הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
סגור חיפוש
סגור תפריט

תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר


תנאי סף לפתיחת בקשה להיתר


דרישות חובה

 • מילוי טופס 1 על כל פרטיו
 • הצהרת המבקש על מינוי עורך הבקשה ומתכנן השלד
 • הצהרת מתכנן שלד הבניין מרישוי זמין, חתום דיגיטלית
 • צילום חתימות טופס 1 (מבקש הבקשה, בעלי הנכס, עורך הבקשה ומתכנן השלד)
 • רשיון מתכנן השלד בתוקף
 • הצהרת עורך הבקשה מרישוי זמין חתום דיגיטלית
 • רשיון עורך בקשה בתוקף
 • מפת מדידה בתוקף חתומה ומאושרת ע"י הרשות
 • תכנית הגשה הכוללת תכנית פיתוח אדריכלית - קובץ DWFx 
 • חישוב שטחי הבניה הקיימים והמבוקשים בכל אחת מקומות הבניה
 • מילוי דרישות מתיק מידע להיתר
 • נסח טאבו מקורי בתוקף עד חצי שנה אחורה
 • קבלה על תשלום פקדון

דרישות לפי צורך

 • הדמיה עתידית משתי פינות נגדיות (מתוך הנחיות מרחביות)
 • מסמך סיום תיק מידע מתקדם
 • השלמת דרישות איכות הסביבה מתיק המידע להיתר
 • אישור הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים
 • אישור רשות העתיקות

תמ"א 38

 • תצהיר למבנה שאינו עומד בת.י. 413
 • תצהיר מתכנן שלד לתוספת בניה לפי תמ"א
 • בקרה הנדסית על בקשה להיתר מכח תמ"א 38
 • אישור חברת חשמל (מתוך הנחיות מרחביות)
 • תכנית תנועה (מתוך הנחיות מרחביות)

בעלויות

 • שאילתות ממשרד הפנים לשליחת הודעות
 • תצהיר מבקש ההיתר ליידוע בעלי עניין
 • אישור משלוח דואר רשום
 • נוסח הודעה ליידוע בעלי הנכס
 • חוזה חכירה/ אישור זכויות בנכסי רמ"י
 • טופס 7
 • בעלויות טופס 8
 • בעלויות טבלת איזון והקצאה
 • צו ירושה
 • תעודת פטירה
 • צו מינוי אפוטרופוס
 • ייפוי כח מעו"ד
 • אישור חברה ומורשה חתימה מרשם החברות
 • תצהיר על אי איתור בעל נכס

פרסום

 • תיק פרסום לפי תקנה 36 (הגשה לאחר 15 ימי הפרסום)
 • תיק פרסום לפי סע. 149 (הגשה לאחר 15 ימי הפרסום)

שיטת בנייה חדשה

 • נספח הכולל את שם השיטה, מספר אישורה, תקופת תוקף, מועד אישור והיקף יישום
 • תצהיר ממונה על שיטת הבניה החדשה
 • העתק אישור בעל השיטה על כוונתו להגיש בקשה להיתר בהתאם לשיטהתנאי סף לפתיחת בקשה להיתר