           למען הסר ספק – לא תותר הקמת נישה לאשפה בחזית קדמית ללא היתר וללא קבלת אישור אגף שפ"ע.
16.מכונה לאיסוף מכלי משקה אין חובת דיווח.
 א.  התקנת מכונה לאיסוף מכלי משקה בקיר חיצוני של בניין פטורה מהיתר, ובלבד שחזית המכונה פונה אל מחוץ לבניין ואינה חורגת מקו הבניין יותר מ 10 סנטימטרים.
 ב.  הפטור אינו כולל הצבת מכונות בתחום שטח ציבורי, דרך או שטח מבני ציבור.
17.סורגים  הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ,  ערוכה לפי הטופס שבתוספת תימסר לרשות הרישוי ,  ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה.
 
 1.  
יש להתאים את הגוון והגיאומטריה של הסורגים שיהיו תואמים בכל הבניין.
18.דוד מים, דוד שמש וקולטיםאין חובת דיווח.
 א.          אם לא נקבע בהיתר מיקום ספציפי להצבת דוד וקולט על גג שטוח, יש למקם אותם צמוד לפיר היציאה לגג, או במרכז הגג, ככל האפשר. בכל מקרה –  יש להקים מסתור לתשתיות אלו בהתאמה לחומרי הגמר והצבע בשאר המבנה.
 ב.          תותר הצבת דוד שמש וקולטים על גבי המבנה הראשי בלבד. לא תותר הצבת דוודים וקולטים על מבני עזר, מבנים יבילים וכדומה.
 ג.           בכל שכונה בה נפסח הבינוי מתייחס למיקום דוד השמש והקולטים יש לפעול עפ"י נספח זה .
 ד.          התקנת דוד הינה רק על מבנה הקיים בהיתר.
19.מזגן מערכת מיזוג אוויר או מערכת טיהור אוויראין חובת דיווח.
 א.          מזגנים יותקנו בתוך המסתורים המיועדים לכך.
 ב.          בבתים פרטיים יש להתקין אותם קרוב ככל הניתן לקרקע ולהסתיר אותם ע"י גינון או מסתור המותאם לחומרי הגמר של הבניין, תוך מזעור מטרדי הרעש לסביבה.
 ג.           לא תותר התקנת מזגנים ע"ג חזיתות ראשיות של המבנה הפונות לרחוב או לחזית אחורית
 ד.          

כאשר תותקן המערכת על קיר חיצוני צינורות הגז הניקוז והחשמל לא יהיו גלויים על החזית אלא יוכנסו אל קירות המבנה ויבוצע תיקון עלפי גמר החזית. במידה ומדובר בחזית פסיפס ואבן תאוגד הצנרת ותוסווה במוביל קשיח עשוי פח וצבוע בגוון הקיר (ההתקנה בקווים אנכיים ואופקיים בלבד)

 

20.החלפת רכיבים בבניין

 

הודעה על ביצוע החלפת חיפוי אבן, לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה חוות דעת מהנדס מבנים.

 א.          החלפת חיפוי אבן על גבי מבנה – יש לקבל אישור מהנדס מבנים ובהתאם לתקנים.
 ב.          הפטור אינו כולל שינוי חיפוי המבנה ששונה מהחיפוי בהיתר.
 ג.           הפטור אינו כולל חיפוי מבנה בקרמיקה.
 ד.          לגבי החלפת כבלי חשמל תקשורת, יש לקבל אישור ממהנדס חשמל .
 ה.          למען הסר ספק – הפטור אינו חל לגביי מבנים / אתרים /מתחמים המיועדים לשימור.  
21.החלפת מכל גז נייח תת קרקעיהודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי ולרשות הארצית לכבאות בתוך 45 יום ממועד ביצועה ויצורף לה אשור מפקח עבודה כמפורט בפסקה (3) בתקנות.
 א.          הפוטר אינו כולל שינוי במיקום הצנרת.
 ב.          צובר גז תת-קרקעי שהותקן בשטח ציבורי , לא יוחלף לפי תקנה זו.
 ג.           עמודי התראה של צובר הגז לא יהיו במעברים להולכי רגל.

