הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש

תהליך פתיחת תיק תוכנית


הגשה ובדיקת תנאי סף:

מסירת מסמכי התכנית לקליטה במערכת כולל המסמכים הנלויים (להלן לינק לנוהל מבא"ת), ובדיקתם ע"י מדור מעקב תבע. יצויין כי התכנית תוגש על רקע מפת מדידה שאושרה קודם  לכך ע"י מודד העיריה.

1. הגשת נסח טאבו:
   יש להגיש נסח טאבו לכל חלקה וחלקי חלקה הכלולות בתחומי התכנית.

2. הנחיות לפי סוג נסח טאבו:
    2.1 נסח בתים משותפים:
  2.1.1 נסח טאבו עדכני (עד 60 יום).
 2.1.2 הצהרת היזם בדבר סוג וחתימת בעלים כנדרש בתכנית עפ"י תקנות התכנון והבניה (בעל דירה הרשאי להגיש תכנית בבית משותף) התשע"ן 2016 .
 2.1.3 ההצהרה תהיה מאומתת בחתימה עו"ד ויצורפו אליה חתימות הדיירים כמוצהר לעיל.
 2.1.2 הצהרת שמאי מקרקעין כי התכנית אינה מהווה פגיעה כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה.
 2.1.2 המסמכים ייבחנו ויאושרו על ידי היוע"מ.
   2.2 נסח פשוט (בעלות רגילה):
 2.2.1 נסח עדכני (עד 60 יום).
 2.2.2 חתימה של בעל הקרקע/ חוכר.
 2.2.3 במקרה בו מגיש התכנית הינו בעלים של יותר מ - 72% משטח התכנית ופחות מ - 100% )
          יש להגיש הצהרת שמאי מקרקעין כי התכנית אינה מהווה פגיעה כהגדרתה בתקנות התכנון והבניה.
 2.2.2 המסמכים ייבחנו ויאושרו על ידי היוע"מ.

3. מפה טופוגרפית:
    3.1 תוגש מפה טופוגרפית עדכנית.
   3.2 במפה הטופוגרפית יצויין מהות המדידה בהתאם לתקנות המודדים רקע לתב"ע.
   3.3 המפה וכן טבלה 2 בהוראות התכנית יאושרו בחתימה על ידי מודדת העיריה.
         הערה: טבלה 2 תכלול את כל תאי השטח על פי מצב מוצע.

4. טבלת הקצאה ואיזון:
במידה והתכנית כוללת תכנון והוראות לעניין איחוד וחלוקה בין ההסכמה ובין שלא בהסכמה בעת
הגשת התכנית תצורף טבלת הקצאה ואיזון במסמך חתום על ידי שמאי מקרקעין או מסמך בדבר
עקרונות עריכת טבלה כאמור על פי תקן 21 שנקבע על ידי אגודת השמאים.

5. נוהל מבא"ת:
תנאי סף נוספים בהתאם לנוהל מבא"ת )מבנה אחיד לתכנית( של מנהל התכנון.

6. מסירת מסמכים:
תכנית ומסמכים נדרשים לקליטת תכנית )בקטגורית תנאי סף( יוגשו למדור מעקב ובקרה אגף תכנון.


תהליך פתיחת תיק תוכנית