הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

הורה עצמאי

הורה עצמאי כהגדרתו* בחוק משפחות עצמאיות, התשנ''ב 1992- זכאי להנחה בארנונה בשיעור של 20%.

להלן הגדרת ''הורה עצמאי'' מתוך חוק למשפחות שבראשן הורה עצמאי, התשנ''ב- 1992:

''הורה עצמאי'' - תושב ישראל אשר בהחזקתו ילד הנמצא עמו ואשר נתקיים בו אחד מאלה: 
1. הוא אינו נשוי ואין אדם הידוע בציבור כבן זוגו; 
2. הוא נשוי ומתקיים בו האמור באחת מפסקאות המשנה (א), (ב) או (ג), ובתנאי שאין אדם אחר הידוע בציבור כבן זוגו; 
    (א) הוא חי בנפרד מבן זוגו תקופה של שנתיים לפחות ופתח בהליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעל במסגרת הליך זה שנתיים לפחות; 
    (ב) היא עגונה, כמשמעותה בסעיף 1 לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשנ''ה - 1995; 
    (ג) היא חיה בנפרד מבן זוגה, שהתה במקלט לנשים מוכות 90 ימים לפחות, מתוך תקופה של שנים עשר חודשים שתחילתה ביום הראשון לשהותה במקלט כאמור,
         פתחה הליך על פי דין להשתחרר מקשר הנישואין ופעלה במסגרת הליך זה במשך שישה חודשים לפחות; ואולם אישה תהא פטורה מפתיחת הליך כאמור אם 
         לשכת הסעד אישרה כי יש בכך כדי לסכן את חייה או את חיי ילדה.                   

אישורים נדרשים:
יש למלא טופס מתאים ולצרף אחד האישורים הבאים: 
1. גרוש/ה: הסכם ותעודת גירושין . 
2. פרוד/ה: אישור הרבנות על פתיחת תיק מלפני שנתיים או אישור מעוה''ד המטפל.
3. אלמנ/ה: תעודת פטירה .
4. רווק/ ה: צילום ת''ז כולל פרטי הילדים. 

לתשומת לב מבקשי ההנחה: 
1. פונה אשר בבעלותו יותר מדירה אחת, זכאי להנחה אחת בלבד בדירה בה הוא מתגורר. 
2. אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה. 
3. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה . 

הורה עצמאי