הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

מידע בנושא תב"ע


תכנית בניין עיר


הגדרה של תכנית

"תכנית" (או בלשון העם - תב"ע, ראשי תיבות של תכנית בנין עיר) הינה מסמך סטטוטורי הקובע את התכנון של שטח כלשהו. התכנית אמורה לבטא את הראיה האורבנית והתכנונית של העיריה. התכנית קובעת את היעוד של השטח (למשל- מגורים, תעשיה, מגרש לבנין ציבורי) את השימוש (למשל- תעשיה עם מסחר) ואת זכויות הבניה (למשל- 4 קומות, 1000 מ"ר בקומה).
שטחו של תכנית יכול להיות כל המדינה, כל העיר, שכונה או חלק ממנה, ואף על מגרש בודד.
המסמכים העיקריים של התכנית הינם הוראות התכנית ("תקנון") ותשריט, ובד"כ מצורפים מסמכים נוספים לפי הענין- נספח בינוי, נספח תנועה , חוו''ד כלכלית , וכד'.
ע"פ הוראות החוק, ניתן לבנות , או להשתמש בקרקע או בבנין, ע"פ הקבוע בתכנית. על כל העיר פתח תקוה קיימות תכניות תקפות שונות , הקובעות את היעוד והזכויות המותרות היום. 
החוק גם מאפשר לבעלי ענין שונים ליזום תכנית חדשה, לשינוי התכנית התקפה. הסמכות לאשור השינוי נתונה לשיקול דעת  מוסדות התכנון (הועדה המקומית לתכנון ובניה / הועדה המחוזית  לתכנון ובניה /  המועצה הארצית לתכנון ולבניה/ ועדת ערר, וכן עוד ועדות).

לאיתור תוכנית בניין עיר לחץ כאן


תהליך אישור תכנית 

תהליך אישור תכנית נקבע ע"פ החוק, התקנות והנהלים השונים. להלן אבני הדרך העיקריים לאישור תכנית. (להלן לינק למינהל התכנון של משרד האוצר לפירוט נוסף.) 
התייעצות מוקדמת: טרם יזום תכנית חדשה, רצוי ומומלץ להיפגש עם אגף תכנון עיר לבירור מדיניות העיריה ליוזמה המבוקשת.
1. הגשה ובדיקת תנאי סף: מסירת מסמכי התכנית לקליטה במערכת כולל המסמכים הנלויים (להלן לינק לנוהל מבא"ת), ובדיקתם ע"י מדור מעקב תבע. יצויין כי התכנית
   תוגש על רקע מפת מדידה שאושרה קודם  לכך ע"י מודד העיריה.
2. בדיקה תכנונית מוקדמת ע"י גורמי המקצוע בעיריה- אדריכלות, תנועה, פיתוח, איכות סביבה, תכנון אסטרטגי, לשכה משפטית וכד'. הבדיקות ירוכזו ויתכללו ע"י אגף
    תכנון עיר, ועל סמך כך - תוכן חוו''ד מהנדסת העיר לקראת הדיון בועדה.
3. דיון בועדה המקומית: התכנית תוצג בפני הועדה, אשר  יכולה להחליט כדלקמן:
  • כאשר מדובר בתכנית בסמכות הועדה המקומית-  להפקיד התכנית (בד"כ בתנאים מסוימים)
  • כאשר מדובר בתכנית בסמכות הועדה המחוזית-  להמליץ לועדה המחוזית להפקיד את התכנית (בד"כ בתנאים מסוימים)
  • לסרב לתכנית
  • לשוב ולדון לאחר קבלת מידע נוסף, או תיקונים מסוימים.  
4. חלופה א: הפקדה (בתכנית בסמכות הועדה המקומית): ככל שהועדה מחליטה להפקיד התכנית, יש למלא לאחר התנאים בהחלטה. בגמר מילוי התיקונים ימסר ליזם
    "נוסח פרסום להפקדה", אשר עליו לפרסמו ע"פ הוראות החוק (כגון בשלט בחזית הנכס, הודעה לשכנים , הודעה בעיתונות וכו').

4. חלופה ב:  המלצה להפקדה- בתכנית בסמכות הועדה המקומית: ככל שהועדה מחליטה להמליץ לועדה המחוזית להפקיד התכנית, יש למלא לאחר התנאים בהחלטה.
    בגמר מילוי התנאים התכנית תוגש לקליטה ולדיון בועדה המחוזית. גם כאן הועדה המחוזית יכולה להחליט להפקיד, לסרב, או לשוב לדון. ככל שיוחלט על הפקדה, יש
    לתקן התכנית ע"פ התנאים בהחלטה, ולפרסם הודעה ע"פ הוראות החוק.

5. דיון בהתנגדויות: ככל שהוגשו התנגדויות, יוזמנו המתנגדים והיזמים לדיון בפני הועדה (המקומית או המחוזית, לפי הענין). הועדה יכולה לדחות ההתנגדויות  ולאשר
    התכנית, או לקבל ההתנגדויות וע"י כך לשנות התכנית ואף לבטלה. 

6. אישור התכנית: ככל שאין התנגדויות, או שהתקבלה החלטה לאשר התכנית, יוגשו מסמכי התכנית לאישור (עם תיקונים ככל שהוחלט על כך).  ליזם ימסר "נוסח
    פרסום לאישור", אשר יש לפרסמו ע"פ הוראות החוק. התכנית תכנס לתוקף רק לאחר ביצוע כל הפרסומים.
    הערה: הנ"ל מהוה אבני דרך עיקריים. התהליך עצמו, והאפשרויות להגשת עררים וכד' מופיעים בחוק , בתקנות, ובנהלים השונים.  


מידע בנושא תב"ע