הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

פרוטוקול ועדת שימור

מס' דף:1
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22

הועדה המקומית לתכנון ולבניה פתח - תקוה תאריך:31/07/2022
ג' אב תשפ"ב

פרוטוקול החלטות ישיבת ועדת שימור אתרים
ישיבה מספר: 20220003ביום חמישי תאריך 28/07/22כ"ט תמוז, תשפ"ב בשעה 09:15
השתתפו:
חברים:
אליהו גינת - יו"ר ועדת שימור אתרים
סרחיו גולצמן
אדי קואז
איציק אוז'לבו - מהנדס העיר
ניצן ברכן - אדריכל ומנהל אגף רישוי ומידע
נציגים:
אפרת פרחי - רפרנטית שימור מנהל התכנון
סגל:
ליבנה שואף רונן - יועצת שימור
ויקי אולנובסקי - מ"מ מנהלת אגף רישוי
נועה אפל - אדריכלית העיר
איריס שנבל - ממונה על שימור אתרים
שולי ירקוני - מנהלת ועדות תכנון
נעדרו
חברים:
רמי גרינברג - ראש העיר
נציגים:
טל בן נון - מנהלת מחוז מרכז במועצה לשימור אתרים
עדי הר נוי - יועצת שימור ועדה מחוזית
ליאת אייזן - נציגת הוועדה המחוזית
סגל:
שרית גרינבאום - היועצת המשפטית לעירייה
נועם גמליאל - היועמ"ש לעירייה
משה שמרלר - מנהל אגף תכנון עיר
ציפי גלבר - סגנית מנהל אגף תכנון עיר
מוניקה כהן - יועצת רה"ע לענייני שימור
ראות סגרון - שימור אתרים
אריאלה כהן - אגף תכנון

מס' דף:2
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22

הועדה החלה בשעה 09.38בנוכחות יו"ר אליהו גינת + 3חברי ועדה: ה"ה אדי קואז, ה"ה איציק אוז'לבו וה"ה ניצן
ברכן.
ה"ה סרחיו גולצמן הצטרף לדיון באמצע סעיף 100בתב"עות ונוכח בסעיף 1בבקשות.
הגברת מיכל הלוי השתתפה בדיון מטעם מנהלת מחוז מרכז במועצה לשימור אתרים.
עו"ד גיל זילבר השתתף בדיון.
ה"ה אליהו גינת כיהן כיו"ר בסעיף 100בתב"עות ובסעיף 1בבקשות.

מס' דף:3
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22

פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22
רשימת נושאים תכנוניים

מס' דף:4
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22
גרסה - IB XPA 1.8קומפלוט בע"מ
TBPIRUT00001
סעיף: 100הודעה לפי סעיף 77ו 78לחוק התכנון והבניה: 410-0354704
פרוטוקול ועדת שימור אתרים ישיבה מספר: 20220003בתאריך: 28/07/2022
שם: /2000יט תכנית שימור אתרים פתח תקוה
שטח התוכנית: 35,630,353.000מ"ר
בעלי עניין:
גוש: 4042חלקות: 1094
גוש: 4264חלקות: 16, 1
, 7-8 : חלקות4265 :גוש
67-75 : חלקות4265 :גוש
גוש: 6322חלקות: 24-29
גוש: 6346חלקות: 66
גוש: 6355חלקות: 3
גוש: 6357חלקות: 29
37, 36 : חלקות6361 :גוש
99, 46 : חלקות6361 :גוש
, 130 : חלקות6361 :גוש
גוש: 6371חלקות: 248
27, 13 : חלקות6372 :גוש
, 44 : חלקות6372 :גוש
17-18 : חלקות6373 :גוש
-296 : חלקות6373 :גוש
, 365 : חלקות6373 :גוש
, 735 : חלקות6373 :גוש
, 942 : חלקות6373 :גוש
71, 53 : חלקות6374 :גוש
, 105 : חלקות6374 :גוש
, 128 : חלקות6374 :גוש
גוש: 6374חלקות: , 228
45, 41 : חלקות6375 :גוש
54, 51 : חלקות6375 :גוש
93, 91 : חלקות6375 :גוש
, 98 : חלקות6375 :גוש
, 118 : חלקות6375 :גוש
-165 : חלקות6375 :גוש
, 185 : חלקות6375 :גוש
, 244 : חלקות6375 :גוש
, 263 : חלקות6375 :גוש
, 367 : חלקות6375 :גוש
82, 14 : חלקות6376 :גוש
, 1-2 : חלקות6377 :גוש
49, 41 : חלקות6377 :גוש
, 61 : חלקות6377 :גוש
93, 85 : חלקות6377 :גוש
, 107 : חלקות6377 :גוש
-119 : חלקות6377 :גוש
, 130 : חלקות6377 :גוש
, 151 : חלקות6377 :גוש
, 162 : חלקות6377 :גוש
-187 : חלקות6377 :גוש
, 204 : חלקות6377 :גוש

