הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור חיפוש
סגור תפריט

נזקק


מחזיק בדירה שנגרמו לו הוצאות חריגות, גבוהות במיוחד, בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך, שלו או של בן משפחתו, או בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית בלתי צפויה במצבו החומרי - רשאי להגיש בקשה להנחה. בקשה זו תופנה לועדת ההנחות, שבסמכותה להעניק הנחה בשיעור של עד 70%. 
הבקשה תוגש על גבי טופס הנחת נזקק (ט2) בצרוף אישורים ומסמכים המפרטים את הכנסות כל בני הבית, ומאמתים את הסיבה לבקשה. 

אישורים נדרשים:
1. טופס בקשה נזקק. 
2. אישורי הכנסה של כל בני הבית בחודשים אוקטובר-נובמבר-דצמבר בשנה הקודמת כולל גמלאות מביטוח לאומי או מכל מקור הכנסה אחר.
3. קבלות ואישורים על הוצאות חריגות.
4. כל מסמך אחר כפי שיידרש ע''י הפקיד המטפל או ועדת הנחות.
5. תדפיסי בנק של 3 החודשים האחרונים .
6. מכתב המפרט את ההרעה במצבו הרפואי או הכלכלי


לתשומת לב מבקשי ההנחות - קבלת הבקשה מותנית בתשלום כל החובות עד לסוף שנת הכספים האחרונה.  
לפני הגשת בקשה להנחה רצוי לבדוק אם קיימת זכאות להנחה מסיבות אחרות (כגון : הנחה מטעמים כלכליים, הנחה בגין נכות ).
אם חשבון הארנונה אינו מופיע ע''ש מבקש ההנחה יש להציג חוזה שכירות/רכישה לשם הסבת חיוב הארנונה ע''ש מבקש ההנחה.
בקשת ההנחה מועברת לועדת הנחות אשר מתכנסת אחת לתקופה . יש להתאזר בסבלנות עד להחלטת הועדה. עם החלטת הועדה נשלחת הודעה מיידית על כך למבקש ההנחה. 
הגשת בקשה להנחה אינה דוחה תשלומים. במקביל להגשת הבקשה יש להגיע להסדר תשלומים. כמו כן, אם ניתנה הנחה והארנונה לא שולמה , תבוטל ההנחה.
העירייה שומרת לעצמה את הזכות לבדוק את נכונות הפרטים הרשומים בטופס. 

נזקק