הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

ארנונה מהי?

לתשלום ארנונה | הצטרפות להוראת קבע בכרטיס אשראי ובירורים | אישורים בנושא ארנונה
ניתן לפנות לטלפון: 03-9052292

הארנונה הינה  מס המוטל על ידי העירייה על פי חוק.
הארנונה מוטלת  על "המחזיק" בנכס. "המחזיק" הוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס ויכול שיהא , בעל הנכס, שוכר הנכס ואפילו פולש חסר זכויות
משפטיות כלשהן.
 
הארנונה מהווה מקור מרכזי לתקציב העירוני ומקבלת מישנה תוקף בשל צמצום הסיוע הממשלתי לעירייה. תשלום הארנונה מסייע במימון הפעולות
והשירותים הניתנים ע"י  העירייה לתושביה ברחבי העיר, בתחומים מגוונים כגון: החינוך, התרבות, הבריאות, הרווחה, התברואה, טיאוט רחובות ואיסוף
אשפה, תחזוקת כבישים ותאורת רחובות.

הארנונה מוטלת לשנת תקציב מ- 1 בינואר ועד 31 בדצמבר (12חודשים). סכום חיוב הארנונה מחושב לפי שטח הנכס במכפלת התעריף למ"ר, ובהתאם לסוג הנכס וסיווגו.

מועצת העירייה מטילה את הארנונה הכללית  לשנת הכספים, מתוקף הסמכות המוקנית לה בחוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב), התשנ"ג  - 1992, ובכפוף  לתקנות ההסדרים במשק המדינה, המותקנות מידי שנה.
 

צו מסי ארנונה - לשנת 2021

 
 • מועצת העיר בישיבתה מס' 20 מתאריך ו' בתמוז תש"פ, 28.06.2020 אישרה את צו הארנונה המוצע לשנת 2021.
 • כמפורט בתקנות שיעור עדכון תעריפי הארנונה לשנת 2021 הינו 1.10% לעומת תעריפי ינואר 2020.
 • הצו אושר ע"י שרי הפנים והאוצר בתאריך 14.12.2020.

 לצו המיסים 2021 - לחץ כאן


תשלום ארנונה

תושב/ת נכבד/ת, 
הארנונה היא תשלום חובה שכל מחזיק בנכס בתחומי העיר משלם עפ"י החוק. התשלום נקבע לפי סוג וגודל הנכס, לפי השימוש שנעשה בו ובהתאם
לחלוקת הרחובות לאזורים.

הגדרת סוגי נכס במגורים:
​סוג
דירה בבית פרטי/דו משפחתי​דירה בבית משותף​
​א' א'
​שטח מעל 130 מ"ר כולל
​שטח מעל 140 מ"ר כולל
​א'
​מ- 60 מ"ר עד 129 מ"ר כולל
​מ- 75 מ"ר עד 139 מ"ר כולל
​ב'
​מ- 45 מ"ר עד 59 מ"ר כולל
​מ- 50 מ"ר עד 74 מ"ר כולל
​ג'
​פחות מ- 45 מ"ר 
​פחות מ- 50 מ"ר
​ד'
​יחידת מגורים שאינה מתאימה להגדרה באחד מהסוגים דלעיל


 • רכישת בעלות או החזקה – אדם שהינו בעל או מחזיק בנכס שמשתלמת עליו ארנונה, חייב בתשלום ארנונה, לאחר שנעשה בעל או מחזיק של הנכס.
  כל בעל או מחזיק של נכס, המוכר, מעביר או משכיר את הנכס חייב למסור לעירייה הודעה בכתב על העיסקה.
 • אי פירעון תשלום דו – חודשי במועד הנקוב יגרום לחיוב בריבית והפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלום.
 • הגשת בקשה להנחה מארנונה או לועדת ההנחות בארנונה, אינה מהווה עילה לדחיית תשלומי הארנונה, כדי להימנע מצבירת ריבית והוצאות נוספות, הנך מתבקש לשלם את חשבון הארנונה במועד. מועד אחרון להגשת בקשה להנחה מארנונה עד 30 לנובמבר שנה זו. 
 • תשלומים מתקבלים בכל הבנקים המקומיים. הינכם מתבקשים לשמור על קבלות שנפרעו.
 • בניין שנהרס או ניזוק – נהרס בניין שמשתלמת עליו ארנונה לפי הוראות הפקודה, או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו, ימסור מחזיק הבניין לעירייה הודעה בכתב ועם מסירת ההודעה, לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים כמתחייב מדיני העיריות וזאת בכפוף לחוק תיקון פקודת העיריות (מס' 131) התשע"ב-2012 סעיף 330.

השגה על חיוב ארנונה

1. המחזיק בנכס ראשי להגיש השגה בכתב על קביעת הארנונה לשנה הנוכחית למנהל הארנונה תוך 90 יום מתאריך קבלת הודעת התשלום השנתית
   (בניין העירייה, קומת הכניסה) וזאת מהסיבות הבאות:
 • הנכס אינו מצוי באזור המצוין בהודעת התשלום.
 • נפלה בהודעת התשלום טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
 • אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בפקודת העיריות.
2. ניתן לערור תוך 30 יום מיום מסירת התשובה לועדת "ערר" שליד הרשות המקומית. על החלטת ועדת ערר ניתן להגיש ערעור לבית משפט לעניינים
    מנהליים בתוך 45 ימים ממועד המצאת ההחלטה לצדדים.

בכל פנייה יש לציין את מספר המשלם או מספר הנכס, מספר תעודת הזהות וכן את מספר הטלפון.
הינך עומד לרכוש או למכור נכס! בטרם יחתם החוזה, נא בדוק בעירייה מה הם המיסים, האגרות וההיטלים החלים בגין הנכס.
הודעה על השכרת נכס
יש לצרף להודעה את המסמכים הבאים:
א. השכרה: צילום חוזה שכירות נאמן למקור וצילום תעודת הזהות של השוכר.
ב. לחברות ותאגידים: צילום תעודת ההתאגדות של החברה כולל מספר ח.פ / ח.צ.

הודעה בדבר החזרת נכס לבעלים

א. בסוף תקופת השכירות חובה על המחזיק ו/או הבעלים למסור הודעה בכתב לעירייה בדבר הפסקת השכירות בנכס בהתאם להוראות סעיף 325 לפקודת העיריות.
ב. שוכר ו/או מחזיק בנכס שלא מסר הודעה בכתב כאמור לעיל, ימשיך להיות מחוייב בארנונה כללית עד למועד מסירת הודעה בכתב לאגף ההכנסות.
 • במידת הצורך יידרשו מסמכים נוספים.
לידיעתך, עפ"י הוראות סעיף 325 לפקודת העיריות, בהשכרה לתקופה הקצרה משנה אחת, יהיה המשכיר חייב בתשלום מיסי הארנונה.

מכר ואישור לטאבו

יש להמציא לאגף ההכנסות בעירייה צילום חוזה העיסקה נאמן למקור ונסח טאבו מעודכן.ארנונה מהי?