מס' דף:5
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22
גרסה - IB XPA 1.8קומפלוט בע"מ
עדכון רשימת שימור ופרסום לפי ס' 77,78לחוק התו"ב.
מ ט ר ת ה ת כ נ י ת
.1הודעה על הכנת תכנית לשימור המורשת בעיר פתח תקוה לפי סעיף 77ולקבוע תנאים למתן
היתר לפי סעיף .78

מס' דף:6
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22

.2התכנית מהווה שינוי לתכניות שמהן ניתן להוציא היתרים או הרשאות.
.3תחום התכנית הינו כל תחומי העיר.
עיקרי הוראות התכנית
.1קביעת רשימת מבנים ואתרים לשימור בהתבסס על סקרי מבנים שנעשו עד כה ברחבי העיר והחלטות
ועדה השימור והוועדה המקומית.
.2קביעת תנאים להוצאת היתרי בנייה במגרשים בהם מבנים שהוכרזו לשימור בתקופת הכנת התכנית -
ראה נספח.
.3תוקף התנאים יהיה עד שלוש שנים לפי סעיף 78לחוק.
.4סעיפים נוספים העתידים להיכלל בתכנית השימור:
א. קביעת הוראות שימור ופיתוח באתרים הכלולים ברשימה זו.
ב. קביעת מתחמים לשימור.
ג. קביעת תמריצים לשימור.
ד. קביעת הוראות לניוד זכויות בניה שלא ניתנות לניצול במגרשים לשימור.
ה ח ל ט ו ת
מומלץ להמליץ בפני הועדה המחוזית על עדכון רשימת השימור, הארכת הודעה בדבר הכנת
תכנית לפי ס' 77וקביעת תנאים לפי ס' 78כדלקמן:
א. לא יינתנו היתרי בניה להריסה ובנייה
ב. לא יינתנו התרי בניה לפי תמ"א 38על תיקוניה .
ג. לא יינתנו היתרי בניה לתוספת בינוי על מבנים קיימים, למעט היתרים לביצוע תשתיות
ולצורך תחזוקה שוטפת, חיזוק והנגשה.
ד. הוראות אלה לא יחולו על בקשות להיתר שאושרו טרם מועד החלטת הועדה המקומית
בדבר ההודעה לפי סעיף 78 ,77לחוק התו"ב.
ה. תוקף התנאים הינו 18חודשים מיום פרסום ההודעה או עד הפקדת התכנית.

מס' דף:7
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22
גרסה - IB XPA 1.8קומפלוט בע"מ
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22תאריך: 31/07/2022

רשימת הבקשות

הערות/מהות:

הריסת מבנה חדר אוכל בן קומה אחת באכסניית הנוער והקמת מבנה בן 5קומות עבור חדר
אוכל ומגורים כולל עבודות פיתוח.
הרחבה ושינויים פנימיים במבנה הצפוני המשמש כמשרד.

מס' דף:8
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22

BAKPIRUT00001
סעיף: 1 מספר בקשה: 20170109 תיק בניין: 6365
פרוטוקול ועדת שימור אתרים ישיבה מספר: 20220003בתאריך: 28/07/2022
מבקש:
אגודת אכסניות נוער בישראל
עורך:
אלי רכס
אחראי בקשה:
מלי הורוביץ בודקת תכניות היתר
סוג בקשה: בקשה להיתר
מספר בקשה ברישוי זמין: 1030941284
כתובת הבניין: ארלוזורוב ,37פתח תקווה שכונה: רמת ורבר
שטח מגרש: 1037.00מ"ר
גוש וחלקה: גוש: 6373חלקה: 124 ; 18יעוד: בניני ציבור
1236 ,2000 :תכנית
מ ה ו ת ה ב ק ש ה
הריסת מבנה חדר אוכל בן קומה אחת באכסניית הנוער והקמת מבנה בן 5קומות עבור
חדר אוכל ומגורים כולל עבודות פיתוח.
הרחבה ושינויים פנימיים במבנה הצפוני המשמש כמשרד.

