הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש

הגדרה: גבר או אישה שהגיעו ל''גיל הפרישה'' כמשמעותו בחוק גיל הפרישה, התשס''ד-2004. 

להלן סוגי ההנחות ל''אזרח ותיק'' (ראה הגדרה), כאשר אזרח ותיק הזכאי ליותר מהנחה אחת, יהנה מהנחה אחת בלבד בסכום הגבוה ביותר:    
 • 25% הנחה ללא מבחן הכנסה אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 25% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו בתנאי שהוא מקבל על פי חוק הביטוח
  אחת מקצבאות אלה: קיצבת זקנה, קיצבת שארים, קיצבת תלויים או קיצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על קבלת קיצבה.
 • 30% הנחה לפי מבחן הכנסה אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 30% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו אם סך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא,
  אינו עולה עלהשכר הממוצע במשק, כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה , אם גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה
  רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על  150% מהשכר הממוצע במשק.
  אישורים נדרשים: ההנחה תינתן לאזרח ותיק שימלא את טופס בקשה מתאים, ויצרף לו אישורי הכנסה מכל מקור שהוא לרבות תלושי שכר
  לחודשים ינואר עד דצמבר בשנה הקודמת (של שנת 2017) של כל המתגוררים בנכס מעל גיל 18.  
 • ​50% הנחה לאזרח ותיק שנקבעה לו נכות אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 50%, אם טרם קבלת קיצבת הזקנה-נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר
  השתכרות בשיעור של 75% ומעלה על פי סעיף 200 א  לחוק הביטוח הלאומי.
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% .
 • 80% הנחה לאזרח ותיק שנקבעה לו נכות אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 80%, אם טרם קבלת קיצבת הזקנה-נקבעה לו לצמיתות דרגת אי כושר
  השתכרות בשיעור של 75% ומעלה על פי סעיף 200 א לחוק הביטוח הלאומי. ובתנאי שאין הכנסות נוספות של המתגוררים בנכס פרט להכנסות מביטוח לאומי.
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על דרגת אי כושר השתכרות בשיעור של 75% + הצהרה  שהכנסה היחידה הינה מביטוח לאומי של המבקש וכל המתגוררים בנכס + 3 תדפיסי בנק לשלושה חודשים. 
 • ​100% הנחה למקבל גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה אזרח ותיק זכאי להנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו, בתנאי שמשולמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה.
  אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על קבלת הבטחת הכנסה. 
 • ​100% הנחה לאזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה לפי סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי , יהיה זכאי להטבות הניתנות לאזרח ותיק שמשתלמת לו גמלה לפי חוק הבטחת הכנסה, התשמ"א - 1980. ההנחה ניתנת עפ"י מבחן ההכנסות כאמור בסעיף 9 לחוק העיקרי. תחילתה של תקנה זו מ- 01.06.2011 ההנחה בשיעור של 100% לגבי 100 מ''ר משטח דירת מגוריו תינתן אם סך כל הכנסותיו, מכל מקור שהוא, אינו עולה על השכר הממוצע במשק, כפי שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה להנחה .  אם גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד, תינתן ההנחה רק אם סך כל הכנסות המתגוררים באותה דירה, מכל מקור שהוא, אינו עולה על  150% מהשכר הממוצע במשק.
  אישורים  נדרשים: אישור על קצבת זקנה לנכה עפ"י סעיף 251 , אישורי הכנסות מכל מקור שהוא של כל המתגוררים בנכס, הגשת בקשה בכתב חתומה בידי המבקש. + 3 תדפיסי בנק לשלושה חודשים. 

על ההנחות לאזרח ותיק יחולו הוראות אלה: 
1. ההנחה תינתן לאותו אזרח ותיק בעד דירת מגורים אחת בלבד, בה הוא מתגורר. 
2. ההנחה תינתן רק לאזרח ותיק אחד אף אם גרים בדירה יותר מזכאי אחד. 
3. ההנחה תינתן גם כאשר רק אחד מבני הזוג המתגוררים באותה דירת מגורים הוא אזרח ותיק. 
4. אם האזרח הוותיק מתגורר עם משפחה נוספת, תינתן ההנחה משוקללת לפי השטח היחסי בהתאם למספר הנפשות המתגוררות בדירה.

 חישוב ''גיל הפרישה'' לצורך קבלת הנחת ''אזרח ותיק'' בארנונה

גברים - גיל הפרישה לפי תאריך לידה:
גברים שנולדו מחודש מיולי 1939 עד אפריל 1942, גיל הפרישה שלהם יעלה בהדרגה, לפי המפורט בטבלה שלהלן. לגברים שנולדו מחודש מאי 1942
ואילך - גיל הפרישה יהיה 67. 

חודש ושנת לידהגיל הפרישה​ ​
מתאריךעד תאריך​
​---------6/1939​​65
​7/1939​8/193965 ו - 4 חודשים​
​9/1939​4/1940​65 ו - 8 חודשים
​5/1940​12/1940​66
​1/1941​8/1941​66 ו - 4 חודשים
​9/1941​4/1942​66 ו - 8 חודשים
​5/1942​ואילך​67​


נשים – גיל הפרישה לפי תאריך לידה: 

עפ"י תיקון מס' 3 לחוק גיל הפרישה  התשע"ב - 2011  גיל הפרישה לנשים ימשיך לעמוד על גיל 62 לנשים שנולדו עד דצמבר 1954 
גיל הפרישה לנשים עפ"י  תיקון מס' 3  לחוק. 

חודש ושנת לידהגיל הפרישה​ ​
מתאריךעד תאריך​
​---------3/1944​60
​4/19448/194460 ו - 4 חודשים​
9/19444/1945​60 ו - 8 חודשים
5/194512/1945​61
1/19468/1946​61 ו - 4 חודשים
9/19464/194716 ו - 8 חודשים
5/194712/1954​62
1/1955​8/1955​62 ו - 4 חודשים​
9/1955​4/1956​62 ו -  8 חודשים​
5/1956​12/1956​63​
​1/19578/1957​63 ו - 4 חודשים​
​9/19574/1958​​63 ו - 8 חודשים
5/1958​ואילך​64​אזרח ותיק