הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

תיק מידע להיתר


תיק מידע להיתר:

 1. תיקון 101 לחו"ד הסבר כללי
  החל מתאריך 03/04/16 לא יתקבלו בקשות להיתרי בנייה ללא תיק מידע להיתר בכפוף לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה.
  ניתן להגיש בקשות לתיק מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין, לאחר תשלום אגרה. 
  תיק המידע יכלול מידע ממוקד לגבי תא השטח המבוקש, הן מבחינה מרחבית (תב"עוות תשתיות וכד'), הן מבחינת השימושים המותרים בו והן מבחינת התכן הנדרש. תיק המידע יכלול מידע הקיים ברשות הרישוי (לדוגמה בנושאי תברואה  אכה"ס תנועה וכו') וכן יכלול מידע מרשויות וגופים  ( חברת חשמל, רשות 
  העתיקות, קק"ל וכו' )ומסמכים למסירת מידע ככל שנדרש . הגשת בקשה למידע תעשה רק ע"י הנדסאי  ו/או מהנדס /ו/או אדריכל בעל רישיון בתוקף. 
  ניתן לבקש תיק מידע ע"פ סוג הרישיון של איש המקצוע (הנדסאי יכול לבקש תיק מידע עד בניין בן 4 קומות)/כל בקשה להיתר תוגש בהסתמך על תיק מידע להיתר והתנאים הרשומים בו.

 2. הסבר על הליך עבודה:
  הגשת בקשה לתיק מידע להיתר - 5 ימים + 30 ימי עבודה. 
 • לתחילת התהליך יש לשלם אגרה לצורך פתיחת בקשה לתיק מידע.
 • פתיחת בקשה מקוונת במערכת רישוי זמין כולל צרוף אישור תשלום האגרה.  
 • עורך בקשה בלבד יכול להגיש בקשה לתיק מידע ברישוי זמין
 • תהליך העבודה על תיק מידע להיתר (פתיחה וקבלת תיק המידע ) מתבצע באמצעות אתר רישוי זמין.
 • לאחר הגשת הבקשה לתיק מידע להיתר במערכת רישוי זמין, בודק המידען את עמידתה בתנאי הסף, בתוך 5 ימי עבודה. במידה והבקשה אינה עומדת בתנאי הסף, יקבל עורך הבקשה הודעה על כך ממערכת רישוי זמין.  
 • לאחר אישור עמידה בתנאי הסף, תיקלט הבקשה לתיק מידע להיתר.תנאי סף 
 • המידען ירכז, יכין ויאסוף את המידע התכנוני מכל הגורמים הרלוונטיים, כולל תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר ויעביר את המידע התכנוני לעורך הבקשה בתוך 30 ימי עבודה. 
           המידע המתקבל מרשות הרישוי הינו בתוקף שנתיים מיום קבלתו. תוקף מפה טופוגרפית הינה שנה.

           תהליך הכנת תיק המידע כולל 4 שלבים עיקריים:

 • בדיקת תנאים מוקדמים- 5 ימי עבודה 
 • העברה להתייחסות גורמי פנים- 7
 • העברה לגורמי חוץ-15
 • מענה וסיכום-8

      תיק מידע להיתר יימסר לאחר 45 ימי עבודה מרגע הגשת מסמכים תקינים


      3. תנאי סף לפתיחת בקשה לתיק מידע להיתר:
          אגרת תשלום בתוקף (האגרה בתוקף ל- 90 יום)
          מפה טופוגרפית (DWF+DWG) בתוקף ע"פ תקנות המדידה.  תקנות המודדים
          קובץ צילומי המקרקעין באופן שיראה את המקרקעין ואת הבנוי עליהם מכל החזיתות בציון מועד הצילום.
          סקר עצים –במידה וקיים 5 עצים בוגרים ומעלה במגרש . תקנות פקיד היערות
          מילוי תקין ברור ומפורט של מהות הבקשה לרבות הקלות ושימושים חורגים. יש לשים לב שמהות הבקשה בתיק המידע זהה למהות בבקשה להיתר העיתידית.
          במידה ומדובר בבקשה לתיק מידע ללא מפה טופ' (לדוגמא חדר על הגג) יש לצרף תרשים מתאר על פי סעיף 13ב' לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה הכולל ציון של 
          גוש וחלקה, קונטור המבנה הקיים וסימון צבעוני של התוספת המוצעת.

     4. טפסים:
 • הנחיות מרחביות
 • מידע מרחבי
 • טפסים בנושא יידוע בעלים: תצהיר שולח, תצהיר עו"ד לשליחות, טופס 7 , טופס ועד בית, תצהיר עורך הבקשה על זהות בין עותק קשיח ועותק דיגטלי של 
  הבקשה להיתר ( גרמושקה).

תיק מידע להיתר