הערות בדיקה
נפתחה בקשה בתאריך 17.01.2017בהתאם לבקשה מספר 1030941284במערכת הרישוי הזמין.
מבוקש:
הריסת מבנה בן קומה אחת בחלקה 124והקמת מבנה בן 4קומות על הקרקע עם קומת מרתף אחת במקומו, עבודות
פיתוח והרחבה מבנה צפוני המשמש כמשרד בחלקה .18
לא נמצא היתר לבניה במגרש.
קיים היתר מס' 3079מתאריך 18.2.1981עבור תוספת בנית חדר תרבות באכסניית הנוער ובו מוצגים כל המבנים למעט
מבנה המשרדים ומבנה חדר האוכל המיועד להריסה.
אזור: שטח לבנייני ציבור

שטחים:
שטח חלקה 18ע"פ נספח מדידה הוא 13.330מ"ר.
שטח הבניה הקיים 972.10מ"ר שהם % 7.29מהמגרש, לא כולל מבנה המשרד שלא הוצא לו היתר.
שטח חלקה 124ע"פ נספח מדידה הוא 1.637מ"ר.
מותר לבניה בשב"צ % 105בהתאם לתב"ע פת/.2000
שטח קיים: 1386.08מ"ר
שטח מוצע : 722.05מ"ר
סה"כ שטח עיקרי+מוצע: 2108.13מ"ר שהם %. 128.78
מותר % 105לפי פת/ ,2000לא תואם. יש להקטין לפי המותר.
שטח שרות מוצע 877.52מ"ר
קווי בניין:
קו בניין מערב- קיימת בנייה מחוץ לקו בניין. לפי היתר מס' 5097קו בניין מערב הוא 4.00מ'.
בוצע פרסום להקלה
הבנייה המוצעת בהתאם לבנייה קיימת במגרש.
קומות:
מרתף
ק.ק. קיים לפי היתר
. מ"ר
X711= 177.7525% מותר2000/לפי פת
ק.א קיימת : 159.92מ"ר. ק.א. מוצע – 45.78מ"ר . סה"כ ק.א. – 205.7מ"ר .לפי פת/2000
. מ"ר
X711= 177.7525% מותר
תכסית:
סה"כ שטח ק.ק.- 208.86מ"ר .כמותר לפי פת/מק//2000ד %.45
מרפסות:
מבוקשת מרפסת בקומה א בשטח 19.14מ"ר, ניתן 12מ"ר לפי תקנות, היתרה בהשלמה משטח עיקרי
גובה הבניין:
10.25מ.' לפי היתר קודם גובה בנין 9.0מ'.
בעלות:

