הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

ועדת השמה

​​זכאותו של התלמיד למסגרת חינוך מיוחד נקבעת ע"י ועדת השמה

 • יו''ר ועדות השמה גני ילדים - מר עמוס תמם.
 • יו"ר​ ועדות השמה בתי ספר - גב' אודוביקוב סבטלנה.
 • יו"ר ועדות השמה גני ילדים - מיכל נתיב.

ועדות השמה מתקיימות במשרדי אגף חינוך מיוחד

​סמכות הוועדה

ועדת ההשמה מוסמכת לקבל החלטות לגבי זכאותו של תלמיד בעל צרכים מיוחדים, בעל לקות משמעותית, לחינוך מיוחד ולגבי השמתו במסגרת החינוכית ההולמת את צרכיו, בהתאם למסגרת התקציבית הנקבעת מדי שנה. כמו כן ועדת ההשמה משמשת ועדת ערר על החלטותיה של ועדת השילוב המוסדית.

אוכלוסיית היעד

התלמידים הזכאים לעלות לדיון בוועדת השמה הם תלמידים  בעלי צרכים מיוחדים מגיל 3 עד גיל 21. התאריך הקובע לעניין תחילת הזכאות הוא התאריך הקובע לעניין חוק לימוד חובה המפורסם על ידי הרשויות המקומיות בהודעת הרישום מדי שנה (ומובא גם בחוזר "הודעות ומידע" היוצא ב-1 בינואר כל שנה בנושא רישום תלמידים לגני הילדים ולבתי הספר). התאריך הקובע לעניין סיום זכאותו של תלמיד לחינוך מיוחד חינם הוא שנת הלימודים  שבה תמלאנה לו 21 שנה או עד  ל' בכסלו  של שנת הלימודים העוקבת.  

המקרים המחייבים החלטה של ועדת השמה

א. הוועדה תדון בעניינם של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים לקראת בחינת השמתם במסגרות של חינוך מיוחד, ובכלל זה במעברים בין חטיבות הגיל (גן-יסודי,
     יסודי-חטיבת ביניים, חטיבת ביניים-חטיבה עליונה).
ב.  נוסף לאמור לעיל, בכל מצב שבו נוצר צורך לשנות את סוג המוסד החינוכי שבו התלמיד לומד על רקע שינוי באבחנתו של התלמיד ו/או שינוי משמעותי ברמת
     תפקודו יש להביא את עניינו לדיון בוועדת השמה.
ג.   יש להדגיש, שהוראות חוק החינוך המיוחד בדבר הבאת עניינו של תלמיד הלומד במסגרת חינוך מיוחד לדיון חוזר בפני ועדת ההשמה בכל שלוש שנים חלות גם על
     תלמידים המועברים בין מסגרות החינוך המיוחד. מניין השנים לדיון החוזר יהיה על פי שנת הזכאות שנקבעה בוועדת ההשמה.

ההפניה אל ועדת ההשמה

מועדי הגשת בקשות לקיום ועדות השמה (ע"פ חוזר מנכ"ל):
א. הפניית תלמידים לדיון בוועדת השמה תיעשה בהתחשב בתאריכים הקובעים את זכאותו של ילד בעל צרכים מיוחדים לחינוך מיוחד. יש להקפיד שההפניה תיעשה
     לא יאוחר מ-31 במרס מדי שנה, כדי שוועדת ההשמה תסיים את הדיונים בעניין התלמידים עד 15 במאי באותה שנת לימודים. הנחיה זו מתייחסת גם להפניית תלמידים
     מוועדת השילוב המוסדית לוועדת ההשמה. זאת למעט דיונים בעניינם של תלמידים בגיל הרך ו/או תלמידים הלומדים בגני ילדים המופנים לדיון בוועדת השמה או
     דיונים בעניין תלמידים העולים לכיתה א', שיתקיימו עד 31 במאי בכל שנה.
ב. רק החלטות של ועדות שתתקיימנה עד תאריך זה תמומשנה בשנת הלימודים העוקבת.

