הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש

תיקון 101 לחו"ד הסבר כללי

החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר בכפוף לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.
ניתן להגיש בקשות לתיק מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין +לינק לרישוי זמין , לאחר תשלום אגרה.  

תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי תא השטח המבוקש, הן מבחינה מרחבית (תב"עוות תשתיות וכד'),הן מבחינת השימושים המותרים בו והן מבחינת התכן הנדרש.
תיק המידע יכלול מידע הקיים ברשות הרישוי (לדוגמה בנושאי תברואה  אכה"ס תנועה וכו') וכן יכלול מידע מרשויות וגופים  ( חברת חשמל, רשות העתיקות, קק"ל וכו' ומסמכים למסירת מידע ככל שנדרש . הגשת בקשה למידע תעשה רק ע"י הנדסאי  ו/או מהנדס /ו/או אדריכל בעל רישיון בתוקף. 
ניתן לבקש תיק מידע ע"פ סוג הרישיון של איש המקצוע (הנדסאי יכול לבקש תיק מידע עד בניין בן 4 קומות)

כל בקשה להיתר תוגש בהסתמך על תיק מידע להיתר והתנאים הרשומים בו.

​הסבר על הליך עבודה:

הגשת בקשה לתיק מידע להיתר – 5 ימים + 40 ימי עבודה.  
  • לתחילת התהליך יש לשלם אגרה לצורך פתיחת בקשה לתיק מידע קישור לאתר-תשלום
  • פתיחת בקשה מקוונת במערכת רישוי זמין כולל צרוף אישור תשלום האגרה קישור לרישי זמין.  
  • עורך בקשה בלבד יכול להגיש בקשה לתיק מידע ברישוי זמין. (בהתאם להגדרות החוק)
  • תהליך העבודה על תיק מידע להיתר (פתיחה וקבלת תיק המידע ) מתבצע באמצעות אתר רישוי זמין . לינק לאתר רישוי זמין
  • לאחר הגשת הבקשה לתיק מידע להיתר במערכת רישוי זמין, בודק המידען את עמידתה בתנאי הסף, בתוך 5 ימי עבודה. במידה והבקשה אינה עומדת בתנאי הסף, יקבל עורך הבקשה הודעה על כך ממערכת רישוי זמין.  
  • לאחר אישור עמידה בתנאי הסף, תיקלט הבקשה לתיק מידע להיתר. לינק לתנאי סף לפתיחת בקשה
  • המידען ירכז, יכין ויאסוף את המידע התכנוני מכל הגורמים הרלוונטיים, כולל תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר ויעביר את המידע התכנוני לעורך הבקשה בתוך 40 ימי עבודה. 
המידע המתקבל מרשות הרישוי הינו בתוקף שנתיים מיום קבלתו. תוקף מפה טופוגרפית הינה שנה.
תהליך הכנת תיק המידע כולל 4 שלבים עיקריים:
בדיקת תנאים מוקדמים- 5 ימי עבודה - קישור לתנאי סף לפתיחת בקשה
העברה להתייחסות גורמי פנים - 15
העברה לגורמי חוץ - 15
מענה וסיכום - 15

סטטוס בקשה

קישור לקומפלוט

​תנאי סף לפתיחת בקשה

אגרת תשלום בתוקף (האגרה בתוקף ל- 90 יום)
מפה טופוגרפית (DWF+DWG) בתוקף ע"פ תקנות המדידה-לינק+ לינק לדף הנחיות להגשת מפה טופ' הקיים באתר
קובץ צילומי המקרקעין באופן שיראה את המקרקעין ואת הבנוי עליהם מכל החזיתות בציון מועד הצילום.
סקר עצים –במידה וקיים 5 עצים בוגרים ומעלה במגרש –לינק לתקנות פקיד היערות
מילוי תקין ברור ומפורט של מהות הבקשה לרבות הקלות ושימושים חורגים. יש לשים לב שמהות הבקשה בתיק המידע זהה למהות בבקשה להיתר העיתידית.
במידה ומדובר בבקשה לתיק מידע ללא מפה טופ' (לדוגמא חדר על הגג) יש לצרף תרשים מתאר  על פי סעיף 13ב' לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה הכולל ציון של גוש וחלקה, קונטור המבנה הקיים וסימון צבעוני של התוספת המוצעת –לינק לטופס?!

תיק מידע להיתר