מס' דף:9
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22

היתקבלו חתימת בעלים
קרקע עיריית פתח תקווה
הוגש תצהיר ליידוע בעלים
חצרות אנגליות:
חצרות אנגליות בצידי המגרש ומאחור בעומק ,-2.92מותר 1.5מ.' נדרש לפרסם הקלה
התייחסות גורמי פנים:
פיקוח: המוצע טרם קיים, התרשים מתאים. המסומן להריסה טרם נהרס
נכסים: מאושר מתאריך 22-1-17
אדריכל: יש להציג תכנית בינוי לכל השטח החום וחיבור לשצ"פ (חלקות )18,43,124,125,126
כולל חתכים וניתוח החיבורים הסביבה . טרם דיון בבקשה
.
תנועה
: מאושר עם כניסה אחת, שמירת מדרכה פנויה.
איכות הסביבה: יש להגיש התייחסות אקוסטית לחדר הגנרטור. כמו כן יש להראות היכן ימוקמו המזגנים במבנה.
תברואה: יש לדאוג להצבת טמוני קרקע
תיעול: ( 25.02.18לא מאושר:)
.1ראה הוראות במפה טופוגרפית. יש לרשום שטח חלחול.
.2אין תכ' פיתוח עם גבהים.
תאורה וחשמל:
גנים ונוף:
הוגש סקר עצים. עומד בדרישות המחלקה.
הקלה:
.1הקלה לתוספת 2קומות סה"כ בניין בן 5קומות מעל קומת מרתף
.2הקלה בקו בניין בין חלקות 124ל – 18לקו .0
התקבלו התנגדויות
תיק התיעוד שהוגש ונבדק ע"י טל בן נון - מנהלת מחוז מרכז לשימור, הינו תיק תיעוד מתחמי – לאזור האכסניה ביד
לבנים .
כחלק מהדרישות בבדיקת התיק , נדרשו להגיש תיק תיעוד לבניין המיועד להריסה כחלק מהדרישות להיתר . (עורכת
הבקשה והדרישה ידועה להם) .
מצ"ב הדברים שנכתבו ע"י טל בן נון:
לגבי תיק התיעוד של אנ"א התיק הקיים הוא תיעוד מתחמי של האכסניה כולה, התיק בסדר וזה מספיק טוב בשביל
תב"ע.
אם מדובר בהוצאת היתר צריך להרחיב את החלק של המבנה שאותו מתכוונים להרוס, לתיעוד מלא. יש להכניס מדידה
ושחזור שלו עם תמונות היסטוריות כדי שלפחות יהיה לו זכר בתיעוד.
דיון בהתנגדויות (הוזמנו ל – .)10.15
מהלך דיון .11.4.19
הועדה שמעה את טענות הצדדים.
המתנגד חיים פינטו מציין, כי מדובר ברחוב צר וכבר היום יש עומסי תנועה. הגעה של אוטובוסים ומשאיות למקום
מקשות על התימרון ויכולת היציאה הינה בנסיעה לאחור בלבד. הקירבה של קו בנין אפס מפריעה לשכנים לא סביר
שאכסניה תוקם באזור מגורים.
המתנגדת לנה חיה מציינת, כי בעבר היה מגרש כדורסל במקום וסבלו מרעש, כעת הטעינה/הפריקה של המשאיות תהווה
מטרד רעש גדול יותר.
מתנגדת נוספת מציינת, כי דה פקטו מדובר במלון. וכבר כיום באכסניה משכירים שטחים לארועים.
המתנגד יהונתן טל מתנגד להרס של מבנה אשר נמצא ברשימה לשימור. כמו-כן לא מדובר בהקלה, היות והועדה
המחוזית בשנת 2014קבעה שהאכסניה אינה תואמת שימושים עפ"י התב"ע. אישור הבקשה יגרום לביטול השביל שילדי
בית הספר משתמשים בו כיום. העצים בשטח של בית הספר יהרסו עקב בניית מרתף. הבקשה לא עומדת בתקני החניה.
טל בן נון – מנהלת מחוז מרכז שימור אתרים מציינת, כי נעשה תיק תיעוד למתחם, אנ"א התבקשו לעשות תיק תיעוד
לאכסניה וזה כתנאי להיתר. לא מתנגדים מבחינת השימור לבניית התוספת. מבחינת הבינוי עבדנו בשיתוף עם המבקשים
כולל שימור העצים. בהמשך לכך אנו מסירים את התנגדותנו לבקשה בשני תנאים: .1שימור העצים .2באם הועדה
תקבל ההתנגדות ותהיה הנחיה לתכנון תב"ע, אנו מבקשים שלא יוצא היתר להריסה למבנה תוך כדי ההליך בתב"ע, אלא
לאחר מכן.
עינת דסברג עו"ד המבקש מציינת, כי האכסניות ממוקמות באזורי מגורים בת"א, בערד, במצפה רמון וכו' על קרקע
שיעודה ציבורי. עפ"י חוו"ד של עו"ד אביגייל פריי זה תואם את השימוש בהתאם להוראות סעיף 188לחוק.
עורך הבקשה מציין, כי היום יש 43חדרים בקיבולת של מקסימום 4מיטות מוסיפים עוד 26חדרים במבנה החדש , 4
מיטות. זכויות הבניה כ – 4590מ"ר עיקרי בלבד. אנו מציעים מבנה של 3080מ"ר, המבנה כולל חדר אוכל ומטבח. אמנם
מדובר בתוספת של 2קומות אך הבינוי בקומת קרקע לפי 0.00של הבנין הקיים. כל הכניסות של הולכי רגל ורכבים

