הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש


הליך קבלת היתר

לאחר פתיחת הבקשה, תיק הבקשה להיתר מנוהל ע"י בודק הבקשה בשלבים הבאים:
1. הכנה לועדות תכנון: רשות רישוי, ועדת משנה, ועדת התנגדויות ומליאת הועדה.
2. הפקדת היתרי בניה לאחר מילוי דרישות הועדה, תשלומי אגרות והיטלים.
3. טופס 2: צו התחלת עבודה, אישור לחיבור זמני של תשתיות בתקופת הבניה. 
    לצורך קבלת טופס 2 יש להשלים את גיליון הדרישות.
4. תעודת גמר: אישור לחיבור קבוע של תשתיות (חשמל בויב, מים וכו') בגמר הבניה לצורך איכלוס.
    לצורך קבלת תעודת גמר יש להשלים את גיליון הדרישות לתעודת גמר .
5. שחרור ערבות ערבות להבטחת תנאי היתר): עבור תוספות בניה לא נדרש להוציא תעודת גמר לאיכלוס, אך המחוקק קבע שיש להפקיד ערבות לצורך הבטחת 
    ביצוע תנאי ההיתר.

  • גבוה הערבות (לצטט את הסעיף בחוק)
  • לצורך שחרור הערבות, יש למלא את גיליון הדרישות לשחרור הערבות

עבודות הפטורות מהיתר

הסבר על הרפורמה: בתאריך 1.8.14 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה (הרפורמה בחוק התכנון והבניה). הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, הינה אחת הרפורמות הסטטוטוריות המקיפות והמשמעותיות ביותר בתולדות מדינת ישראל, שבמרכזה שינוי מהותי בחוק משנת 1965. יישום הרפורמה אמור להביא  להקלה על האזרחים, על ידי הפחתת הבירוקרטיה וזמני ההמתנה לאישורים השונים, וכן פישוט הליכי התכנון והבנייה באמצעות מתן זמן קצוב למענה ולאישור תכניות.
עבודות הפטורות מהיתר:
בעקבות השינויים בחוק התכנון והבניה סעיף 101 מאפשר לבצע עבודות מסוימות ללא צורך בבקשה להוצאת היתר. 
יש להיכנס לאתר  משרד הפנים  שם קיימים  הסברים ואיורים שנועדו לפרט ולפשט מה נקבע בתקנות הפטור מהיתר .
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר יש לבצע דרך אתר מנהל תכנון על ידי מילוי טופס מקוון - דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר. עם זאת, ההנחיות המגדירות מהן העבודות הפטורות מהיתר בניה הן כלליות למדי. הוועדה המקומית רשאית להגדיר את העבודות הללו בצורה יותר מפורטת, ע"י פרסום הנחיות מרחביות


הוספת קישור


הליכי רישוי לאחר היתר

1. טופס 2: צו התחלת עבודה, אישור לחיבור זמני של תשתיות בתקופת הבניה. 
   לצורך קבלת טופס 2 יש להשלים את גיליון הדרישות (תעודת גמר להכניס לינק, קיים באתר תחת טפסים).
2. תעודת גמר: אישור לחיבור קבוע של תשתיות (חשמל בויב, מים וכו') בגמר הבניה לצורך איכלוס.
    לצורך קבלת תעודת גמר יש להשלים את גיליון הדרישות לתעודת גמר 
3. שחרור ערבות ערבות להבטחת תנאי היתר): עבור תוספות בניה לא נדרש להוציא תעודת גמר לאיכלוס, אך המחוקק קבע שיש להפקיד ערבות לצורך הבטחת
    ביצוע תנאי ההיתר.
  • גובה הערבות (לצטט את הסעיף בחוק)
  • לצורך שחרור הערבות, יש למלא את גיליון הדרישות לשחרור הערבות 


הליך קבלת היתר