הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש


ישיבה מס' 57 מן המניין של מועצת העיר - זימון וסדר יום


1) הריני מתכבדת להזמינך לישיבה מס' 57 מן המניין, של מועצת העיר, שתתקיים ביום ראשון ח' בכסלו תשע"ח, 26 בנובמבר 2017, בשעה 18:00.

2) ישיבת וועדת כספים תתקיים ביום ראשון, א' בכסלו תשע"ח, 19 בנובמבר 2017, החל משעה 18:00.

3) להלן סדר יום של הישיבה :
   א. זיהום אויר.
    ב. פרויקט פינוי בינוי ברחוב ברחוב דן בעמישב.
    ג. הקמת האגם בפארק הגדול.
    ד מינויים פוליטיים.
   ה. מפגע רעש מכביש מכבית ודרך רבין.
     ו. שאילתות.
     ז. דיון בהצעה לסדר יום של עו"ד רמי גרינברג בנושא: "הקמת ספרייה בשכונת נווה גן" (ראה המצ"ב).
    ח. דיון בהצעה לסדר יום של מר גלעד שדמון בנושא: "תמונת מצב של מיפוי צוברי הגז בעיר" (ראה המצ"ב).
    ט. דיון בהצעה לסדר יום של מר גלעד שדמון בנושא: "צביעת מעברי חצייה" (ראה המצ"ב).
     י. דיון בהצעה לסדר יום של מר גלעד שדמון בנושא: "קולות קוראים" (ראה המצ"ב).
  יא. בקשה להקצאת מבנה עירוני המשמש כמעון יום לעמותת "ק"ן – קהילה נרתמת"  פ"ת ברח' מוסטבוי 11 גו"ח 6713/19,16 (ראה המצ"ב).
   יב.בקשה לאישור חוזה מכר בן עיריית פ"ת לבין יורם רוזן להעברת "חלקת השלמה" גו"ח 688/6355 רח' שלזינגר (ראה המצ"ב).
   יג. בקשה להקצאת מבנה למטרת בי"ס בית יהודה לעמותת "מעיין החינוך התורני פ"ת פינסקר" ברחוב הרב חפוטא יאיר גו"ח 6355/789 (ראה המצ"ב).
   יד. אישור שינויי תקציב (ראה המצ"ב ).
   טו.אישור תב"רים, שינויי תב"רים (ראה המצ"ב).
   טז.אישור שינויים  בתקן העובדים ומבנה ארגוני (כמפורט בטבלאות 13/2017, 46/2017, 108/2017, 109/2017, 110/2017, 111/2017,  112/2017, 113/2017, 114/2017, 115/2017,  116/2017,
         117/2017, 118/2017, 119/2017, 120/2017, 121/2017,  122/2017, 123/2017     המצ"ב).
    יז.אשור מחדש של חברי ועדת שימור אתרים עקב חוו"ד של היועמ"ש, להלן רשימת החברים העדכנית: אוריאל בוסו (יו"ר), צביה לבובי (מ"מ יו"ר, מרכזת הועדה), איתי
        שונשיין, אורנה דוידאי, אביטל עוז, ציפי גלבר. מ"מ ישראל פרידמן. 
  יח. בהתאם לאמור בסעיף 17 בחוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם), תשל"ה-1975 ובהסכמת ראש העיר מתבקשת מועצת העיר לאשר את מר
        עוז צברי כמ"מ רשות הרישוי לפי סעיף 5 לחוק רישוי עסקים תשכ"ח-1968.
  יט. אישור עבודה נוספת: מר זאב לוין – פיקוח רב תכליתי, גב' אופירה עטר – לשכת הדובר, גב' עדינה מעוז – מח' פינוי אשפה  (ראה המצ"ב).
    כ. אישור הסכמי פשרה   (עפ"י המסמכים המצורפים):
         1הסכמי פשרה ע"ס 153,016  ₪ ממסמך מיום 13.8.17 באוגוסט 2017.
  כא.אישור הכרזה על רחובות ציבוריים: סלילה מחדש ו/או הרחבה של כביש, מדרכה או דרך משולבת, בהתאם להוראות חוק העזר לפ"ת (סלילת רחובות), התשע"א
         2011, כדלקמן: 
         (1) רחוב גורדון 
                גוש: 6325
                חלקות: 40,41,109
        (2) רחוב קלישר
                גוש: 6385 
                חלקות: 57,58,160
        (3) רחוב אהרונסון
                גוש: 6383 
               חלקות: 352,85,84
        (4) רחוב הנביאים
                גוש: 4042 
               חלקות: 314, 315, 316 ,318 ,319

4) נא ידיעתך.    


זימון לישיבת מועצה