 

סימן ד' : מבנים טכניים

 
22מבנים טכניים הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו , ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר  לרשות הרישוי  בתוך 45 ימים ממועד  ביצועה ואם נדרש אישור לפי חוק הקרינה, יצורף  להודעה גם אישור זה.  
 א.          המבנה הטכני יהיה בגוון בהיר או בגוון המשתלב בחומרי הגמר של מתקן התשתית, ובמידת הצורך יחופה החיפוי קשיח ע"פ המתקן הראשי.
 ב.          המבנה הטכני יהיה בתחום קווי הבניין בלבד.
 ג.           המבנה אינו משמש לצורך מתקן שידור רדיו או סלולארי.
 ד.          הפטור אינו כולל הצבת מבנים טכניים בשטח מבני ציבור, שטח ציבורי פתוח ובדרכים.
23.מיתקן לניטור אוויר אין חובת דיווח.
  בהתאם לתקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
24מתקן פוטו וולטאיהודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו,  ערוכה לפי הטופס שבתוספת  תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 יום ממועד ביצועה  ויצורף לה אשור בכתב של מהנדס חשמל מוסמך בדבר קיום התנאים להתקנת המיתקן הפוטו-וולטאי ואישור מהנדס מבנים כי הגג יכול לשאת את המיתקן וכי המיתקן יציב; הודעה כאמור תימסר גם לרשות הארצית לכבאות.
 א.          

לא תותר התקנת מתקנים פוטו וולטאים אם הם מסנוורים את השוהים במבנים סמוכים או בשטחים סמוכים. יש להגיש לועדה חוות דעת שנעשתה בידי מומחה בתחום זה, שלא קיים סנוור  ממתקנים אלו.

יש לצרף תצהיר המתכנן/חברה על שימוש  בפנלים המונעים סינוור.

 ב.          

יש להשאיר מרחק של-  40 ס"מ מכל צידי הגג.

יש להותיר מרחק בין הפנלים למעבר אנשי שירות.

 ג.           אין למקם מתקנים פוטו וולטאים על הקרקע או על מבנה שהוקם לצורך כך. מתקנים פוטו וולטאים יוקמו רק על מבנים הקיימים בהיתר.
 ד.          הפטור אינו כולל הגבהת מעקה הגג.
סימן ה' :  מבנים ועבודות זמניים 
25.מבנה זמני הודעה על הצבת מבנה זמני לתקופה רצופה העולה על עשרה ימים, ערוכה לפי הטופס שבתוספת,  תימסר לרשות הרישוי,   בתוך  14 ימים ממועד הצבתו;  בהודעה כאמור יצויין מועד הצבתו של המבנה , מועד פינויו הצפוי והתחייבות לפינויו עד למועד האמור.
 א.  לא יוצבו מבנים  זמניים כגון מכולה או מבנה יביל בשטחים ביעוד מגורים (למעט באתרי בניה), וכן לא בתחום שטחים ציבוריים פתוחים או שטחים פרטיים פתוחים, בשטחים ביעוד מסחרי או ביעוד תעשייה או שטחי חניונים.
 ב.  באתרי בנייה מבנים אלו יסומנו ויאושרו כחלק מתכנית התארגנות אתר.  
26.סגירה עונתיתהודעה על ביצוע סגירת חורף, לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת , תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה חוות דעת מהנדס מבנים.
 א.  הפטור מהיתר כפוף למילוי כל הוראות תכנית פת/33/2000 , טרם ההקמה .
 ב.  

בנוסף להנחיות תכנית פת/33/2000 יש לקבל אישור אדריכל העיריה לעיצוב סגירה העונתית.

הנחיות להגשת תכניות לסגירת חורף: 

- יש להגיש תכניות חתכים וחזיתות של סגירת החורף יחד עם המבנה הצמוד. בקנ"מ 1:50

- יש לסמן את הפתחים, החומרים וגוונים.

- יש לסמן את גבולות המגרש וקווי הבניין.

- לא תותר שפיכה חופשית מהגג.  גג המבנה יוקף קרניז      אנכי להסתרת שיפוע ניקוז הגג.

 ג.   אין להתקין שילוט על סגירת החורף.
 ד.  ביצוע סגירה עונתית אינו פוטר אישור מרישוי עסקים.
 ה.  באם הסגירה העונתית נמצאת על שטח ציבורי יש לקבל אישור מאגף נכסים.
27.עבודות זמניותהודעה בדבר ביצוע עבודה לפי תקנה זו,  ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי 15 ימים לפני מועד ביצועה.
 א.  הפטור הינו לתקופה של עד חצי שנה.
 ב.  להודעה לוועדה יש לצרף תכנית התארגנות אתר.
 ג.   לפני ביצוע העבודות יש לתאם סלילה, הנחת  קווי תשתיות ומבנים נלווים עם אגף למבנים ותשתיות, אגף גנים ונוף ומית"ב.
 ד.  יש לפעול על פי נוהל תיאום תשתיות של מהנדס העיר לעבודות לילה, שטחי התארגנות ופינוי פסולת בניין.
 ה.  הפטור אינו כולל העבודות הקשורות לרכבת הקלה (הקו האדום) במישרין או בעקיפין, כולל תשתיות מבנים או מבנים נלווים או הסדרי תנועה לרכבת הקלה.
28.מנהרה חקלאית ורשת צל הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנת משנה (א) , ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי  ולמשרד החקלאות ופיתוח הכפר בתוך 45 ימים ממועד ביצועה .
  בהתאם לתקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
סימן ו' : מחסן ומבנה לשומר 
29.מחסןהודעה  בדבר הקמת מחסן,  ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי  בתוך 45 ימים ממועד הקמתו.
 א.  הקמת המחסן תהיה ע"פ הוראות תכניות בניין עיר החלות במגרש ובכפוף לכך שנותרו שטחי בניה שלא מוצו בהיתרי הבנייה.
 ב.  יש להגיש היתר לצורך בניית מחסנים לבניינים משותפים.
 ג.   מחסן יוקם מחומרים קלים בלבד.
 ד.  גודלו של המחסן לא יעלה על 6 מ"ר , גובהו אינו עולה על 2.05 מ' , אם המחסן בעל גג משופע לא יעלה גובהו על 2.4 מ'.
 ה.  לא יוקם מחסן בשטח המיועד בהיתר לחניה .
 ו.   לא יוצבו מחסנים ע"ג מרפסות שמש או גזוזטראות.
 ז.   