הוראות כלליות
א. ועדת ההשמה תתקיים ברשות המקומית שבה הילד רשום על פי תעודת הזהות של הוריו (אם ההורים גרושים – על פי תעודת הזהות של ההורה המשמורן).
     הפניית תלמיד הלומד במערכת החינוך הרגיל על ידי המוסד החינוכי שהוא לומד בו אל ועדת ההשמה תיעשה רק לאחר שהמסגרת החינוכית תמצה את כל
     ההתערבויות החינוכיות והטיפוליות בתהליך השתלבותו של התלמיד בה; כלומר: היא מחייבת תהליך מתועד של תכנית מיצוי אפשרויות ההכלה והקידום של      
     התלמיד בחינוך הרגיל, ובשלב הבא קיום של ועדת שילוב מוסדית בעניינו, בניית תכנית חינוכית יחידנית ותיעוד של תהליך היישום של התכנית על המטרות ועל
     היעדים הרשומים בה. 
ב. תיעוד יישומה של התכנית  החינוכית האישית של התלמיד לפני ההפניה לוועדת ההשמה ילווה בתיעוד המפגשים עם התלמיד ועם הוריו לאורך תקופת שהותו
     במסגרת הרגילה.
ג.  הפניית תלמיד הלומד במסגרת חינוכית לוועדת ההשמה מחייבת אישור של המפקח על המסגרת החינוכית שהתלמיד לומד בה (יש להחתים את המפקח על טופס
     ההפניה לפני העברתו לוועדת ההשמה היישובית).
ד. תלמיד עולה חדש לא יופנה לוועדת השמה עד שנתיים מיום עלייתו, אלא אם הוריו מבקשים זאת ויש בידיהם מסמכים עדכניים וקבילים מארץ המוצא שלו. במקרים
    חריגים מאוד אפשר להפנות תלמיד עולה חדש על ידי הגורמים הקבועים בחוק לוועדת השמה על רקע לקות מובהקת משמעותית המגובה באבחנה על ידי גורם קביל
    ולא על רקע של קשיי קליטה ושפה בלבד.
ה. הורה לתלמיד הלומד במסגרת חינוך מיוחד המבקש לשלבו  במסגרת חינוכית רגילה בניגוד לחוות הדעת של הצוות הבין-מקצועי במסגרת החינוכית יוכל לפנות
    לוועדת השמה ברשות המקומית לכל המאוחר עד 31 במרס בכל שנה בבקשה לדון בעניינו של ילדו.

מקרים חריגים
1. במקרים בודדים וחריגים מאוד של שינוי משמעותי בנסיבות עשויה להידרש הפניה של תלמיד לדיון לאחר המועד הנקוב וליישום ההחלטה במהלך שנת הלימודים.
   מקרים חריגים אלו יעסקו בעניינם של תלמידים אלו:
 • תלמידים המשתחררים מאשפוז ומצבם מצריך הפניה לוועדת השמה בהמלצת בית החולים
 • תלמידים עולים חדשים או תושבים חוזרים בעלי לקויות מובהקות
 • תלמידים אחרי תאונות או טראומות נפשיות או פיזיות
 • תלמידים במצב חירום על פי חוות דעת של עובד סוציאלי שהוא פקיד סעד:
 • תלמידים שנשרו מפנימייה או עזבו אותה
 • תלמידים במצב חירום בנסיבות מיוחדות מאוד
 • תלמידים בעלי לקויות מורכבות בתפקוד חריג במיוחד, שמנהל המחוז, בנסיבות מיוחדות****** ובמעמד ועדת חריגים שתוקם במחוז למטרה זו' מצא לנכון לדון בעניינם בוועדת ההשמה, בהתאם לאפשרות קליטתם במהלך השנה במסגרות הקיימות, עד לתקן המלא של הכיתה, על פי סוג הלקות וסוג המסגרת בלבד.
2. קיומן של ועדות השמה למקרים החריגים שפורטו לעיל מחייב אישור של מנהל מחוז. החלטת מנהל המחוז היא סופית ואינה נתונה לערר.

 הגורם המפנה
סעיף 8 לחוק החינוך המיוחד קובע, שוועדת ההשמה תדון בעניינו של מי שהופנה אליה בידי
 • הורה (בכל מקום שכתוב "הורה" הכוונה גם לאפוטרופוס החוקי).
 • איש סגל – מנהל, מחנך, יועץ - ממוסד חינוך מוכר (הן רשמי והן מוכר שאינו רשמי).
 • רשות חינוך מקומית (מנהל מחלקת חינוך, קב"ס, שירותי הרווחה - פקידת סעד).
 • ארגון ציבורי, לפי צו החינוך המיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990.
 • ועדת שילוב מוסדית, לאחר דיון בעניינו של התלמיד, בצירוף טופס החלטתה.