מס' דף:10
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22

מכיוון צפון מרחוב ארלוזורוב, גישה מכיוון רחוב יהלום רק לפריקה וטעינה. את החפירה מרחיקים מהעצים, הסדרי
בטיחות בעת הבניה יתואמו ויקבלו אישור.
עו"ד עינת דסברג לענין השימור ותיק תיעוד פעלנו מול המועצה לשימור.
בישיבת ועדת המשנה לתכנון ול מספר: 20190008מ: 11/04/19הוחלט:
הועדה שמעה את טענות הצדדים ומחליטה לבקר במקום בנוכחות הצדדים.
דיון לאחר סיור במקום.
ביום 27.5.19התקיים סיור במקום בנוכחות ה"ה ישראל פרידמן, מנהלת אגף רישוי ומ"מ מנהלת אגף רישוי.
בישיבת ועדת המשנה לתכנון ול מספר: 20190011מ: 30/05/19הוחלט:
הועדה המקומית לתכנון ובניה קיימה דיון ממושך בבקשה, לאחר ששמעה את טענות
הצדדים וקיימה סיור בשטח.
הועדה בעד שדרוג האכסניה הקיימת אשר נותנת מענה ללינה זמנית של אוכלוסיות מגוונות.
כמו-כן, המבנה המוצע אינו פוגע בסביבה והוצג בינוי לכל המתחם.
הועדה רושמת לעצמה, כי התנגדות המועצה לשימור אתרים הוסרה בתנאים:
א. שימור העצים כפי שסוכם.
ב. קידום ההיתר להריסה של המבנה בתנאי שאין צורך בתב"ע.
הועדה השתכנעה, כי במצב הנדון אין לאפשר כניסה לצורכי פריקה וטעינה של סחורות
(להפעלת המטבח) מכיוון רחוב יהלום. על המבקש לאתר חלופה באישור אגף התנועה.
הועדה מחליטה לאשר בקשה מתוקנת בכפוף לאמור לעיל בכפוף לחוו"ד משפטית לענין
השימוש, בהערות הצוות המקצועי ואגף רישוי ובתנאי מילוי דרישות מה"ע.
החלטה זו אינה מהווה היתר בניה.
היתר יוצא 30יום לאחר הודעה על החלטה, אם לא יוגש ערר לועדת הערר.
ידוע הועדה בדבר החלטת ועדת ערר וקביעת תנאים עפ"י ההחלטה.
ועדת הערר קיבלה את עמדת הועדה המקומית והורתה על דחיית הערר.
יחד עם זאת, לאור הבהרות שניתנו בדיון על ידי אנ"א,
נקבעו תנאים נוספים בהיתר הבניה, כאשר אין שינוי ביתר תנאי החלטת הוועדה המקומית, לרבות דרישתה לעריכת
מסמך סביבתי הכולל בדיקה אקוסטית להוכחת היעדר מטרדי רעש למגרשים הסמוכים, בהתחשב בייעודם
הסטטוטורי המאושר.
אלו התנאים הנוספים שנקבעו בהיתר הבניה:
.1הפעילות באכסניה תהא חינוכית באופייה, ובשום מקרה לא יתקיימו במקום "אירועים" למיניהם: כנסים,
ועידות, תערוכות, ירידים, אירועי שמחות (חתונות, ימי הולדת, שבת חתן,) וכל כיוצא באלו.
.2הכניסה למתחם אכסניית הנוער תהא אך ורק מכיוון צפון (על בסיס רחוב ארלוזרוב.) לא תותר הכניסה מרחוב
יהלום בנימין, לא לצורך פריקת וטעינת סחורות כמפורט בהחלטת הוועדה המקומית, ולא לכל צורך אחר.
מהלך דיון .23.1.20
נציג אגף תנועה מציין, כי היזם טוען שעפ"י דרישות משרד הבריאות לא ניתן לפרוק את הסחורה לחדר האוכל ולשנע
אותה מרח' ארלוזורוב.
מובהר, כי זו החלטת הועדה אשר גובתה גם ע"י ועדת ערר.
ההחלטה התקבלה פה אחד.
בישיבת ועדת המשנה לתכנון ול מספר: 20200003מ: 23/01/20הוחלט:
ידוע הועדה בדבר החלטת ועדת ערר והוספת תנאים בהיתר:
.1הפעילות באכסניה תהא חינוכית באופייה, ובשום מקרה לא יתקיימו במקום "אירועים"
למיניהם: כנסים, ועידות, תערוכות, ירידים, אירועי שמחות (חתונות, ימי הולדת, שבת
חתן,) וכל כיוצא באלו.
.2הכניסה למתחם אכסניית הנוער תהא אך ורק מכיוון צפון (על בסיס רחוב ארלוזרוב.) לא
תותר הכניסה מרחוב יהלום בנימין, לא לצורך פריקת וטעינת סחורות כמפורט בהחלטת
הוועדה המקומית, ולא לכל צורך אחר.
.1דיון בועדת שימור :28.7.22
חוו"ד יועצת השימור גב' לבנה שואף: חוות דעת בנושא שימור מבנים ואתרים לבקשה להיתר,
אכסניית הנוער, מספר בקשה להיתר ,20170109חו"ד 04

מס' דף:11
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22


מס' דף:12
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22
גרסה - IB XPA 1.8קומפלוט בע"מ

מס' דף:13
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול 20220003בתאריך: 28/07/22
גרסה IB XPA 1.8הערה: מתחם קיבוץ גבעת השלושה ההיסטורי מחולק היום בין מספר גופים ומוסדות.
מומלץ לגבש הנחיות כלליות למתחם מבחינת אופי הבינוי, חומרי בניה, פיתוח שטח וכדומה על מנת לשמור על 'רוח
המקום' וליצור קשר בין חלקי המתחם.
למבנה

מס' דף:14
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22
גרסה - IB XPA 1.8קומפלוט בע"מ
חוות דעת בנושא שימור מבנים ואתרים
קיבוץ גבעת השלושה הישן, אכסניית אנא, תיק תיעוד מתחמי, חו"ד* מספר 1