מחסן המוצב על גג פרטי , יוצב עפ"י ההנחיות הבאות:

 • בגג שרוחבו קטן מ- 8 מטרים, המרחק מקצה הגג יהיה 1.5 מטרים.
 • בגג שרוחבו מעל 8 מטרים, המרחק מקצה הגג יהיה 2 מטרים.
 • המחסן יוצמד לאחד מקירות המבנה
 ח.  אין להציב מחסנים בחצר בית משותף.
 ט.  אין להציב מחסנים בחצרות הפונות לשטחים ציבוריים (דרך, שטח ציבורי פתוח, שביל וכדומה).
 י.   בבתים צמודי קרקע , יש להציב את המחסן בחזית האחורית כך שיהיה ניסתר ככל הניתן מהרחוב. 
 יא.                     המחסן יהיה עשוי מפלסטיק, אלומיניום או מעץ, ולא מאיסכורית.
30.מבנה לשומריש לדווח לוועדה בהתאם לסעיף ד' בהנחיות אלו.
 א.  המבנה הוא מבנה יביל
 ב.  גובהו אינו עולה על 2.2 מ'.
 ג.   שטחו אינו עולה על 4 מ"ר .
 ד.  הפטור אינו כולל הקמת מבנה לשומר אשר יוצב מעל לחצי שנה.
 ה.  

המבנה יוצב בשטח המגרש , בסמוך לשער הכניסה , אלא אם תואם אחרת עם הרשות המקומית.

דלת הכניסה למבנה תופנה לכיוון המגרש ולא לכיוון שטחים ציבוריים. הוספת מבנה השומר לא תפריע לכניסה ולמעבר הולכי רגל.

 ו.   במבני חינוך- על פי  הנחיות של משרד החינוך לנושא זה.
 ד.במגרש מגורים, תנאי לפטור מהיתר הוא אישור ממוסד ביטחוני או מהמשטרה. יש לשלוח אישור זה לוועדה.
סימן ז' : עבודות פיתוח ושיפור נגישות   
31.ריצוף חצר, הקמת מסלעה ועבודות פיתוח  - אין חובת דיווח.
 א.  ברצועת המרחק של 2 מטרים מקצה המגרש השינוי במפלס הפיתוח יכול להיות עד 0.5 מטרים מהקיים בהיתר.
 ב.  אין אפשרות לשנות את כיווני ניקוז נגר עילי יש להבטיח ניקוז תקין בהתאם להיתר.
 ג.   הפטור אינו חל  כאשר שינוים בריצופים משנים מיקום או גובה חניה, שמחייבים שינויים בריצוף או פיתוח הרחוב.
 ד.  הפטור אינו כולל הוספת חניה או שינוי הסדרי תנועה במגרש.
 ה.  פטור זה אינו חל במקרה של הגבהת גדר בין שכנים, לפי סעיף 5.
 ו.   הפטור אינו חל בתחום נחל הירקון .
32.שיפור נגישות לבניין ובתוכואין חובת דיווח.
  ביצוע דרך גישה או כבש המיועדים לגשר על הפרש גובה שינו עולה על 1.2 מ' פטור מהיתר.
  הפטור אינו חל בשטחים שאינם בבעלות המנגיש.
סימן ח' :  אנטנה, צלחת קליטה ותורן 
33.אנטנה, צלחת קליטה ותורןעל הקמת תורן שגובהו עולה על 3 מטרים מפני המישור שעליו הוא מוצב,  תימסר הודעה לרשות הרישוי,  ערוכה לפי הטופס שבתוספת,   בתוך 45 ימים ממועד ביצוע העבודה ויצורף לה אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו.
 א.  התקנת אנטנה , צלחת קליטה ותורן פטורים מהיתר בלבד שגובהו לא יעלה על 6 מ' מפני המישור שעליו הוא מוצב, ואינו מותקן על גג מקלט או על גג בריכה למי שתיה .
 ב.  בהתקנת אנטנה או צלחת בגג יש לפרק תחילה אנטנות או צלחות קליטה או  אשר לא בשימוש.
 ג.   הפטור חל כל עוד האנטנה או צלחת הקליטה בשימוש.
  

