הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

פקודת עיריות סעיף 324

העברת מקרקעין טעונה תעודה על תשלום חובות לעירייה (תיקון: תשס"א)


  • לא תירשם בפנקסי המקרקעין כל העברה של נכס, אלא אם הוצגה לפני הרשם, או לפני עוזר הרשם, תעודה חתומה בידי ראש העיריה, המעידה שכל החובות המגיעים מאת בעל הנכס  ביחס לאותו נכס  עד ליום מתן התעודה והנובעים מהוראות הפקודה או מדין אחר – סולקו במלואם או שאין חובות כאלה.
  • תעודה כאמור הנחזית כחתומה ע"י ראש העיריה יקבלוה הרשם או עוזר הרשם כחתומה על ידיו, זולת אם נראה להם שאין היא חתומה כך .
  • אין להשיג על העברת מקרקעין רק משום שלא התקיימו בה הוראות סעיף – קטן (א) או משום שהתעודה נמצא פגומה.​

פקודת עיריות סעיף 324