הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

מדידות


  דף הנחיות להגשת מפה טופוגרפית 

   (מפת פיתוח - ראה בתחתית הדף)

  מסמך זה בא לתת דגשים תקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), פרק א' סעיף 4- מפה מצבית ובהתאם לדרישות הרשות המקומית (עיריית פ"ת) ואינו בא    להחליף את החוק והתקנות לפיו:

 • תוקף מפה- עד 12 חודשים מביצוע המדידה בשטח
 • מפה חתומה ע"י מוסמך
 • קנ"מ 1:250
 • כותרת תכלול: גוש, חלקה, מגרש, שטח רשום, "מפה טופוגרפית", שם בעל הקרקע או המזמין
 • הערות המפה יכללו: מטרת המפה, פרוט נקודות הביסוס הפלנימטרי והאלטימטרי של המפה, פרוט הביסוס של הגבולות הרשומים, תוכנית בניין עיר שהמפה מבוססת לפיה בתוקף ובהפקדה (במקרה של תב"ע בהפקדה יש לצרף טופס הצהרה בדבר התבססות על תב"ע מופקדת)
 • תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500 יכלול: שמות רחובות, מס' חלקות, מס' גושים, הבלטה של תחום המדידה
 • רשימת קורדינאטות נק' מפנה של תחום המדידה
 • רשת קורדינאטות במפה ובתרשים הסביבה
 • רקע גושים וחלקות אנליטיים(מתמורות או פנקסי שדה)
 • רקע תוכניות בניין עיר בתוקף כולל חישוב הפקעות לפי יעודים
 • סימון קווי בניין
 • קווי רחוב
 • מדידה של 10 מ' לפחות מעבר לתחום החלקה/ מגרש (בניינים, גדרות, אבני שפה, עמודי חשמל, טלפון, עצים, שוחות וכל עצם אחר)
 • כל רצועת הדרך הגובלת בחלקה/ מגרש כולל צמתים עד המבנים מעבר לצמתים
 • חתכי גבהים לרוחב רצועת הדרך כל 10-15 מ' כולל מידות בהמשך הגבולות
 • גבהי רצפה של מבנים, כולל מבנים במגרשים הגובלים
 • חיבור קווי חשמל וטלפון לבתים ולאורך הדרכים
 • עצים בקוטר העולה על 10 ס"מ כולל סקר עצים המכיל גובה + קוטר גזע
 • שוחות ביוב ותיעול (IL+TL) בתוך החלקה וחיבורן לשוחה בתחום הדרך

 

  אופן הגשה:

  דרך מערכת רישוי זמין בפורמט DWG+DWF


 עדכוני מפ"י


​  דף הנחיות להגשת מפת פיתוח/ לאחר ביצוע

   מסמך זה בא לתת דגשים לחוק תכנון ובניה ובהתאם לדרישות הרשות המקומית (עיריית פ"ת) ואינו בא להחליף את החוק והתקנות לפיו:

 • תוקף מפה- עד 12 חודשים מביצוע המדידה בשטח
 • מפה חתומה ע"י מוסמך
 • קנ"מ 1:250
 • כותרת תכלול: גוש, חלקה, מגרש, שטח רשום, "מפה לטופס 4", שם בעל הקרקע או המזמין
 • הערות המפה יכללו: מטרת המפה, פרוט נקודות הביסוס הפלנימטרי והאלטימטרי של המפה, פרוט הביסוס של הגבולות הרשומים, תוכנית בניין עיר שהמפה מבוססת לפיה בתוקף ובהפקדה
 • תרשים סביבה בקנ"מ 1:2500 יכלול: שמות רחובות, מס' חלקות, מס' גושים, הבלטה של תחום המדידה
 • רקע גושים וחלקות אנליטיים(מתמורות או פנקסי שדה)
 • רקע תוכניות בניין עיר בתוקף כולל חישוב הפקעות לפי יעודים
 • רשת קורדינאטות במפה ובתרשים הסביבה
 • גובה רצפה 0.00, גובה גג
 • גבולות החלקה ומיקום הגדרות לאחר ביצוע
 • סימון קווי בניין
 • סימון קווי רחוב
 • מדידה של 10 מ' לפחות מעבר לתחום החלקה/ מגרש (בניינים, גדרות, אבני שפה, עמודי חשמל, טלפון, עצים, שוחות וכל עצם אחר)
 • כל רצועת הדרך הגובלת בחלקה/ מגרש כולל צמתים עד המבנים מעבר לצמתים
 • חתכי גבהים לרוחב רצועת הדרך כל 10-15 מ' כולל מידות בהמשך הגבולות
 • חיבור קווי חשמל וטלפון לבתים ולאורך הדרכים
 • עצים בקוטר העולה על 10 ס"מ
 • שוחות ביוב ותיעול (IL+TL) בתוך החלקה וחיבורן לשוחה בתחום הדרך
 • מדידה וסימון של אביזרי צנרת תיעול (רשתות, קולטנים, תאים), קוטרי צינורות ומפלסיהם IL+TL, כיוני זרימה, עומק בורות חילחול

 

       אופן הגשה: יש להגיש 3 העתקים מודפסים + CD של קובץ המדידה בפורמט DWG.

      אם קיימת זיקת הנאה או הפקעה יש להגיש 2 העתקים נוספים לטובת ביצוע תשריט
      הפקעות עבור מח' נכסים


מדידות