הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

פטור נכס חדש וריק


מחזיק שהוא הבעלים הראשון של בנין חדש, שמיום שהסתיימה בנייתו והוא ראוי לשימוש, ואין משתמשים בו במשך תקופה רצופה, וריק מאדם ומכל חפץ.

ראיות לבנין ריק וללא שימוש - להוכחת היותו של בנין ריק על המחזיק בנכס להמציא ראיות למנהל הארנונה עפ"י הוראות ואישור המועצה, וזאת בנוסף לבקשה לקבלת הנחה.

אישורים נדרשים: יש למלא טופס הצהרה בגין נכס ריק  ולצרף חשבונות חשמל ומים לתקופה הרלבנטית.
במקרים מיוחדים שלא ניתן להמציא את  שלושת הראיות המצטברות כמפורט לעיל,  ניתן 
יהיה לקבל כראיה חילופית אישור מגורם  מוסדי מוסמך, כגון: עירייה, משטרה, כיבוי אש וכו'.  
 
תקופה מינימאלית - במנין החודשים, המצטברים לא תובא בחשבון תקופה הפחותה מ- 30 ימים שבה עמד הבניין ריק ברציפות. 
מסירת הודעה  - הזכאי להנחה בגין נכס ריק שאין משתמשים בו אשר המחזיק החל להשתמש בנכס מחדש חייב להודיע בכתב 7 ימים
מראש על  תחילת השימוש מחדש בנכס. ואם לא תינתן הודעה כאמור לעיל, תבוטל ההנחה שניתנה לאותו מחזיק שעשה שימוש מחדש בנכס,
בתקופה הרצופה האחרונה לגביה ניתנה לו הנחה.

 
פטור נכס חדש וריק