דף:15
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22

*ב 21.07.2022התקבל עדכון של תיק התיעוד וכרטיסי האתר. המסמכים המעודכנים טרם נבדקו.
הערה: מתחם קיבוץ גבעת השלושה ההיסטורי מחולק היום בין מספר גופים ומוסדות.
מומלץ לגבש הנחיות כלליות למתחם מבחינת אופי הבינוי, חומרי בניה, פיתוח שטח וכדומה על מנת לשמור על 'רוח
המקום' וליצור קשר בין חלקי המתחם.
.2דיון לאחר פרסום נוסף וקבלת תכנית מתוקנת:
התקבלה תכנית מעודכנת.
מבקשים:
א. הריסת מבנה אכסנייה קיים והקמת מבנה חדש בן 5קומות על הקרקע ו 2קומות במפלס המרתף.
ב. הרחבת מבנה הקבלה.
ג. שינויים בפיתוח.
ד. הריסת ביתנים 10ו .11
זכויות:
מותר לבניה בשב"צ % 105בהתאם לתב"ע פת/:2000
השטח המוגדר במדידה כ ( Aמגרש 115א בתב"ע קובעת ייעוד) שהינו חלק מחלקות 18ו 124שהוא החלק היחסי שעליו
מוגשת הבקשה בשטח 4372מ"ר.
שטח עיקרי:
4590.6 = 1.05*4372מ"ר שטח עיקרי מותר לפי שטח יחסי של המגרש.
השטחים הקיימים במגרש: .1200.88 = 978.29+222.59השטח המבוקש להריסה הינו: .361.65
שטחים עיקריים מבוקשים: למבנה קבלה: 71.24מ"ר. למבנה האכסנייה החדש: 1274.8מ"ר.

מס' דף:16
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22

סה"כ קיים + מוצע : 2185.27 מ"ר כמותר.
שטחי שירות :
סה"כ שטחי שירות קיימים + מוצעים: 1023.44מ"ר כולל קומת עמודים מפולשת בשטח: 65.34מ"ר.
סה"כ שטח שירות מותר: 918 = 0.2%*4590מ"ר פורסמה הקלה לניוד שטחי שירות ושטחים עיקריים מתת הקרקע.
קומות:
מותר 3קומות על הקרקע. מבוקשות 5קומות על הקרקע – פורסמה הקלה לתוספת 2קומות.
קווי בניין:
מבנה הקבלה מבוקש בקווי הבניין התב"עיים.
מבנה האכסנייה:
מבוקשת בנייה בקו 0עם חלקה 124בהסכמת שכן ( 2החלקות בבעלות עיריית פתח תקווה).
מבוקשת הבלטת חצר אנגלית ב 1.80מ' מקו בניין מערבי.
פרסום חוזר:
ניוד שטחי שירות ועיקרי מתת הקרקע לעל הקרקע ובין הקומות.
הרחבת חצר אנגלית מקו בניין מערבי ב 30ס"מ והעמקתה ב 2מ' מהקבוע בתקנות.
בוצע פרסום, לא התקבלו התנגדויות.
הערות רישוי:
.1יש לפעול בהתאם להחלטת וועדת שימור.
.2יש להגיש חישובי שטחים מתוקנים בהתאם לשינויים שיבוצעו בתכנון.
.3בדף ראשון:
.1להוסיף במס' בקשה: .20170109
.2מס' תיק בניין לתקן ל: .6365
.3בעל הנכס: עיריית פתח תקווה (למחוק: עבור אנ"א).
.4לציין פרטים של המהנדס.
.5כתובת: ארלוזורוב 37ולא יהלום.
.6לציין במהות הבקשה כי המבנה המורחב הוא מבנה הקבלה ולהוסיף: בהתאם להנחיות שימור.
.4את תכנית הפיתוח של מבנה הקבלה להעביר לסוף ההגשה ולייצר רצף תכניות של האכסנייה.
.5בתכנית ההעמדה:
.1יש לסמן hatchמתאים בתכנית בהתאם לאלמנטי הפיתוח : גינון, ריצוף וכד,' יש הרבה שטחים לבנים לא
מוגדרים.
.3יש לסמן מיקום חתכים גם בתכנית זו.
.4גבול מגרש בכחול, סימון המתחם לסמן בצבע אחר לא כחול או אדום – רלוונטי לכל התכניות
.6קומה טכנית מפלס -:6.60
.1יש לסמן hatchאדמה בהיקף קומת המרתף.
.2יש לתת מידות חיצוניות למרתף
.3לא ברורה הגדרת "חלל כלוא" אם יש גישה לחלל זה.
.4מדרגות צפוניות במבנה חדר האוכל – מדוע יש ירידה לקומה -1אם אין גישה לקומה במפלס זה?
.5יש קירות כפולים במרחק של כ 20ס"מ אחד מהשני –ייצור קושי בביצוע, מומלץ לאחד את הקירות לקיר אחד.
.6יש לסמן מפלסים לחללים בתכנית
.7קומת כיתות מפלס :-3.5
.1יש קירות שחורים או ללא hatchלסדר צבע קירות – מוצע בכחול/אדום
.2יש לסמן מפלסים לחללים בתכנית
.3יש לתת מידות חיצוניות למרתף
.4קירות כפולים בחלק המערבי של התכנית ללא צביעה – לסדר או למחוק
.5לסמן כלים סניטריים בתכנית (אסלות/כיורים)
Hatch .6של קירות חורג מקונטור הקיר – לסדר.
.8מבנה קבלה:
.1יש להתאים את הפיתוח בקומה זו לשינויים המבוצעים בתכנית הפיתוח.
.2חסרים קווי מידות חיצוניים, התכנית צריכה לכלול: קו מידות כללי, קו מידות גושים וקו מידות
פתחים כולל גודל הפתחים.
.2מעבר גישה לממ"מ ברוחב 90ס"מ נטו ו 93ס"מ נטו מסדרון מקשר אינו תואם דרישות נגישות
ובטיחות – לתקן.
.4לציין ייעוד של חלל כלוא בין ממ"מ למטבחון ושירותים.
.5מדוע הגישה לשירותי נכים מחוץ למבנה? לבדוק אפשרות לייצר כניסה מתוך המבנה.
.6קיימות "שבירות" בחזית מזרחית ומערבית, לבדוק אפשרות "ליישר" את החזיתות ללא מגרעות.
.9חדר אוכל במפלס :0.00
.1מדוע הכיורים מחוץ למבנה?
.2מפלס 54.00מסומן ע"ג הקיר.

