הודעה על אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית

תאריך: 26/08/2020
פרטים ליצירת קשר
  • באמצעות טופס מקוון: מנהל הכספים, פנייה למגורים/ עסקים , 
    נושא  הפנייה, בקשה להחזר כספי.
  • אגף ארנונה מגורים: megurim@ptikva.org.il  | פקס: 03-9052540 
    אגף ארנונה עסקים: asakim@ptikva.org.il      | פקס: 03-9052330
  • כתובת:
    עיריית פתח תקוה אגף ההכנסות עסקים/ מגורים העלייה השנייה 1. ת.ד 1 פתח תקוה 49100 .
  • מוקד מענה טלפוני: 03-9052292.​

הודעה על אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית
ת"צ 37240-12-12 עזרא מרדכי נ' עיריית פתח תקוה
בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד

בהתאם להוראת ס' 25(א)(4) לחוק תובענות ייצוגיות, התשס"ו – 2006 ("החוק") מובא בזאת לידיעת הציבור כי ביום 12.2.2020 ניתנה החלטה בבית המשפט המחוזי מרכז בלוד ("ההחלטה" ו- "בית המשפט"), על ידי כב' הש' מיכל נד"ב, המאשרת הסדר פשרה בתובענה ייצוגית (ת"צ 37240-12-12 עזרא מרדכי נ' עיריית פתח תקוה; "התובענה הייצוגית"). הצדדים להסדר הפשרה הם עזרא מרדכי ("התובע המייצג") ועיריית פתח תקוה ("העיריה"). ב"כ התובע המייצג והקבוצה הם עוה"ד עדי מוסקוביץ ועוה"ד דביר גליזר. 
עניינה של התובענה הייצוגית בטענה שהעיריה אינה משיבה לזכאים רבים יתרות זכות הרשומות על שמם בספרי העירייה מזה זמן רב, בין אם בהשבה בעין ובין אם על דרך הקיזוז (הפחתה); וכן כי העיריה גובה ריבית פיגורים על יתרות חובה מבלי להביא בחשבון שלנישום יתרות זכות במקביל. העיריה כפרה וטענה שהיא עושה במיטב יכולתה להשבת יתרות זכות לנישומים, ועניינו של המבקש הינו חריג ייחודי, ולפיכך לא קיימת קבוצה גדולה של זכאים להם לא הושבו יתרות זכות. העירייה משיבה דרך קבע יתרות זכות בסכומים גבוהים מדי שנה, עם ריבית כאשר התקבלה דרישה בכתב להשבת הסכומים, ועם הפרשי הצמדה כשלא התקבלה דרישה בכתב. 
 ביום 11.10.15 אישר בית המשפט את התובענה כייצוגית ("החלטת האישור"). נקבע כי התובענה מתאימה להידון כייצוגית, כאשר הקבוצה המיוצגת הינה כל אדם שלזכותו יתרות זכות בשל תשלומי חובה ששילם לעירייה, הרשומות בחשבונו אצל העירייה במועד אישור הבקשה, ואשר לא הושבו לו במהירות הראויה, וכן כל אדם שחויב בריבית בגין יתרות חובה לכאוריות בעוד הייתה לו יתרת זכות באותו חשבון.
העיריה ערערה על ההחלטה בפני בית המשפט העליון (בר"מ 9100/15 עיריית פתח תקוה נ' עזרא מרדכי; "הערעור"). ביום 26.8.18 ניתן פס"ד בערעור לפיו ההחלטה המאשרת אושרה בחלקה, אולם הקבוצה תצומצם כך שלא ייכללו בקבוצה המאושרת זכאים שיתרת הזכות שרשומה על שמם נוצרה יותר משנתיים קודם לבקשת האישור, ולאחר היווצרות יתרת הזכות ובמהלך השנתיים שקדמו להגשת בקשת האישור לא חויבו על ידי העירייה בתשלום חובה. 
לאחר זאת, ניהלו הצדדים מו"מ בעקבותיו הגיעו להסדר פשרה. הסדר הפשרה פורסם להתנגדויות. לא התקבלו התנגדויות. לאחר קבלת עמדת היועץ המשפטי לממשלה בוצעו בהסדר מספר תיקונים, וההסדר המתוקן אושר בהחלטה מיום 12.2.2020.

