הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

מבחן הכנסה

הנחות עפ"י מצב כלכלי 

הנחות סוציאליות (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות  עם פרסום עדכונים לתקנות) לפי מספר נפשות
ורמת הכנסה,  לדירת מגורים אחת בלבד. (ביצוע ההנחה ת.ק. 2 (8) כולל תוספת ראשונה לתקנה ובאמצעות ט'

מהם האישורים הנדרשים לקבלת ההנחה

בקשה להנחה יש להגיש רק על גבי טופס בקשה, שמולא על כל סעיפיו. לטופס הבקשה יש לצרף אישורים ומסמכים המפרטים את העיסוק
וההכנסות של כל בני הבית, כמובא להלן:
 1.  שכיר/ה -הכנסה חודשית ברוטו בממוצע מינואר עד דצמבר/או ממוצע של חודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר של שנה קודמת להגשת הבקשה להנחה של המחזיק בדירה ושל כל המתגוררים איתו, לרבות ילד במשפחת אומנה, מכל מקור הכנסה שהוא כולל: משכורת, פנסיה, גמלה, תרומה, מילגה, תמיכה, הכנסה משכ''ד, פיצויים, תשלומים
     שהמוסד לביטוח לאומי משלם ועוד. לכן, במסגרת טופס הבקשה יש לפרט את העיסוק וההכנסות של כל בני הבית מגיל 18 ומעלה, ולצרף אישורים
     מתאימים לגבי כל אחד מבני הבית ביחס לחודשים האמורים. וכן להמציא מביטוח לאומי אישור על תקופות עיסוק.
 2. עצמאי/ת - ימציא שומת מס אחרונה שבידו, מאושרת ע"י מס הכנסה.
 3. אם מבקש ההנחה* או בת זוגו, אחד מהם, לא עבד/ה  בשלושת החודשים אוקטובר, נובמבר ודצמבר   או בחלק מהחודשים האמורים, יש למסור הצהרה
      על ההכנסות בחודשים הנ"ל,  כמו כן יש להמציא מביטוח לאומי אישור על תקופות עיסוק. 
 4.  מובטל/ת -12 תלושי שכר ו/או  אבטלה לחודשים ינואר עד דצמבר שנה קודמת+ מכתב פיטורין + אישור מביטוח לאומי על תקופות העיסוק. בנוסף לצרף אישור הכנסה של בן/בת הזוג (כמו שכיר/עצמאי) .
 5. אברך -
  5.1 אישורי הכנסה כמו שכיר או עצמאי ובנוסף:
  5.2 אישור לימודים מקורי (לא תצלום) לשנה קודמת.
  5.3 שעות הלימוד בכולל.
  5.4 גובה התמיכה כולל: מבחנים, מענקים, תמיכות, מלגות, נסיעות וכד'.
  5.5 אברך עד ל- 3 ילדים ויותר ימציא אישור על תשלום גימלת הבטחת הכנסה ממשרד החינוך.
  5.6 במידה ואינו זכאי לגימלה כאמור, ימציא תצהיר חתום המסביר את אי זכאותו לגימלה +אישור ביטוחים ומעסיקים מביטוח לאומי .
  5.7 אברך שאשתו אינה עובדת, יצרף תצהיר חתום + אישור מביטוח לאומי על תקופות העיסוק של בת הזוג.
 6. אלמן/אלמנה - יצרף אישור קצבת שאירים מביטוח לאומי בנוסף לאישורי ההכנסה הרגילים והפנסיה,במידה ואין אישורי הכנסה לצרף תצהיר חתום.
 7. גרוש/גרושה - בנוסף  לעיל יש לצרף הכנסה ממזונות.
 8. תושב חדש - בנוסף לאישורים לעיל, יש לצרף אישור מהרשות הקודמת על אי מתן קבלת הנחה/עד מתי נתקבלה ההנחה.
 9. תושב שאינו בעל אזרחות ישראלית - בנוסף לעיל יש לצרף דרכון בתוקף לשנה לפחות ואישור שהייה בארץ

  הבהרות:
   

 • אם אחד הילדים (שמעל גיל 18 ואינו חייל/ת בשרות חובה) לא עבד בשנים עשר החודשים של שנה קודמת  או בחלק מהחודשים האמורים, יש למסור הצהרה על ההכנסות בחודשים הנ"ל.  
 • אם אחד מבני הבית חייל/ת בשירות חובה, יש להמציא צילום של תעודת חייל/ת. 
 • אם אחד מבני הבית תלמיד ישיבה (או כולל), יש להמציא אישור מקורי מהישיבה המפרט את: שם התלמיד, מס' ת''ז, מס' שעות הלימוד וגובה המלגה בחודשים
      האמורים. באישור ירשם בצורה ברורה שם המאשר מטעם הישיבה, תפקידו המדויק במוסד ומס' ת''ז שלו.

