הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

בית עסק


ועדת ההנחות רשאית לקבוע הנחה למחזיק בעסק,* שנתקיימו לגביו כל אלה:

 • הוא בעל עסק ** ואין הוא בעל עסק נוסף.
 • שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ''ר.
 • מלאו לו 67 שנים ואשה 62 שנים.
 • הוא עוסק​ שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו אינו עולה על 240,000 ש''ח ;  הסכום האמור יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן,
  שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הידוע בתחילת שנת הכספים.
 • הוא זכאי להנחה מארנונה, לפי תקנה 2(8) בעד דירת המגורים שבה הוא מחזיק. (מבחן הכנסות).
   * עסק - בנין או קרקע שאינו משמש למגורים.
  ** בעל עסק- בעל השליטה בעסק, למעט עסק שמנהל חבר בני אדם כהגדרתו בסעיף 1 לפק' מס הכנסה.

​גובה ההנחה

ההנחה שתינתן למי שזכאי לפי תקנת משנה (א) תהיה עד השיעור שניתן לו באותה שנת כספים על דירת המגורים שבחזקתו, ותינן לגבי 40 המטרים
הראשונים של שטח העסק.

אישורים נדרשים 

 • טופס בקשה
 • שומת מס מאושרת ע''י מס הכנסה, או אישור מס הכנסה שתיקו סגור במס הכנסה ומע''מ.
 • כל אישור כפי שיידרש ע''י הפקיד או ועדת ההנחות .
לתשומת לב מבקשי ההנחות
בקשת ההנחה מועברת לועדת הנחות, אשר מתכנסת אחת לתקופה. יש להתאזר בסבלנות עד להחלטת הועדה .
ועדת הנחות רשאית לדחות בקשות שנראות בלתי סבירות או כשלא הוגשו כל המסמכים הדרושים.
הגשת בקשה להנחה אינה פוטרת מתשלום ארנונה או דוחה את מועד התשלום.
זכאי אשר קיבל הנחה ולא שילם את חובו - תבוטל ההנחה שניתנה לו.​


בית עסק