הגשת ערר
זכותם של ההורים לערער על החלטת הוועדה בפני ועדת הערר המחוזית 21 יום ממועד קבלת המכתב על החלטת ועדת השמה.

​תלמיד המעתיק את מקום מגוריו מיישוב אחד ליישוב אחר
החלטת ועדת השמה שהתקיימה בעניינו של התלמיד במקום מגוריו הקודם תקפה למקום מגוריו החדש.

דיון חוזר בוועדת ההשמה
מנהל מוסד לחינוך מיוחד (גן ילדים לחינוך מיוחד, בית-ספר לחינוך מיוחד או כיתה לחינוך מיוחד בבית-ספר לחינוך רגיל) יביא פעם בשלוש שנים את עניינו של תלמיד הלומד במסגרת זו לדיון חוזר לפני ועדת ההשמה.
הורי התלמיד זכאים לבקש דיון בוועדת השמה כל שנה אחת לשנה, לשנה"ל העוקבת, במידה ומעוניינים להעביר את התלמיד לחינוך רגיל או לשנות את אפיון המסגרת.

יישום החלטתה של ועדת ההשמה
ההחלטות של ועדות ההשמה תועברנה למנהל מחלקת החינוך המשמש יו"ר צוות שיבוץ לצורך יישום ההחלטות, בנושא שיבוץ תלמידים במסגרת החינוך המיוחד.
הרשות המקומית שבה התלמיד רשום בתעודת הזהות היא האחראית ליישום החלטתה של ועדת ההשמה. הרשות אחראית לשיבוצו של התלמיד במסגרת חינוכית הולמת, ככל האפשר קרוב למקום המגורים של התלמיד ורק אם הדבר אינו מתאפשר – מחוץ לתחום שיפוטה, על פי המסגרת שוועדת ההשמה החליטה עליה. בחירת המוסד החינוכי תתואם עם המפקח על החינוך המיוחד, בהתייעצות עם השירות הפסיכולוגי-חינוכי.
בהעדר מסגרת חינוך מיוחד מתאימה במקום מגוריו של התלמיד יפנה מנהל המחלקה לחינוך אל הרשות המקומית הקרובה ביותר שמצויה בה מסגרת חינוך מתאימה, ויבטיח את קליטתו של התלמיד במסגרת זו, לאחר קבלת אישורה של הרשות הקולטת לפי נוהל השיבוץ הרגיל של תלמידי חוץ, בתיאום עם הפיקוח על החינוך המיוחד ובהתייעצות עם השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים בשתי הרשויות.
הודעה בדבר שיבוץ הילד ופרטים נילווים נוספים נמסרים להורה באמצעות מכתב שיבוץ.
תשובות מתקבלות במהלך חודשי הקיץ. 

תושבי חוץ 
הורי תלמיד המתגורר מחוץ לפתח-תקוה המעוניינים לשלבו במערכת החינוך המיוחד בפ''ת, יפנו לאגף החינוך המיוחד במינהל החינוך שבאזור מגוריהם.
מנהל האגף ישלח טופס בקשת שיבוץ רשמי, החלטת ועדת השמה ואפיון חריגות של התלמיד לידי מר עמוס תמם – יו''ר ועדת שיבוץ – רח' העלייה השנייה 1 אגף חינוך מיוחד.
השרות הפסיכולוגי חינוכי במקום מגורי התלמיד ימציא דו'ח פסיכולוגי תקף ומעודכן, טופס חינוכי שעמד בפני ועדת השמה וכל חומר רלוונטי אחר. 
הבקשות ירוכזו באגף לחינוך מיוחד וידונו בוועדות שיבוץ המתקיימות במהלך חודשי הקיץ.
יצוין כי השיקולים העומדים בבסיס ההחלטה הינם מקצועיים ומנהליים ותלויים במידת התאמת התלמיד ובמקומות הפנויים במסגרת הרלוונטית המבוקשת.
ועדת השיבוץ מודעת למתח הרב בו מצויים ההורים וילדיהם ותעשה כל שביכולתה כדי לזרז את מתן התשובות. 
ועדת השיבוץ בפ''ת תודה לרשויות אם יודיעו בהקדם על שיבוץ התלמיד בעיר אחרת והסרת מועמדותו מבקשת שיבוץ בפ''ת.
​למידע נוסף והרחבה בנושא יישום חוק החינוך המיוחד, יש לפנות לחוזר מנכ"ל באתר משרד החינוך

