הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
03-9271684

הכרה בלימודים קודמים

האוניברסיטה הפתוחה מכירה בלימודים על תיכוניים שנלמדו על ידי הסטודנט.

סטודנטים שמעונינים ללמוד לקראת תואר ראשון באוניברסיטה הפתוחה, ולמדו לימודים על תיכוניים,
יכולים לפנות לועדה להכרה בלימודים קודמים של האוניברסיטה הפתוחה,
בבקשה להכיר בלימודיהם הקודמים כחלק מהדרישות לתואר.

מומלץ לפנות לועדה לפני הרשמה ללימודים כדי לקבל את חוות דעתה (הפניה כרוכה בתשלום המקוזז מדמי הרישום).

הפניה מוגשת באמצעות המכללה.

הדיון בוועדה אורך כחודש ימים וחוות הדעת נשלחת ישירות אל הסטודנט

תהליך הגשת הבקשה באמצעות המכללה

על הסטודנט למלא טופס בקשה להכרה בלימודים קודמים, שנמצא במכללה,

ולצרף לו גיליונות ציונים רשמיים ומאושרים כחוק, של לימודיו הקודמים, חתומים בחותמת ובחתימת מוסד הלימודים הקודם.

עליו להביא מקור + צילום שיאושר כנאמן למקור ע"י מזכירות המכללה.


סטודנטים שמקבלים הכרה בלימודים הקודמים,

מחוייבים ללמוד לתואר של האוניברסיטה הפתוחה קורסים בהיקף של 48 נ"ז לפחות,

ובכללם קורסים מתקדמים בהיקף של 24 נ"ז לפחות

להשלים את דרישות העבודות הסמינריוניות לקראת התואר המבוקש

ולעמוד בכל שאר הדרישות של התואר.

קורסים שהוכרו כנקודות זכות על ידי האוניברסיטה הפתוחה,

לא יפורטו בגליון הציונים של האוניברסיטה הפתוחה והציון שלהם לא ישוקללו בחישוב הציון הסופי לתואר.


לימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר

סטודנטים בעלי תואר ראשון מהאוניברסיטה הפתוחה, או ממוסד אקדמי אחר,

יכולים ללמוד באוניברסיטה הפתוחה לתואר ראשון נוסף או לחוג במתכונת של חוג לתואר (חוג לאחר תואר).

הלימודים לחוג לאחר תואר יקנו תעודה המעידה על סיום הלימודים לחוג לאחר תואר, אך לא יקנו תעודת בוגר נוספת.

לימודים לתואר נוסף דורשים לצבור לפחות 72 נ"ז באוניברסיטה הפתוחה.

המעוניינים בלימודים לתואר נוסף או לחוג לאחר תואר יפנו לועדה לאישור תכניות לימודים.הכרה בלימודים קודמים