הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

רישום לממ"ד - חטיבות ותיכונים


רישום לשנה"ל תשפ"ב


הרישום לחטיבות הביניים מיועד לתלמידים הרשומים במרשם התושבים של פתח תקוה.

אייקון חוברת רישום.JPG

הרישום ייערך באתר העירוני באופן מקוון בלבד!

תקופת הרישום בחמ"ד

לבנים - מיום א', כ"ו בטבת, 10 בינואר 2021 ועד יום ו', ב'  בשבט, 15 בינואר 2021.
לבנות - מיום א', ט"ז אדר, 28 בפברואר 2021 ועד יום א', כ"ג אדר, 7 במארס 2021. 

תהליך הרישום 

1. רישום בנות למוסדות החמ"ד – ייערך על פי בתי ספר מזינים בלבד.
 • לאולפנת ישורון: נצח ישראל, אורי אורבך, מעלות חיים, נווה אברהם
 • לאולפנת הדר גנים: מורשה בנות, עמיטל
2. רישום בנים למוסדות החמ"ד – יש לדרג 4 מוסדות חינוך לפי סדר עדיפות, כמפורט באתר הרישום.

הרישום אינו מהווה שיבוץ סופי
אך הינו תנאי הכרחי
לצורך שיבוץ במוסדות החינוך העל יסודיים!

מסמכים נדרשים במעמד הרישום בחט"ב

1. תעודת מחצית א' + ב'  של כיתה ה'  משנה"ל תש"ף.
2. תעודת מחצית א' של כיתה ו' – משנה"ל תשפ"א (חמ"ד בנים– תעודת מחצית תצורף בשלב מאוחר יותר).

בחט"ע:
 1. תעודת מחצית א' של כיתה ט' משנה"ל הנוכחית.
 1. תעודת זהות בה רשום/ה התלמיד/ה  (נא לצרף גם צילום ספח פתוח).
 2. טופס ויתור סודיות - רשות
 3. הצהרת הורים גרושים/פרודים/רווקים/עצמאיים/יחידניים: יש למלא כתב הצהרה במעמד הרישום.

רישום להורים עצמאיים (לרבות גרושים/פרודים/יחידניים)

עיריית פתח תקווה תעשה ככל שנדרש כדי לאפשר הורות משותפת תוך עמידה בתיקון לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות תשכ"ב (1962), לטובתו ורווחתו של הילד. עם זאת חובתו של הורה הקטין, אשר מענו הרשום במרשם האוכלוסין אינו המען הרשום של ילדו הקטין, לעדכן במשרד הפנים כתובת נוספת למשלוח דואר לקטין.

בקשות העברה

העירייה עושה ככל שניתן על מנת למצות את מרב ההזדמנויות והאפשרויות במסגרת הבית ספרית בה התלמיד מצוי, בשיתוף פעולה בין הגורמים המעורבים השונים ותוך ראיית טובת הילד במרכז ובראש סדר העדיפויות. יחד עם זאת, בשל סיבות שונות ואילוצים, לעיתים קיים צורך להעביר את התלמיד למסגרת לימודית אחרת, לאחר שמוצו כל התהליכים הבית ספריים.  העברת התלמיד תתבצע בשיתוף הגורמים המעורבים ובהמשך לחשיבה ולהבנה משותפת כי זהו הפתרון המיטבי בנסיבות הקיימות.
 • הגשת בקשת העברה מותנית בביצוע רישום למוסד החינוכי אליו הנכם שייכים על פי בית ספר מזין.
 • הבקשה תידון בוועדה עירונית לבקשות מיוחדות. החלטת הוועדה היא הקובעת. תשובות הוועדה יינתנו במהלך חודש מאי 2021. במידה ובקשת ההעברה לא תאושר,  השיבוץ הנוכחי הוא הקובע.
הנחיות מקדימות:
 1. הגשת הבקשה אינה מחייבת את הרשות להעביר את התלמיד לבית הספר המבוקש. ההעברה תיעשה על בסיס מקום פנוי ובהתאם לשיקולים חינוכיים מערכתיים.
 2. ההגעה לבית הספר החדש, ההסעה ומימונה מוטלת על ההורים בלבד.
 3. לאחר אישור בקשת העברה יועבר התלמיד לבית הספר המבוקש. אם תלמיד התחרט, לא תובטח חזרתו לבית הספר הקודם בו למד.
 4. בקשת העברה שאושרה אינה מחייבת העברת אחים נוספים.
אופן הגשת הבקשה:

1.  בוגרי כיתות ו' או ט' המיועדים לרישום לכיתה ז' או י' בשנה"ל תשפ"ב
     רשאים להגיש באופן מקוון באתר הרישום העירוני  בין ט"ז אדר, 28/2/2021 לבין כ"ג אדר, 7/3/20201.
2.  תלמידי כיתות ז – י"ב
     רשאים להגיש באופן מקוון באתר פניות התושבים בנושא רישום, בכל השנה, בתאריכים שיקבעו על ידי האגף לחינוך על יסודי.

