הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

משרת בשירות האזרחי


חייל/ת בשרות חובה

המשרתים בשירות סדיר בצה''ל לפי חוק שירות בטחון, התש''ט 1949- זכאים להנחה בארנונה בשיעור של 100% לגבי 70 מ''ר משטח דירתם.  

חיילים משוחררים

מי ששירת בשירות סדיר בצה''ל לפי חוק שירות בטחון, התש''ט- 1949 -זכאי לתקופה עד 4 חודשים מיום שחרורו להנחה בארנונה בשיעור של 100%
לגבי 70מ''ר משטח דירתו. 
אישור נדרש: אישור מקצין העיר או מהשלישות הראשית על היותו בשירות חובה.  

מתנדבת בשירות לאומי

יוצאת צבא שלא נקראה לשירות סדיר לפי חוק שירות ביטחון או שקיבלה דחייה או פטור מחובת שירות ביטחון המשרתת בשירות 
לאומי כהגדרתו בתקנות הביטוח הלאומי (בנות בשירות לאומי בהתנדבות ), התשס''ב - 2002 , ומתקיימים בה תנאי 
תקנה 2 (א) (1) עד (6)- כדלהלן:  
1. משרתת בשירות לאומי ללא שכר.
2. היא הופנתה לשירות ע"י גוף מוכר.
3. התחייבה לשרת בשירות למשך תקופה שאינה פחותה מ- 12 חודשים.
4. היא התחייבה לעסוק בשירות לאומי לפחות 40 שעות בשבוע .
5. בתקופת השירות היא אינה עובדת עצמאית ואינה לומדת לימודים סדירים, למעט לפי הוראות האחראי שניתנו שאישור הוועדה המייעצת.
6. נערך הסכם בכתב בינה לבין הגוף המוכר בכפוף להוראות תקנות אלה ולהוראות חוק שירות לאומי (תנאי שירות למתנדב בשירות לאומי) התשנ"ח
    1998 והתקנות שלפיו.

זכאית להנחה בארנונה בשיעור של 100% לגבי 70 מ''ר משטח דירתה. אישורים נדרשים: אישור מביטוח לאומי . 
אישורים נדרשים: אישור מביטוח לאומי .

​משרת בשירות אזרחי

 • משרת בשירות האזרחי במסלול מלא  כל עוד שהוא משרת (שירות של 40 שעות שבועיות בממוצע במשך שנה).
 • הנחה בשיעור של 100% ל- 70 מ"ר למשפחה עד 4 נפשות. הנחה בשיעור 100% ל- 90 מ"ר למשפחה מעל 4 נפשות.
 • משרת בשירות האזרחי במסלול מפוצל 20 שעות שבועיות בממוצע במשך 24 חודשים.
 • הנחה בשיעור של 50% ל- 70 מ"ר למשפחה עד 4 נפשות. הנחה בשיעור 50% ל- 90 מ"ר למשפחה מעל 4 נפשות. 

משרת בשירות אזרחי בטחוני

 • משרת בשירות האזרחי בטחוני המשרת 36 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים, כל עוד הוא משרת, -
 • זכאי להנחה בשיעור 100% עד 70 מ"ר עד 4 נפשות .
 • זכאי ​להנחה בשיעור 100% עד 90מ"ר מ- 5 נפשות .

משרת בשירות אזרחי חברתי

 • משרת בשירות האזרחי חברתי המשרת 30 שעות שבועיות בממוצע במשך שנתיים, כל עוד הוא משרת, -
 • זכאי להנחה בשיעור 75% עד 70 מ"ר עד 4 נפשות .
 • זכאי להנחה בשיעור 75% עד 90 מ"ר מ- 5 נפשות 

משרת בשירות אזרחי חברתי

 • משרת בשירות האזרחי חברתי המשרת 20 שעות שבועיות בממוצע במשך שלש שנים, כל עוד הוא משרת, -
 • זכאי להנחה בשיעור 50% עד 70 מ"ר עד 4 נפשות .
 • זכאי להנחה בשיעור 50% עד 90 מ"ר מ- 5 נפשות 
       אישור נדרש: אישור ממשרד ראש הממשלה, מרכז היחידה לפיקוח ובקרה על השירות הלאומי אזרח.

לתשומת לב מבקשי ההנחות!
1. הנחה מארנונה לחיילים ניתנת רק לחייל אשר מחזיק בדירה. חייל המתגורר עם הוריו אינו זכאי להנחה. 
2. אם חשבון הארנונה אינו מופיע על שם מבקש ההנחה, יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה על שם מבקש ההנחה.
3. במידה ומתגוררים בדירה זכאים להנחות שונות, תינתן הנחה משוקללת . 
4. חובה לציין מס' שותפים בדירה אם יש. 
5. העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את הפרטים המופיעים בטופס הבקשה להנחה בכל האמצעים העומדים לרשותה . 

משרת בשירות האזרחי