מס' דף:17
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22
גרסה - IB XPA 1.8קומפלוט בע"מ
.3חסרות מידות המשכיות מקיר לקיר בתוך המבנה.
.4חסרים קווי מידות חיצוניים, התכנית צריכה לכלול: קו מידות כללי, קו מידות גושים וקו מידות פתחים
כולל גודל הפתחים.
.5יש לעדכן את הפיתוח במפלס זה בהתאם לשינויים המבוצעים.
.6יש לציין ייעוד פירים בתכנית שלא מצויין עליהם ייעוד.
.7קיימים קירות חתוכים שלא מתחברים לשום דבר – לתקן.
.8יש להראות תכנון כלים סניטריים במטבח
.9יש לדקק קו בניין – עולה ע"ג התכנית.
.10האם החנייה התפעולית במפלס זה? לסמן אדמה היכן שצריך. לא מובן לאן מובילות המדרגות ממזרח למבנה.
.10חדר אוכל במפלס :+4.50
.1הערות מקומות קודמות שרלוונטיות גם לתכנית זו.
.2למחוק מפלס 4.64מהמרפסת
.3יש לבדוק גודל פתחים ומעברים – נראה שאינם עומדים בתקנות נגישות.
.4יש להראות את הפיתוח הקיים במפלס זה (ממזרח – החיבור עם המדרגות).
.5לא ברור מפלס החצר האנגלית – לפי החתך היא לא במפלס +1.2
.6חסרים קירות בתכנית/חסרה צביעה של קירות.
.7יש להראות לאן היציאה מחדר מדרגות דרומי – לסמן פיתוח.
.8למחוק עצים ואלמנטים בפיתוח שרואים במפלס זה – להראות רק ביוני שקיים בקומות התחתונות.
.11חדר אוכל קומות ב,ג,ד:
.1הערות מקומות קודמות שרלוונטיות גם לקומה זו
.2הגג שמסומן כגג ח. חשמל מסומן בקומה שמתחת כגג מטבח – לתקן.
.12קומת הגג:
.1הערות מקומות קודמות שרלוונטיות גם לקומה זו.
.2מערכות טכניות – האם נשארות על הגג או עוברות למבנה ייעודי?
.3מעקה הגג לא מקיף את כל הגג – יש מקומות שבהם הוא נמחק – יש להשלים.
.13חתכים וחזיתות:
.1רוב האלמנטים בפיתוח שמופיעים במפורט בחתכים לא מופיעים בצורה מובנת גם בתכניות.
.2חזיתות –יש לציין חומרי גמר כולל צבעים וגוונים בהתאם לסיכום מול אדריכלית העיר.
.3חזית צפונית – שרטוט מפלס הקרקע לא ברור – לסדר.
הערות גורמי פנים:
אדריכלות:
.1יש לצרף הדמיות
.2בתכנית פיתוח 1:250לא ברור היכן מצויים המבנים המוצעים
.3יש לייצר תכנית פיתוח רציפה בקנ"מ .1:00לסדר אותה בצורה רוחבית אם אין מקום בגיליון
.4בתכניות קרקע יש סימונים של קירות אפורים שלא ברור תפקידם ומפריעים לקריאת התכניות
.5במבנה הדרומי חסר לובי כניסה
.6יש להוסיף לחזיתות חומרים נוספים ואלמטים אדריכליים על מנת לייצר חזית יותר פלסטית
.7פיתוח – יש לצרף תכנית פיתוח מלאה ומפורטת כתנאי למתן היתר כולל פרטי פיתוח, ריצוף, גינון,
.8יש לציין גובה קירות וגדרות בהיקף ולצמצם ככל הניתן את מופע הגדרות הסובבות ביחוד באיזור המבנה החדש.
.9תכניות – ככלל יש לתקן בעיות טכניות רבות בשרטוטים, התכניות אינן קריאות דיין,
.10לתקן סימוני קירות וצביעתם באופן קריא וברור סימון מידות, מפלסים.
.11מבנה חדש- קומת כניסה:
.12יש להסדיר ולהבהיר את הגישה התפעולית בחלקו הדרומי של המבנה, לא ברור הן בתכנית התנועה והן בפיתוח ,
החניה התפעולית מופיעה במפלס + 57.5כאשר חצר המשק נמצאת ב +60
.13יש לעדכן איזור כניסה בהתאם להערות אדריכלית העיר, יש להטמיע את מבואת הכניסה כחלק אינטגרלי מהמבנה
ולא בבניה קלה.
.14יש לעדכן את איזור חדר החשמל בהתאם לסיכום מול אגף רישוי וחח"י ,לעדכן את הממשק עם הפיתוח
.15יש להמנע מקירות וגדרות גבוהים ואטומים ככל הניתן.
.16מדוע קיימת המגרעת בבניין בצידו הדרומי? האם לא ניתן להרחיב ולהתיישר עם קו הבינוי בק. קרקע
.17יש לבטל גגונים מאלומיניום ולייצר קירוי התואם את השפה האדריכלית של המבנה בתיאום מול אדר' העיר
.18חתכים וחזיתות:
.19יש להוסיף פתחים בחזיתות באיזורי המדרגות ובחזית הדרומית בפרט.
.20ש להמנע ממופע קידות אטומים כלפי המבנים הסובבים.
.21יש להשלים פירוט בחתכים גם באיזור המבנים הקיימים.
.22יש להוסיף חתכים נקודתיים באיזורים בהם יש שינוי בתכנון, בדגש על מבנה המקלחות ()7
.23מבוקש לבחון שנית את בניית מבואות מעלית הפיתוח
.24יש להנמיך ככל הניתן את מופע הגדרות בחזית המזרחית. יש לצרף פרט גדר
.25שימור- יש להטמיע את כל הערות יועצת השימור ולהוסיף לבקשה התייחסות נפרדת למבנה המקלחות –

