הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

תנאי סף


תהליך אישור תכנית נקבע ע"פ החוק, התקנות והנהלים השונים. להלן אבני הדרך העיקריים לאישור תכנית. (להלן לינק למינהל התכנון של משרד האוצר לפירוט נוסף.) 
התייעצות מוקדמת: טרם יזום תכנית חדשה, רצוי ומומלץ להיפגש עם אגף תכנון עיר לבירור מדיניות העיריה ליוזמה המבוקשת.

כל בעל קרקע / ייזם תכנית רשאי לשקול האם להתחיל הליך קידום תכנית בתאום תכנון מוקדם (להלן "פרה רולינג").

לצורך קליטת תכנית באגף תכנון עיר נדרשות הפעולות כמפורט להלן:
1. תכנית ללא "פרה רולינג":
   1.1 פתיחת תכנית במערכת המקוונת להגשת תכניות של מנהל התכנון.
  1.2 עריכת מפה טופוגרפית ע"פ דף הנחיות.  תחת טפסים והנחיות
  1.3 העלאת המפה הטופוגרפית כצרופה לתכנית במערכת המקוונת.
  1.4 שליחת הודעה על פתיחת תכנית למדור מעקב ובקרה באמצעות דוא"ל: doritm@ptikva.org.il .
  1.5 לאחר אישור המפה הטופוגרפית ע"י מודדת העירייה, תועבר הנחיה לעורך התכנית להגשת מסמכי התכנית המודפסים.
  1.6 מסמכי התכנית והמסמכים הנלווים לה, יוגשו לגב' דורית מונאוי (מדור מעקב ובקרה) במועדי קבלת קהל במרכז המידע, לחילופין ניתן להשאיר
       את המסמכים עבור דורית במרכז המידע.

2. תכנית הכוללת "פרה רולינג":
    2.1 שליחת מצגת קצרה ותמציתית המפרטת את נתוני התכנית, מצב סטטוטורי קיים, חלופות תכנון מבוקש וכד', למזכירות האגף באמצעות
          דוא"ל: karmitk@ptikva.org.il .
    2.2 תאום פגישה עם מנהל אגף תכנון עיר/ ס. מנהל האגף, דרך מזכירת האגף גב' כרמית כובני, בטלפון 03-9052612 .
    2.3 לאחר השלמת "פרה רולינג" יש לפעול כאמור בסעיף 1 לעיל.

תנאי סף