מרחק בין קצה הגג לאנטנה או לצלחת הקליטה:

 • בגג שרוחבו קטן מ- 8 מטרים, המרחק מקצה הגג יהיה 1.5 מטרים.
 • בגג שרוחבו מעל 8 מטרים, המרחק מקצה הגג יהיה 2 מטרים.
34.הוספת אנטנה למתקן שידור קיים הודעה על ביצוע עבודה לפי תקנה זו,   ערוכה לפי הטופס שבתוספת, תימסר לרשות הרישוי,    בתוך 45 ימים ממועד ביצועה ויצורף לה אישור הממונה על הקרינה.
 א.  אם נקבע עיצוב מיוחד לאותו מתקן שידור, יש להתאים את הרכיב החדש לעיצוב שעליו סוכם.
 ב.  הפטור אינו כולל הוספת מעל 20% אנטנות מעבר לקיים בהיתר.
 ג.הפטור אינו כולל פגיעה חזותית כתוצאה מהוספת אנטנות. 
35.הוספת אנטנה על עמוד חשמל  אין חובת דיווח.
  בהתאם לתקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
36.תורן למדידה מטאורולוגיתאין חובת דיווח.
  בהתאם לתקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
37.תורן ומתקן ניטור רעשאין חובת דיווח.
  בהתאם לתקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
38.אנטנה ותורן למיתקן של חובבי רדיו

הודעה  על ביצוע עבודה לפי תקנה זו ערוכה לפי הטופס שבתוספת,  תימסר לרשות הרישוי ולמשרד הבטחון בתוך 45 ימים ממועד ביצועה  ויצורפו לה המסמכים הבאים:

א. עותק אישור הממונה על הקרינה כאמור בפסקה (2) לתקנות.

ב.עותק תקף של היתר הקמה למיתקן חובבי הרדיו שניתן לפי סעיף 3 לחוק הקרינה.

ג.רישיון תחנת קשר חובב רדיו לפי תקנה 2 לתקנות הטלגרף האלחוטי (רשיונות, תעודות ואגרות) התשמ"ז -1987.

ד.להודעה על הקמת אנטנה אנכית למיתקן של חובבי רדיו שגובהה עולה על 3 מטרים  יצורף אישור מהנדס מבנים בדבר עיגון התורן ויציבותו.

 

 

 

  בהתאם לתקנות עבודות ומבנים הפטורים מהיתר
סימן ט':  הריסה ופירוק 
39.הריסההודעה על הריסת מבנה או פירוקו, ערוכה לפי הטופס שבתוספת,  תימסר לרשות הרישוי בתוך 45 ימים ממועד הביצוע  ויצורף לה  אישור על פינוי הפסולת  לאתר לסילוק פסולת בניין או לטיפול בה.
 א.  הפטור אינו חל במקרה של הריסה חלקית של בניין או הריסת בניין הצמוד בקיר לבניין שכן.
 ב.  הפטור הינו להריסת מבנה בן קומה אחת.
 ג.   יש לשלוח לוועדה טופס חישוב כמויות הפסולת שהועברו למטמנה, ואת גודל המבנה שנהרס. 
 ד.  בהריסה או פירוק של אלמנט עשוי אסבסט יש לפעול ע"פ הנחיות המשרד להגנת הסביבה כולל משלוח אישורים מתאימים לוועדה המקומית.
  באזורי התעשייה או באזורים שעברו שינוי יעוד מתעשייה, יש לבצע סקר זיהום קרקע על פי דרישת האגף לאיכות הסביבה . לא ניתן יהיה להתחיל בעבודות ההריסה והפירוק ללא אשור מהאגף לאיכות הסביבה שהשטח נקי.

 

 

בעקבות שינויים בחוק התכנון והבניה סעיף 101 המאפשר לבצע עבודות ללא צורך בבקשה להוצאת היתר. יש צורך להיכנס לאתר משרד הפנים
בו יהיו הסברים ואיורים שנועדו להסביר לאזרח מה נקבע בתקנות הפטור מהיתר בקישור הנ"ל: משרד הפנים.

עם זאת, ההנחיות המגדירות מהן העבודות הפטורות מהיתר בניה הן כלליות למדי. הוועדה המקומית רשאית
להגדיר את העבודות הללו בצורה יותר מפורטת, ע"י פרסום הנחיות מרחביות. לצפיה בהנחיות המרחביות לחץ כאן.


 


עבודות ומבנים הפטורים מהיתר