הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש

ארנונה מהי?

 

הארנונה הינה  מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק.
הארנונה מוטלת  על "המחזיק" בנכס. "המחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ויכול שיהא , בעל הנכס, שוכר הנכס ואפילו פולש חסר זכויות
משפטיות כלשהן.
 
הארנונה מהווה מקור מרכזי לתקציב העירוני ומקבלת מישנה תוקף בשל צמצום הסיוע הממשלתי לעירייה. תשלום הארנונה מסייע במימון הפעולות
והשירותים הניתנים ע"י  העירייה לתושביה ברחבי העיר, בתחומים מגוונים כגון: החינוך, התרבות, הבריאות, הרווחה, התברואה, טיאוט רחובות ואיסוף
אשפה, תחזוקת כבישים ותאורת רחובות.

הארנונה מוטלת לשנת תקציב מ- 1 בינואר ועד 31 בדצמבר (12חודשים). סכום חיוב הארנונה מחושב לפי שטח הנכס במכפלת התעריף למ"ר, ובהתאם לסוג הנכס וסיווגו.

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית  לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), תשנ"ג  - 1992, ובכפוף  לתקנות ההסדרים במשק המדינה, המותקנות מידי שנה.

מועצת העיר בישיבתה מס' 4  מתאריך י"ב באדר א' תשע"ט  , 17/02/2019  אישרה את צו הארנונה המוצע לשנת 2019.
 
כמפורט בתקנות שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2019 הינו 0.32% לעומת תעריפי ינואר 2018.

הצו המוצע כולל בקשה להפחתת מלא שיעור העדכון של 0.32% לנכסים המסווגים בסיווג מגורים בלבד בכל העיר.
 
הצו המוצע טעון אישור שרי הפנים והאוצר.

 

ארנונה מהי?