הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
03-9271684

מלגות עידוד לחיילים

האוניברסיטה הפתוחה היא המוסד האקדמי היחיד שהוכר על ידי צה"ל כמוסד שבו חיילים וחיילות יכולים ללמוד ולצבור נקודות זכות אקדמיות, במהלך שירותם הצבאי.
הלימודים מתאפשרים לאחר קבלת אישור ללימודים מהצבא, המקנה לחייל/ת מכסת שעות שבועיות המוקדשות ללימודים.

מלגות עידוד לחיילים, לחיילים משוחררים ומסיימי שירות לאומי

  • חיילים בשירות חובה שאינם לוחמים או משרתים בשירות לאומי – 10% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לכל קורס, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
  • לוחמים בשירות חובה – 50% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה לכל קורס, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
  • חיילים משוחררים או מסיימים שירות לאומי – 10% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה ל-2 קורסים בלבד, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.
  • חיילים משוחררים שהיו לוחמים – 50% משכר הלימוד לקורס בהנחיה רגילה ל-2 קורסים בלבד, על פי תנאי הזכאות המפורטים להלן.

תנאי הזכאות למלגת עידוד 

חיילים בשירות חובה/משרתים בשירות לאומי
א. הנרשמים משרתים בשירות חובה או בשירות לאומי ביום פתיחת הסמסטר.
ב. יש להציג אישור על מהלך שירות צבאי או אישור על שירות סדיר (ניתן לקבל את האישור מאתר צה"ל ishurim.prat.idf.il) יש להציג פעם אחת במהלך השירות הצבאי. אם חל שינוי במועדי הגיוס או השחרור משירות חובה, יש להציג אישור מעודכן.

לוחמים יש להציג צילום תעודת לוחם ואחד מבין האישורים הבאים: אישור על מהלך שירות צבאי או אישור על שירות סדיר. לוחמים בשירות חובה שאין ברשותם תעודת לוחם נדרשים להציג אישור על מהלך שירות צבאי בו מצוין כי אופי השירות האחרון הוא של לוחם. יש להציג את האישור בכל סמסטר. 

חיילים משוחררים/מסיימי שירות לאומי יהיו זכאים למלגת עידוד
א. לקורס הראשון: אם ביום פתיחת ההרשמה טרם חלפה שנה מיום השחרור משירות חובה או מסיום השירות הלאומי. 
לקורס השני: אם בוצעה הרשמה בתשלום לכל הקורסים בסמסטר שלאחר קבלת המלגה הראשונה. 
ואם ביום פתיחת ההרשמה טרם חלפו שנתיים מיום השחרור משירות חובה או מסיום שירות לאומי. 

• יש להציג צילום של תעודת הערכה (תעודת שחרור). בתעודת ההערכה חייב להיות מצוין תאריך שחרור משירות חובה (ולא משירות קבע) ומשך זמן השירות. 
• על חיילים משוחררים שהם לוחמים להציג צילום של תעודת הערכה (תעודת שחרור) וצילום תעודת לוחם.
• יש להגיש את האישור בסמסטר הראשון ללימודים לאחר השחרור משירות חובה. 
מלגות עידוד לחיילים