הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

פתיחת בקשה להיתר


תיקון 101 לחוק התכנון והבניה הסבר כללי

ממשלת ישראל החליטה על הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, במטרה לייעל ולפשט את הליכי הוצאת היתרי בנייה, תוך שיפור איכות הבנייה ובכך למנוע ליקויים חריפים.
הרפורמה, אשר הפכה לאחרונה לחוק, במסגרת תיקון 101 לחוק התכנון והבנייה, הינה עבודה ארוכת שנים ומבוססת, המונעת מתוך אחריות ציבורית רחבה ושואפת להביא לשיפור איכות הבנייה הכוללת במדינת ישראל. הוראות הרפורמה נכנסו לתוקף ב- 1.1.2016.


במסגרת תיקון 101 לחו"ב על מנת להגיש בקשה להיתר יש תחילה לקבל תיק מידע להיתר דרך מערכת רישוי זמין לינק לרישוי זמין ולאחר מכן יש להגיש דרך אתר רישוי זמין בקשה להיתר. להלן הנחיות והסברים על תהליך העבודה:  

תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר

 • תיק מידע בתוקף 
 • מילוי כל דרישות תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר שהוגדרו בתיק מידע. 
 • תשריט בקשה להיתר עם חתימה מקורית של  כל בעלי העניין המופיעים בנסח טאבו.
 • חתימת המבקש, עורך הבקשה ומתכנן השלד. 
 • נסח טאבו עדכני , חצי שנה אחורה.
 • מסמכים משפטיים על בעלויות ו/או הליכי בעלות (כאשר ישנם הליכים משפטיים) כגון: צו ירושה, חוזה מכירה/קניה, ייפוי כח של עו"ד במידה ויש צורך. מסמכים בנושא יידוע בעלים, סעיף  36 לתיקון 101 לחוק התכנון והבניה. לינק לטפסים יידוע בעלים
 • אגרת תשלום פיקדון 20% מכלל אגרות הבניה.
 • רישיון עורך הבקשה ומתכנן השלד בתוקף.
 • טבלת הקלות מלאה וחתומה ע"י עורך הבקשה, במידה ואין הקלות , יש לציין זאת בליווי חתימה וחותמת.
 • ציון תאריך בתשריט בקשה להיתר מעל טופס 1 וציון מספר גירסה מ-0 ואילך. לדוגמא: לינק
 • הדמיות: יש לצרף בבקשות לבניה חדשה ובתמ"א 38.
 • מפת פיתוח בקנ"מ 1:100 לכל סוגי הבקשות.
 • תנאי סף ומידע מרחבי מפורט ראה כאן (לינק למידע מרחבי_ ) יש לפעול על פי ההנחיות הנ"ל.
 • ​תצהיר על תאימות בין עותק דיגטלי ועותק קשיח של הבקשה להיתר.- לינק לתצהיר יש להוסיף לתיק מידע

אופן הגשת בקשה להיתר

הסבר על הליך העבודה

 • מילוי כל דרישות תיק מידע להיתר.
 • פתיחת בקשה ברישוי זמין ע"י עורך הבקשה – לינק רישוי זמין
 • בדיקת תנאים מוקדמים ע"י מידענית-  10 ימי עבודה. במידה והבקשה הוגשה באופן תקין כולל כל הצרופות הנדרשות, היא תיקלט בתוך 10 ימי עבודה מיום הגשתה ברישוי זמין ותפתח בקשה להיתר. 
 • קליטת הבקשה 
 • בבקשות עם הקלות: הבקשה תדחה במערכת רישוי זמין ועורך הבקשה יקבל נוסח פרסום מנציג אגף הרישוי.  לאחר ביצוע הפרסום, כנדרש על פי כל דין, יגיש עורך הבקשה את הבקשה שוב ברישוי זמין, לבדיקת עמידה בתנאים ויצרף כצרופות את הוכחות הפירסום. 
 • קליטת בקשה חדשה להיתר ע"י מידענית במערכת פנימית.
 • העברת הבקשה להיתר לבדיקה והתייחסות של גורמים מקצועיים בתוך הועדה.
 • ​העברת המשך ניהול הבקשה למהנדס הרישוי.

