הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

קבוצה 5 - מים ופסולת


דרישות פרטניות מעסקים

קבוצה 5 - מים ופסולת, 5.1, אשפה ופסולת למעט פסולת חומרים מסוכנים פריט 5.1 ב' - איסופה, הובלתה  

יובהר בזאת כי כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט ועל בעל העסק לעמוד בכל הדרישות.
זאת בנוסף לכל הדרישות הכלליות הרלבנטיות לעסקו המופיעות  בפרק "דרישות כלליות מעסקים".
הגדרות אזורי העיר לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע):
אזור מגורים - אזור המיועד למגורים בלבד
אזור מגורים עם חזית מסחרית - מבנה המשלב מגורים עם מסחר בקומותיו התחתונות​
מע"ר - חובבי ציון, מוהליבר, חיים עוזר, ההסתדרות, ההגנה, חזית הכיכר, קציר.
אזור תעסוקה - אזורי התעסוקה: סגולה, רמת סיב וקריית אריה.

ע"פ תכנית האב החדשה לעיר, חולקו אזרי התעסוקה לשלושה אזורי משנה:  
 T1 - משרדים ותעשייה עתירת ידע
T2 - מלאכה ותעשיה מסורתית
T3 - תעשיה ואחסנה בעלי השפעות סביבתיות משמעותיות
ישנה אפשרות שבעתיד תאושרנה תכניות מתאר מפורטות יותר עם חלוקה נוספת או שונה של אזורי משנה.
אזור מסחר - אזור של סחר קמעונאי.
אזור שימוש רגיש - אזור המשמש או המיועד לשמש, למגורים, מבני ציבור כמו בתי ספר, בתי חולים וכדומה, לתיירות או לנופש.
שימוש חורג - שימוש בניגוד לתב"ע הניתן לתקופה מוגבלת על ידי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה.

בעל עסק זכור :
הדין המחייב הוא על פי התבעו"ת החלות על כל מגרש ומגרש. ייתכנו שינויים בין תב"עות שונות לתכליות המותרות באותו ייעוד. 

​​פריט​תיאור העסק טעון הרישוי​דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי​מדיניות העירייה
​5.1 ב'​אשפה ופסולת, למעט פסולת חומרים מסוכנים - איסופה, הובלתה ​בעל העסק ימלא את כל הדרישות הרלבנטיות לעסקו המופיעים בפרק "דרישות כלליות".
בעל עסק יאסוף ויוביל את הפסולת לאתר מאושר על פי דין ועל ידי הרשות – במידה והאתר נמצא בתחומי הרשות.
בעל העסק לא יבצע בפסולת הנאספת כל  פעולה של עיבוד, ניצול מיחזור או מיון.  אלא רק באתר מורשה על פי כל דין ועל ידי הרשות (במידה והאתר נמצא בתחומה).
בעל העסק יאחסן כלי אצירה - ריקים או מלאים - במקום המאושר על ידי הרשות. 

חניית כלי רכב שלא בעת פעילות שוטפת  וכל מתקני הטיפול והשטיפה של הרכבים יהיו רק באזורי  תעסוקה 2T ו- 3T​


​5.3 ג'​שפכים וקולחין - הובלתם במכליותחניית כלי רכב שלא בעת פעילות שוטפת  וכל מתקני הטיפול והשטיפה של הרכבים יהיו רק באזורי  תעסוקה 2T ו- 3T​​


קבוצה 5 - מים ופסולת