חריגים בחישוב הכנסה

לא יכללו כהכנסה תשלומים שהביטוח הלאומי משלם בגין קצבאות ילדים, זקנים ושארים:
 
 • מחצית בלבד מהכנסת הילדים הרווקים (מעל גיל 18) הגרים בדירה, תחשב כהכנסה. 
 • אדם שמשכיר את דירתו לאחר ושוכר דירה אחרת למגוריו, רק ההפרש (אם ישנו) בין דמי השכירות יחשב לו כהכנסה. 
 •  אם אחד מבני הבית קיבל בשנים עשר החודשים של שנה קודמת לפני הגשת הבקשה להנחה  גמלה / קצבה מביטוח לאומי, יש להמציא אישור מתאים מהמוסד
     לביטוח לאומי. אין צורך להמציא אישור על קצבת ילדים, זקנה ושארים.
 •  אם אחד מבני הבית קיבל  בשנים עשר החודשים של שנה קודמת לפני הגשת הבקשה להנחה  תרומה, מילגה, תמיכה, פיצויים, רנטה וכד', יש להמציא אישור
      מתאים בציון המועד/ים וסכום הכסף שהועבר.
 •  מבקשי הנחה שאינם מופיעים במרשם האוכלוסין כתושבי פתח תקווה, יש להמציא אישור הרשות המקומית בה הם רשומים, כי אינם מקבלים באותה
      רשות מקומית הנחה בארנונה. 
 •  אם אחד מבני הבית אינו בעל ת''ז, יש להמציא צילום דרכונים בהתאם. 
 
​​

טבלת הכנסות לשנת 2017 - (הנחות עפ"י מצב כלכלי כולל הבטחת הכנסה)

הנחות סוציאליות (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות  עם פרסום עדכונים לתקנות) לפי מספר נפשות
ורמת הכנסה,  לדירת מגורים אחת בלבד. (ביצוע ההנחה (תקנה 2 (א)(8))כולל תוספת ראשונה לתקנה ובאמצעות ט' 1
​הנחות עפ" מצב כלכלי  כולל הבטחת הכנסה 

הנחות סוציאליות (התנאים ושיעורי ההנחות עשויים להשתנות  עם פרסום עדכונים לתקנות)

לפי מספר נפשות ורמת הכנסה,  לדירת מגורים אחת בלבד. (ביצוע ההנחה (תקנה 2 (א)(8))כולל 
תוספת ראשונה לתקנה ובאמצעות ט' 1

טבלת הכנסות לשנת 2020

​מספר נפשות                                                              הכנסה חודשית ממוצעת בש"ח בשנת הכספים 2019​ ​​​ ​
​1​​​ ​ עד 2,8812,882- 3,313​3,314- 3,7453,746- 5,300​
​2​ ​​ ​עד 4,3214,322- 4,9694,970- 5,6175,618 - 7,949​
​3עד 5,0115,012- 5,7635,764- 6,5146,515- 9,219
​4עד 5,7035,704- 6,5586,559- 7,4147,415- 10,491​
​5עד 7,1217,122- 8,1908,191- 9,2589,259- 13,101
6​עד 8,5408,541- 9,8219,822- 11,10211,103- 15,711
שיעור ההנחה​80%​​ ​​ ​​60%​40% 20%
​7​עד 9,9589,959- 11,452​11,453- 12,94612,947 - 18,320​
​8​עד 11,377​11,378- 13,084​13,085- 14,79014,791 - 20,930​
​9​עד 12,796​12,797- 14,715​14,716- 16,63416,635- 23,540
​10 ומעלה​עד 422, 1 לנפש​עד 1,635 לנפש​עד 1,848 לנפש2,616 לנפש​
שיעור ההנחה​​90%​ 70%​ 50% 30%​


 
 


מבחן הכנסה