הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט

מאגר יועצים

הסתיים מועד הגשת הבקשות להיכלל במאגר היועצים.
במידה ויהיה צורך, נצא בפרסום נוסף.
תודה לכל המציעים.

עיריית פתח תקוה מזמינה יועצים שהינם אנשי מקצוע מיומנים בעלי מומחיות וידע מיוחדים (כגון ולרבות יועצים, מתכננים, מפקחים, מודדים, שמאים וכיו"ב) בתחומי העיסוק המפורטים במסמכים המצורפים להזמנה זו, להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים בתחומי העיסוק כאמור, אשר בכוונת העירייה להקים, זאת לצורך הזמנת שירותים מקצועיים בתחומים האמורים, בהתאם לצרכי העירייה, כפי שיעלו מעת לעת.
המאגר מיועד לאפשר לעירייה להעסיק יועצים בפטור ממכרז, בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987,  במקרים בהם יוחלט שלא לקיים מכרז ויוחלט לעשות שימוש במאגר.
ניתן להגיש בקשה להצטרפות למאגר, בתחומים המפורטים בהזמנה זו, החל מיום 15/1/2018 ועד ליום 22/1/2018 בשעה 12:00.
לאחר מכן, העירייה אינה חייבת להיענות/ לבקשות להיכלל במאגר לאיזה מהתחומים האמורים, אלא אם כן תודיע העירייה, בכתב,  אחרת ולפי שיקול דעתה. 
שאלות הבהרה בקשר להזמנה זו, לרבות שאלות בדבר אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי ו/או הוראות ההזמנה, ניתן להעביר לגב' טלי אביב בכתובת דואר אלקטרוני  natalip@ptikva.org.il  (ולוודא קבלת אישור למייל במייל חוזר) עד לא יאוחר מיום 21/1/2018 בשעה 08:00,    
תוך ציון שם הפונה, הסעיף והעמוד בהזמנה אליהם מתייחסת השאלה. באחריות הפונים לוודא קבלת השאלות. 
העירייה אינה חייבת להשיב לשאלות שיועברו בעל-פה ו/או לאחר המועד הנ"ל ו/או שלא באופן האמור ולא יהיה בהן כדי לגרוע מהתחייבויותיו של מוסר    
השאלות לפי תנאי ההזמנה.  
יועצים שהגישו מועמדותם בפרסום הקודם, אין צורך להגיש בשנית.
מאגר יועצים