הסעות לתלמידי חינוך מיוחד
בהתאם לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי), ילדים שנקבעה להם זכאות לחינוך מיוחד זכאים להסעה מביתם למוסד החינוכי בו הם לומדים ובחזרה. במקרים מסוימים תיתכן גם זכאות למלווה בהסעה.
• הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד אחראית לארגון ההסעות ומשרד החינוך משתתף במימונן.
• על-פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך תשע"ד/1(ב), ההסעות מיועדות להביא את התלמידים במתכונת יום-יומית ובהתאם למערכת השעות הרשמית.
• הזכות להסעות חלה גם בימי הפעילות שאושרו לבית הספר בפגרת הקיץ ובחופשות החגים (ראו חוזר הוראות הקבע סד/5(א)- הארכת שנת הלימודים - תכנית ההפעלה של מסגרות החינוך המיוחד בחופשות.

מי זכאי?
1.  משרד החינוך משתתף בהוצאות הסעה של תלמידי החינוך המיוחד גילאי 21-3 לבתי ספר רשמיים, לבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים ולגני ילדים, על פי החלטת ועדת 
    השמה/ערר וועדת שיבוץ ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית.
    המשרד אינו משתתף בהוצאות ההסעה של תלמידים נכים ותלמידי החינוך המיוחד לטיפולים רפואיים, פרא-רפואיים, שיקומיים וכיו"ב. כמו-כן, המשרד אינו משתתף       בהוצאות הסעה המתחייבות משהיית תלמידי החינוך המיוחד במועדוניות, בצהרונים וכיו"ב ומהארכת מסגרת הלימודים שלהם. זאת למעט מועדוניות של משרד      
    הרווחה לתלמידי החינוך המיוחד הסובלים מפיגור שכלי, בינוני או קשה. במקרים אלה קיים הסדר בין משרד החינוך לבין משרד הרווחה, ולפיו המשרד משתתף
    בעלויות הסעת התלמידים כאשר הן מאורגנות ומבוצעות על-ידי הרשות המקומית.
    תלמידים נכים או מוגבלים בגלל תאונה או מחלה הלומדים במוסדות חינוך רשמיים: אם ילדכם נפגע בתאונה (למעט תאונת דרכים) או סובל ממחלה, הוא עשוי להיות       זכאי להסעה. זאת בתנאי שיש בידכם אישור רפואי מנומק ומפורט הקובע כי אינו יכול להגיע לבית הספר בכוחות עצמו (כולל ציון משך הזמן שהאישור תקף לגביו). 
    אם ילדכם סובל מנכות ולומד בבית ספר רגיל, ואינו יכול להגיע אליו בכוחות עצמו בשל הנכות, הוא יהיה זכאי להסעה ללא הגבלת
2. הסעת תלמיד בחינוך המיוחד תאושר על סמך החלטת ועדת שיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומה. לצורך קביעת זכאות תלמיד חינוך מיוחד
    להסעה ו/או לליווי תשתמש הרשות בטופס ועדת השמה ממוחשב מתוך מערכת ועדות ההשמה האינטרנטית. החל משנת הלימודים התשע"ד לא מתקבלים טופסי
    ועדת השמה שאינם ממוחשבים.
3. הסעת תלמיד שעבר ועדת שילוב מוסדית תאושר על סמך החלטת ועדת השילוב.
4. תלמידי החינוך המיוחד, הסובלים מהלקויות הקשות המפורטות להלן, זכאים להסעה גם ללא ועדת השמה. זאת על פי התקנות שהתווספו לסעיף 7 בחוק החינוך
    המיוחד, המקנות להורים את הזכות לרשום את ילדם בעל הצרכים המיוחדים במוסד לחינוך מיוחד גם ללא ועדת השמה, בתנאי שקיום הלקות אצל התלמיד אושר
    על-ידי אנשי המקצוע הרלוונטיים לכל לקות בהתאם לפירוט בתקנות החינוך המיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), 
    התשס"ו-2005: 

