הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

ילד נכה

נכים 


ילד נכה - הורים לילד נכה

הורים לילד עד גיל 18, לרבות ילד במשפחת אומנה, הזכאים לגמלה לפי תקנות הביטוח הלאומי (ילד נכה), התש''ע- 2010,  או שהוא מעל גיל 18 ומשתלמת בעדו ובשל נכותו גימלה ע"י המוסד לביטוח לאומי ובלבד שהשתלמה בעדו גימלת ילד נכה- זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 33% לגבי 100 מ''ר משטח דירתם. 
אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על זכאות לקבלת תשלום גמלת ילד נכה. 

​נכה ביטוח לאומי

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 200 א לחוק הביטוח הלאומי, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור של 75% ומעלה - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 50% .
אישור נדרש : אישור מביטוח לאומי על זכאות לקצבה חודשית מלאה.

נכה הזכאי לקצבה חודשית מלאה כמשמעותה בסעיף 200 א ) לחוק הביטוח הלאומי, אשר דרגת אי כושר השתכרותו היא בשיעור של 75% ומעלה - זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 80% . בתנאי שזו הכנסתו היחידה כולל כל המתגוררים עמו בנכס.
אישור נדרש: אישור מביטוח לאומי על זכאות לקצבה חודשית מלאה + הצהרה כי הכנסתו היחידה היא מקצבת ביטוח לאומי בלבד, כולל כל המתגוררים עמו בנכס + תדפיסי בנק 3 חודשים אחרונים.

נכה בשיעור 90% ומעלה

נכה אשר דרגת נכותו הרפואית המוכחת על-פי כל דין היא בשיעור 90% ומעלה, או מי שטרם קבלת קצבת הזקנה נקבעה לו נכות כאמור – תוענק לו הנחה בשיעור של 40%. 
אישור נדרש: אישור מוכר על דרגת הנכות מביטוח לאומי או משרד האוצר או משרד הבריאות. 


​עיוורים 

בעל תעודת עיוור לפי חוק שירותי הסעד,התשי''ח -1958- זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 90% . 
אישור נדרש: צלום תעודת עיוור משני צדדיה + התעודה המקורית ממשרד העבודה והרווחה . 

​לתשומת לב מבקשי ההנחות:
1. פונה אשר בבעלותו יותר מדירה אחת, זכאי להנחה אחת בלבד בדירה בה הוא מתגורר. 
2. אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה .
3. במידה ומתגוררים בדירה זכאים להנחות שונות, תינתן הנחה משוקללת לפי השטח היחסי.
4. חובה לציין מס' שותפים בדירה אם יש.
5. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה .

ילד נכה