מס' דף:18
_____________________________________________________________________________________________________
פרוטוקול לישיבת ועדת שימור אתרים מספר: 20220003בתאריך: 28/07/22

.26יש להוסיף לתיאור הבקשה את ההתייחסות לשימור- הן ביחס למבנים והן לפיתוח.
.27הדמיות – יש לעדכן בהתאם להנחיות אדריכלית העיר, המשך תיאום חזיתות.
איכות הסביבה:
תוכנית עם סימון האסבסט במבנה להריסה
דו"ח סביבתי שכולל פתרונות בנושא ריחות ורעש, קרינה וכל המפורט למטה
אין להציב ארונות חשמל על קיר משותף עם חדר מגורים
דו"ח אקוסטי למערכות הבניין והפעילות בו. אין להציב מערכות על הגג בצורה גלויה
פתרון זיהום אויר מגנרטור החירום
דו"ח קרינה
פתרונות למניעת זיהום אויר וריחות מעסקי מזון
פתרונות לטיפול בשפכים התעשייתיים כולל מפרידי השומן
דו"ח סביבתי
חניות לאופניים
דרכים וניקוז:
תכ' פיתוח בהגשה מטושטש ולא ברור. יש לנקות את תכ' הפיתוח. יש לרשום גבהים בכל מקום רלוונטי.
יש לתת גבהים בתכ' פיתוח (שיפועים מינמליים: ריצוף/אספלט - % ,1גינון - %)0.5
תכ' פיתוח בהגשה מטושטש ולא ברור. יש לנקות את תכ' הפיתוח. יש לרשום גבהים בכל מקום רלוונטי.
נדרש אישור אדריכלות טרם בדיקת התכנית באגף
תנועה:
קיים חניון ציבורי מחוץ למתחם ומשם בלבד תהיה הנגישות התנועתית לפי החלטת הועדה
לא תותר גישה תנועתית מרחוב יהלום, למעט בחרום
פקיד היערות:
נדרש רישיון כריתה
נדרש תצהיר כי העצים לשימור.
ה ח ל ט ו ת
.1לאשר את המלצות חוו"ד שימור אתרים לבקשה להיתר ולתיק תיעוד.
.2לגבש הנחיות כלליות למתחם מבחינת אופי הבינוי, חומרי בניה, פיתוח שטח וכדומה על
מנת לשמור על 'רוח המקום' וליצור קשר בין חלקי המתחם.


פרוטוקול ועדת שימור