מרחקי הנסיעה
המרחק הקטן ביותר בין מקום המגורים לבית הספר, המצדיק השתתפות בהוצאות הסעה של תלמידים מגן חובה עד כיתה ד' (ועד בכלל) הוא מ-2 ק"מ.
תלמידי החינוך המיוחד בגיל 3–21 הסובלים מהמוגבלויות המפורטות להלן, זכאים להסעה מאורגנת מיוחדת ללא קשר להגבלת המרחק:
תלמידים עם שיתוק מוחין או נכויות פיזיות קשות
תלמידים עם אוטיזם / PDD
תלמידים עם הפרעות נפשיות קשות
תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית מהסוגים הבאים:
 • בינוני רב-בעייתי
 • בינוני מורכב
 • קשה / עמוק / סיעודי
 • ​תלמידים חירשים וכבדי שמיעה
 • תלמידים עיוורים ולקויי ראיה
 • תלמידי החינוך המיוחד הסובלים מלקויות אחרות זכאים להסעה עבור אותם מרחקים שנקבעו בכללים לגבי תלמידי החינוך הרגיל.
הערה: ההסעות יאושרו רק אם הן עוברות בדרכים סלולות.

תחומי האחריות של הרשות המקומית בארגון ההסעות הליווי וביצוען

חובת ארגון ההסעות של תלמידים לגנים ולבתי הספר וביצוען חלה על הרשות המקומית שהתלמידים מתגוררים בתחום שיפוטה ובכפיפות לאישורי ועדת ההסעות המחוזית של משרד החינוך. פנימייה, הוסטל וכיו"ב נחשבים מקום מגוריו של התלמיד. לפיכך חובת הסעתם של תלמידים השוהים בפנימיות, בהוסטלים או אצל משפחות אומנות או מאמצות חלה על הרשות המקומית שבתחום שיפוטה התלמיד מתגורר. במקרים אלה שיעור ההשתתפות של משרד החינוך הוא 100% מעלות ההסעה המאושרת לגבי תלמידי החינוך המיוחד.
זכאות למלווה בחינוך המיוחד
סעיף 2 לחוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות קובע כי ילדים עם מוגבלות זכאים להסעה מביתם למוסד החינוכי בו הם לומדים ובחזרה. 
 • סעיף 2 לתקנות הסעה בטיחותית לילדים נכים (כללים ומבחנים לזכאות להסעה ולליווי) קובע באילו מקרים ילדים זכאים למלווה בהסעה.
 • הליווי ייעשה על-ידי מבוגר נוסף, מלבד הנהג, המועסק כמלווה ברשות המקומית, או מתנדב שאושר לכך על-ידי ארגון ציבורי (כמו המועצה הלאומית לשלום הילד, אהדה, אלו"ט, אקי"ם, ניצן ועוד).
 • הרשות המקומית שבתחום שיפוטה גר הילד אחראית לארגון ההסעות והליווי.

​מי זכאי?

 • ילד העונה על אחת מההגדרות הבאות יהיה זכאי לליווי של מבוגר בהסעה:
 • ילד הזכאי לחינוך מיוחד על-פי חוק חינוך מיוחד, ונקבע על-ידי ועדת השמה כי הוא ילד עם מחלת נפש, אוטיזם, הפרעות התנהגות קשות או פיגור עמוק (סיעודי), קשה או בינוני.
 • ילד עם שיתוק מוחין או עם נכות פיסית קשה.
 • ילד שוועדת חריגים קבעה כי הוא זכאי לליווי.
תהליך מימוש הזכות
 • יש לפנות למחלקת החינוך ברשות המקומית.
 • הסעת התלמיד תאושר על סמך החלטת ועדת השיבוץ הפועלת ברשות המקומית שהתלמיד מתגורר בתחומה.
 • הסעת תלמיד שעבר ועדת שילוב מוסדית תאושר על סמך החלטת ועדת השילוב. 
למידע נוסף אודות הסעות בחינוך המיוחד: 
ועדת השמה