המסמכים הנדרשים לבקשת העברה

1. צילום ספח תעודת זהות עם הכתובת החדשה/ טופס ארנונה/ חוזה שכירות או מכר. 
2. טופס ויתור סודיות חתום. להורדת הטופס לחצו כאן.
3. במקרה של הורים גרושים/פרודים:
 • א. צילום תעודת זהות של שני ההורים, כולל ספח מלא.
 • ב. טופס הצהרת הורים ואישור בית משפט המעיד על משמורת (בהיעדר אחד המסמכים יש להגיש תצהיר מאומת כדין ע"י עורך דין/נוטריון בית משפט, המעידים על מקום מגוריו של הילד/ה בפועל). ניתן להגיש מסמך אחד חתום ע"י שני ההורים או שני מסמכים נפרדים חתומים על ידי כל אחד מההורים בנפרד. להורדת הטופס לחצו כאן. 

• ללא צירוף המסמכים הנ"ל לא ניתן להגיש את הבקשה.

תלמידי ז'-י"ב בשנה"ל תשפ"א נדרשים לצרף את המסמכים הבאים:
 1. תעודת זהות של אחד ההורים בו רשום/ה התלמיד/ה, כולל ספח פתוח.
 2. תעודת מחצית א' + ב'  משנה קודמת.
 3. תעודת מחצית א' משנה"ל הנוכחית. 
• ללא צירוף המסמכים הנ"ל לא ניתן להגיש את הבקשה.

בקשות ערר

ניתן להגיש ערר על החלטת ועדת העברות עד 7 ימים מתאריך קבלת התשובה מהוועדה. הבקשה תוגש באופן מקוון בלבד. 
תשובות מוועדת הערר תישלחנה אליכם בדוא"ל עד י' בתמוז, 20.6.2021. לא תישלחנה תשובות בע"פ או בטלפון.

אופן הגשת בקשות העברה מזרם ממ"ד לממלכתי

1. בוגרי ו' + ט' יגישו באתר הרישום בקשת העברה מקוונת בתקופת הרישום.

פניות לגבי לימודי חוץ או ביטול רישום 

על פי חוזר מנכ"ל של משרד החינוך – תשע"א/4: "על פי הוראת סעיף 7(א) לחוק לימודי חובה התש"ט (1949), "שיבוץ של תלמיד חוץ חייב להיות מאושר הן על ידי הרשות השולחת והן על ידי הרשות הקולטת.  אם לא ניתנו שני אישורים אלה או אחד מהם כנדרש, אין אפשרות לשבץ את התלמיד במוסד חינוכי כלשהו ברשות הקולטת".
1. בוגרי כיתות ו' או ט' המיועדים לרישום לכיתה ז' או י' בשנה"ל תשפ"ב
        רשאים להגיש באופן מקוון באתר הרישום העירוני  בין ט"ז אדר, 28/2/2021 לבין כ"ג אדר, 7/3/20201.
2. תלמידי כיתות ז – י"ב
        רשאים להגיש באופן מקוון באתר פניות התושבים בנושא רישום, בכל השנה, בתאריכים שיקבעו על ידי האגף לחינוך על יסודי.

לידיעתכם!
על פי המדיניות העירונית לא ניתן לאשר לימודי חוץ אלא במקרים חריגים שיידונו במסגרת ועדת העברות.


רישום לתושבים חדשים 

מיועד לתושבים חדשים או לתושבי פתח תקוה שלמדו מחוץ לעיר ומבקשים לחזור וללמוד בפתח תקוה. הרישום ייעשה באמצעות אתר פניות תושבים בנושא רישום

מידע חשוב להורים
לראשונה השנה הושק אתר "פניות תושבים בנושא רישום" בכל הקשור לרישום בחינוך העל יסודי בנושאים הבאים: 
 • רישום תושבים חדשים
 • עדכון כתובת מגורים
 • בקשות העברה ז'-ט' 
 • ביטול רישום בשל מעבר לעיר אחרת
 • לימודי חוץ ועוד.

שאלות ובירורים

לפרטים נוספים בנושא הרישום ניתן לפנות למחלקת הרישום: 
חינוך ממלכתי-דתי
בטלפון: 03-9053167
בדוא"ל: natalib@ptikva.org.il 
בפקס: 03-9113554

בשל מגבלות הקורונה לא תתקיים קבלת קהל. 

כל האמור בהנחיות ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד, אך מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד.

רישום לממ"ד - חטיבות ותיכונים