הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש

עדכוני מפ"י

יום שני 18 דצמבר 2018

עדכוני מפ"י אל ועדות התכנון המקומיות

כללי

מנהל התכנון והמרכז למיפוי ישראל משתפים פעולה בהיבטי קידום והפצת הנחיות ותקנות להעלאת יעילות עבודת המתכנן
והמודד מול הועדות המקומיות.
על מנת לשמר את שיתוף הפעולה בין הגופים יש צורך בעדכון עיתי של המידע הרלוונטי מול כלל הגופים.
מצב קיים
1 . במהלך
2017 הופץ במסגרת 'נוהל אתרי אינטרנט' מטעם מנהל התכנון קישור להנחית מנכ"ל מפ"י בנושא עריכת
מפה להיתר בניה ) 9/2014 .)
2 . הועדות המקומיות מציגות באתר האינטרנט את ההנחיה באחת משתי דרכים:
א. קישור לאתר המרכז למיפוי ישראל
ב. העתק מקומי של תוכן ההנחיה
3 . בהינתן עדכון ההנחיה, ועדות שפעלו בדרך (ב) לא עדכנו את הדרישות לעריכת מפה להיתר כך שנוצר פער בין
הדרישות מהמודד לבין הנחית המנהל לפיה מחויבים לפעול.

הפתרון המוצע
במסגרת שיתוף הפעולה בין מנהל התכנון הועברה פניה למנהלת אגף הביקורת על הועדות במנהל התכנון, ובמשותף
הועלו דרכי הפעולה הבאות:
א. כלל הקישורים הרלוונטיים יועברו בהודעת יישום מסרים מידיים אל מהנדסי הועדות השונות.
ב. כלל הקישורים הרלוונטיים יועברו בהודעת יישום מסרים מידיים אל מידעני הועדות השונות.
ג. עדכון כלל הקישורים יופץ באמצעות החברות המנהלות את אתרי האינטרנט של הועדות השונות.
ד. עדכון כלל הקישורים יופץ באמצעות
News_Letter מטעם המרכז למיפוי ישראל דרך מרכז השלטון המקומי
אל כל הועדות איתן מתקיים כיום שיתוף פעולה.
אתרי הועדות המקומיות יציגו קישור להנחיות הרלוונטיות )ראה קישורים מטה( ולא יציגו העתק של ההנחיה בקישור
'מקומי'.


התועלת הצפויה להתקבל מעדכון המידע
א. אופן בחינת המידע המוגש לבחינת המידען יהיה אחיד בכל הארץ.
ב. חסכון משמעותי בהיקף עבודת המידען, לאור מעקב אחר הנחיות פשוטות וברורות
ג. קיצור משך זמן בחינת בקשה להיתר בניה בהיבטי עבודת המודד.


הקישורים להפצה בין הגורמים הרלוונטיים בועדות המקומיות והמרחביות.
א. קישור עדכני להנחית מנכ"ל מפי להכנת מפת מדידה להיתר בניה )
9/2014 )
http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/hanchayot/DG-Directive-9-2014.pdf

ב. קישור עדכני להנחית מנכ"ל מפ"י לביצוע מדידות הנדסיות לליווי פרוייקטי בניה )
8/2015 )
http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/hanchayot/DG-Directive-8-2015.pdf

ג. מפות נלוות להנחיות המנהל –דוגמא לאופן הגשת מפות שלבי הבניה השונים
http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/hanchayot/mapsDirectorInstructions.pdf

ד. קישור לדף ההסבר ותכולות מידע רלוונטיות עבור מפרט המיפוי הלאומי
http://mapi.gov.il/ProfessionalInfo/ETC/Pages/default.aspx


עדכוני מפ"י