הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש

הגשת השגה אינה עילה לעיכוב התשלום או לדחייתו

1. המחזיק בנכס רשאי להגיש להשיג השגה בכתב למנהל הארנונה על קביעת חיוב הארנונה לשנה הנוכחית , תוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת
   התשלום השנתית, וזאת מהסיבות הבאות:
  • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
  • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  • אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בפקודת העיריות.
2. על מנהל הארנונה להשיב להשגה בתוך 60 יום ממועד קבלת ההשגה.
3. ניתן להגיש ערר בתוך 30 ימים מיום קבלת התשובה לוועדת הערר שליד הרשות המקומית.
4. על החלטת ועדת הערר ניתן להגיש ערעור לבית המשפט בתוך 30 ימים מיום מסירת ההחלטה.
5. לתשומת לבכם! כי בכל מקרה על התושב לשלם את התשלום השוטף, זאת על מנת להימנע מחיוב בתוספת הפרשי 
    הצמדה וריבית. אם ההשגה תתקבל, יוחזר ההפרש בהתאם לחוק.

פרטים נוספים ניתן לקבל באגף ההכנסות בשעות העבודה הרגילות או בטלפון 03-9052263 .

זכור! השגה ניתן להגיש לא יאוחר מ- 90 יום מתאריך קבלת הודעת תשלום השנתית.
הגשת ההשגה אין בה כדי למנוע מהעירייה נקיטת הליכי גבייה, גם אם טרם ניתנה תשובת מנהל הארנונה.    
ארנונה - מנוף אדיר לקדום ופיתוח העיר.

השגה / ערר על חיוב הארנונה