הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

אישור תחילת עבודות


הנחיות להגשת בקשה לאישור התחלת עבודות:


סדר בתהליךשלבדרישהמבוצע ע"יאופן ההגשהתוצר
1
לאחר אישור ועדה להיתר בניההגשת תכנית התארגנות אתר לאישורמגיש הבקשהבאמצעות טופס הגשה מקוון שנמצא באתר מנהל הנדסה > טפסים והנחיות > הגשת בקשה בצורה מקוונת > טפסי הגשה מקוונים > הגשת בקשה לאישור תכנית התארגנות אתר. להגשת התוכנית
לחץ כאן
תכנית התארגנות אתר מאושרת
2
לאחר קבלת היתר בניה
התארגנות אתר בשטח תואמת תכנית התארגנות אתר מאושרת
אחראי על הביצוע

התארגנות אתר בשטח תואמת תוכנית התארגנות אתר מאושרת
​3
לאחר התארגנות בשטח תואמת תוכנית התארגנות אתר מאושרת
הגשת בקשה לאישור התחלת עבודות
אחראי על הביצוע
​באמצעות מייל לאגף הפיקוח על הבנייה לכתובת :

  ranba@ptikva.org.il

את המייל יש לשלוח לפי ההנחיות מטה


אישור התחלת עבודותהנחיות לשליחת המייל לאגף הפיקוח על הבנייה (בשלב השני של התהליך לפי הטבלה לעיל): 

כותרת המייל להגשת הבקשה:
הגשת בקשה לאישור התחלת עבודות לבקשה להיתר מס': ____________, היתר מס': ______________


1. לפי סעיף 71 לחוק התכנון והבניה, יש להגיש את טפסי המינויים הבאים:

1.1. סעיף 71 א-1: אחראי לביקורת על הביצוע.

הטפסים הנדרשים:

1. הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות

2. הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות

3. הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין, תחילת עבודות


1.2. סעיף 71 א-2: קבלן ואחראי לביצוע שלד הבניין שמינה הקבלן או בעל ההיתר.

הטפסים הנדרשים:

1. הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה או תחילת תחילת עבודות

2. הצהרת קבלן רשום לביצוע הבנייה או העבודה, תחילת עבודות

3. הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין, תחילת עבודות

4. הצהרת אחראי לביצוע שלד, תחילת עבודות


1.3. סעיף 71 א-3: 

אחראי לתיאום עם מכון הבקרה, אלא אם כן היתה הבקשה מסוג הבקשות ששר האוצר קבע לגביהן כי לא נדרשת בהן בקשה של מכון בקרה.

הטפסים הנדרשים:

1. הודעה על מינוי אחראי לתיאום עם מכון בקרה

2. הצהרת אחראי לתיאום עם מכון הבקרה, תחילת עבודות

 סעיף 71 ב: בעל ההיתר רשאי למנות, נוסף על האחראי לביקורת על הביצוע כאמור בתקנת משנה (א)(1), אחראים נוספים לביקורת על הביצוע ויחולו לעניין זה הוראות תקנה 28, ובלבד שהודעה על מינוים תצורף לבקשה להתקשרות עם מכון הבקרה ולבקשה לאישור תחילת עבודות

הטפסים הנדרשים עבור כל מינוי נוסף:

1. הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת על הביצוע, תחילת עבודות

2. הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע 

לפי סעיף 72 לחוק התכנון והבניה: קבצים שיגישו לרשות הרישוי ולמכון הבקרה האחראי לביקורת על הביצוע או עורכי משנה ייחתמו בידי עורכיהם, אשר יאשרו בחתימתם כי המסמכים תואמים את היתר הבנייה.

הגשת בקשה לאישור התחלת עבודות:לפי סעיף 75 לחוק התכנון והבנייה:בקשה לאישור תחילת עבודה תיחתם בחתימתו של האחראי לביקורת על הביצוע ויצורף לה אישור על מינויו בידי בעל ההיתר.הטופס הנדרש:אחראי לביקורת על הביצוע, בקשה לאישור תחילת עבודות.

תכנית התארגנות אתר מאושרת 

קובץ מדידה שמסומן עליו מתווה הבניין ומשולב בו אישור מודד מוסמך בדבר סימון מתווה הבניין – הקובץ תואם תכנית התארגנות האתר המאושרת ומאושר ע"י הרשות

כל קובץ/ אישור אחר שנדרש לשלב הבקשה לאישור התחלת עבודות בתיק המידע/ מכתב החלטת הועדה/ נספח להיתר ובמהלך אישור תכנית התארגנות האתר.כל הדרישות הנדרשות להשלמה לשלב אישור התחלת עבודות ניתנות לצפיה תחת כותרת "גליון דרישות" בהקלדת מס' הבקשה להיתר במנוע החיפוש באתר מנהל הנדסה > צפייה בבקשות והיתרים


 

עם הגשת הבקשה כאמור לעיל,אגף הפיקוח על הבנייה יבצע בדיקה שהתארגנות האתר בשטח תואמת את תכנית התארגנות האתר המאושרת ושהושלמו כל האישורים הנדרשים.

תגובת רשות הרישוי תינתן תוך 5 ימים מהגשת הבקשה.ניתן לעקוב אחר הטיפול בבקשה בכל עת במנוע החיפוש באתר מנהל הנדסה.

במידה ולא נמצאו ליקויים או תוקנו כל הליקויים הנדרשים, יופק אישור התחלת עבודות אותו ניתן יהיה להוריד ממנוע החיפוש "איתור בקשות" תחת כותרת "ארכיב מסמכים".

אישור תחילת עבודות