הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

הזמנת הערכה לקביעת חבות בהיטל השבחה

הנכס נשוא השומה:

 1. ברצוני להזמין הערכה לחבות בהיטל השבחה לנכס שבנדון.
 2. ידוע לי שסכום ההערכה נכון לתאריכים  הקובעים  המצוינים  בשומה. התשלום בפועל נושא הצמדה וריבית כקבוע בחוק.
 3. עפ"י  התוספת השלישית לחוק התכנון והבניה תשכ"ה 1965, סעיף 14 א', ניתן לערור לפני ועדה ערר לפיצויים ולהיטל השבחה בתוך 45 ימים מיום שבו הובאה השומה לידיעת החייב, כמו כן אם אין חולק על החיוב כשלעצמו, ניתן לפנות ליו"ר מועצת שמאי המקרקעין, תוך 45 ימים מיום שהובאה השומה לידיעה, בבקשה למינוי שמאי מכריע לצורך הכרעה בעניין גובה החיוב.
 4. במידה ותתאשרנה תוכניות חדשות יש באפשרותה של הועדה לערוך שומה חדשה/שומה נוספת.
 5. השומה תיערך על בסיס הנתונים הידועים לוועדה המקומית על הנכס הנישום וכן בהסתמך על החומר שהומצא ע"י מזמין השומה וכל זאת למניעת הוצאות נוספות.

תושב שמבקש להזמין שומה לפני מכר צריך לצרף לטופס:

 • נסח טאבו עדכני וחוזה רכישה.
 • אם מדובר ברשות מקרקעי ישראל, יש לצרף חוזה חכירה ואישור זכויות.
 • במידה ומדובר ביורשים יש לצרף צו קיום צוואה או צו ירושה.
 • תאגידים / חברות - יש להוסיף אישור רשם החברות.
 • יודגש כי רק בעל הנכס יכול להזמין את השומה.
 • על טופס ההזמנה יחתמו הבעלים למול עו"ד או לחילופין יחתום עו"ד מיופה כוח בצירוף ייפוי כוח.
 • לתשומת לבכם: אם בוצע מכר יש לפנות לאגף ההכנסות לקבלת אישור עירייה.
יש לצרף כל מסמך רלוונטי שלא מצוין לעיל.

* שדות חובה למילוייש להזין במבנה: קידומת, מקף ו-7 ספרות לדוגמא 052-1234567


נא להעביר בצילום אחד.
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb כל קובץ.
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb
סוגי קבצים: pdf, doc, docx, jpg, gif, png. עד גודל של 2 mb כל קובץ.


הזמנת הערכה לקביעת חבות בהיטל השבחה