תהליך קבלת ההיתר כולל מספר שלבים:

שלב 1:  הגשת בקשה לתיק מידע להיתר וקבלתו- 45 ימי עבודה. 
שלב 2: הגשת בקשה להיתר – 10 ימי עבודה.
שלב 3: בקרה מרחבית והחלטת רשות רישוי – 45 ימי עבודה.
שלב 3 א': בקרה מרחבית, דיון בוועדה מקומית והחלטה הכוללת הקלות ושימושים חורגים – 120 ימי עבודה.
שלב 3 ב': בקרה מרחבית, והחלטת רשות רישוי לבקשה בהליך רישוי מקוצר – 45 ימי עבודה.
שלב 4: בקרת תכן 
שלב 5: סיכום הבקשה וקבלת היתר בניה ברשות הרישוי הליך קבלת היתר

לאחר פתיחת הבקשה, תיק הבקשה להיתר מנוהל ע"י בודק הבקשה בשלבים הבאים:
1. הכנה לועדות תכנון: רשות רישוי, ועדת משנה, ועדת התנגדויות ומליאת הועדה.
2. הפקדת היתרי בניה לאחר מילוי דרישות הועדה, תשלומי אגרות והיטלים.
3. טופס 2: צו התחלת עבודה, אישור לחיבור זמני של תשתיות בתקופת הבניה. 
    לצורך קבלת טופס 2 יש להשלים את גיליון הדרישות.
4. תעודת גמר: אישור לחיבור קבוע של תשתיות (חשמל בויב, מים וכו') בגמר הבניה לצורך איכלוס.
    לצורך קבלת תעודת גמר יש להשלים את גיליון הדרישות לתעודת גמר .
5. שחרור ערבות להבטחת תנאי היתר.  עבור תוספות בניה לא נדרש להוציא תעודת גמר לאיכלוס, אך המחוקק קבע שיש להפקיד ערבות לצורך הבטחת 
    ביצוע תנאי ההיתר.

 • גבוה הערבות (לצטט את הסעיף בחוק)
 • לצורך שחרור הערבות, יש למלא את גיליון הדרישות לשחרור הערבות 

עבודות הפטורות מהיתר

הסבר על הרפורמה: בתאריך 1.8.14 נכנס לתוקפו תיקון 101 לחוק התכנון והבניה (הרפורמה בחוק התכנון והבניה). הרפורמה בתכנון, רישוי ובנייה, הינה אחת הרפורמות הסטטוטוריות המקיפות והמשמעותיות ביותר בתולדות מדינת ישראל, שבמרכזה שינוי מהותי בחוק משנת 1965. יישום הרפורמה אמור להביא  להקלה על האזרחים, על ידי הפחתת הבירוקרטיה וזמני ההמתנה לאישורים השונים, וכן פישוט הליכי התכנון והבנייה באמצעות מתן זמן קצוב למענה ולאישור תכניות. 
עבודות הפטורות מהיתר:
בעקבות השינויים בחוק התכנון והבניה סעיף 101 מאפשר לבצע עבודות מסוימות ללא צורך בבקשה להוצאת היתר. 
יש להיכנס לאתר  משרד הפנים  שם קיימים  הסברים ואיורים שנועדו לפרט ולפשט מה נקבע בתקנות הפטור מהיתר .
דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר יש לבצע דרך אתר מנהל תכנון על ידי מילוי טופס מקוון - דיווח על ביצוע עבודה הפטורה מהיתר. עם זאת, ההנחיות המגדירות מהן העבודות הפטורות מהיתר בניה הן כלליות למדי. הוועדה המקומית רשאית להגדיר את העבודות הללו בצורה יותר מפורטת, ע"י פרסום הנחיות מרחביות
הליכי רישוי לאחר היתר 

1. טופס 2: צו התחלת עבודה, אישור לחיבור זמני של תשתיות בתקופת הבניה. 
   לצורך קבלת טופס 2 יש להשלים את גיליון הדרישות (תעודת גמר להכניס לינק, קיים באתר תחת טפסים).
2. תעודת גמר: אישור לחיבור קבוע של תשתיות (חשמל בויב, מים וכו') בגמר הבניה לצורך איכלוס.
    לצורך קבלת תעודת גמר יש להשלים את גיליון הדרישות לתעודת גמר 
3. שחרור ערבות ערבות להבטחת תנאי היתר): עבור תוספות בניה לא נדרש להוציא תעודת גמר לאיכלוס, אך המחוקק קבע שיש להפקיד ערבות לצורך הבטחת 
    ביצוע תנאי ההיתר.
 • גובה הערבות (לצטט את הסעיף בחוק)
 • לצורך שחרור הערבות, יש למלא את גיליון הדרישות לשחרור הערבות פתיחת בקשה להיתר