ואלה עיקרי הסדר הפשרה שאושר:
1. הגדרת הקבוצה: "כל אדם שרשומות לו יתרות זכות בעיריה שנוצרו במהלך השנתיים שקדמו למועד הגשת בקשת האישור, או שנוצרו קודם לכן אך לא קוזזו במהלך השנתיים שקדמו להגשת התובענה אל מול תשלומי חובה שבהם חויב; וכן לגבי כל אדם שרשומה על שמו יתרת זכות והעיריה גבתה ממנו ריבית פיגורים במהלך השנתיים שקדמו להגשת בקשת האישור מבלי להפחית מקרן החוב נושא הריבית את יתרת הזכות"

התחייבויות העירייה: 
2. העירייה תפעל להשבת יתרות זכות ותחדד את נהלי עבודתה למנוע היווצרות יתרות זכות שלא יושבו בהתאם לנוהל משרד הפנים שהופץ לכלל הרשויות המקומיות ביום 11/2/2018. 
3. חלק ניכר מיתרות הזכות שהצטברו כבר הושבו לזכאים. חבר קבוצה שכבר קיבל השבה של יתרות זכות ואינו נכלל ברשימת הזכאים שעדיין נותרו להחזר, ואשר שילם לעירייה ריבית פיגורים בגין יתרת חובה שעה שלא קוזזה כנגדה יתרת זכות קיימת, יוכל לפנות לעירייה לבירור ואם יתברר שאכן כך, יושב לו הפרש הריבית שנגבה ביתר, בצירוף הצמדה.  
4. העיריה תשיב לזכאים להחזר, בהתאם לדו"ח הזכאים להחזר שטרם הושבה להם יתרות הזכות, את יתרות הזכות העומדות לרשותם כשהם כוללים קרן והצמדה, בכפוף לזכותה לבחון האם נפלה טעות ברישום יתרת הזכות. במקרה ותתגלה טעות וסכום היתרה יופחת הזכאי יהיה רשאי לנקוט בהליכים משפטיים בקשר לכך. לזכאים להחזר שחויבו בריבית פיגורים לאחר מועד היווצרות יתרת הזכות, העירייה תשיב גם את ריבית הפיגורים שנגבתה על יתרת חובה שהייתה קיימת במקביל ליתרת הזכות. 
5. העירייה תיידע את הזכאים להחזר על זכותם באמצעות פרסום קבוע בדף הבית שבאתר האינטרנט שלה תחת לשונית אגף הכספים, בליווי נוסח הודעה זו, והדרך ליצירת קשר לשם קבלת ההחזר, שתכלול טלפון כתובת למשלוח דואר, מספר פקס וכתובת דואר אלקטרוני.
6. ההשבה לזכאים להחזר שיש להם חשבון ארנונה פעיל תבוצע באמצעות קיזוז סכומי היתרות מחיוב הארנונה השוטף (החשבונות הבאים). לזכאים להחזר שרשומה להם יתרת חובה, תקוזז/תופחת יתרת הזכות מיתרת החובה, ואם יתרת הזכות עולה על יתרת החובה יוחזר העודף על דרך של השבה בעין באמצעות משלוח שיק, או זיכוי חשבון בנק או כרטיס אשראי, או בקיזוז יתרה זו בחשבון הארנונה הבא, והכל בהתאם לנתונים המצויים אצל העירייה; לזכאים להחזר שחשבונם אינו ביתרת חובה ושאין להם חשבון פעיל כלל, תבוצע השבה בעין באמצעות משלוח שיק או זיכוי חשבון הבנק או באמצעות כרטיס אשראי – ככל שניתן לאתרם ויתרת הזכות הרשומה לזכותם עולה על 70 ₪. העירייה מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה לאתר את כל הזכאים להחזר שלהם יתרות זכות מעל 70 ש"ח ואשר אינם בעלי חשבון ארנונה פעיל, ואף תפנה למשרד המשפטים לבדיקת היתכנות לקבלת קובץ כתובות לצורך משלוח לכתובת הזכאים הודעה בכתב על יתרת הזכות העומדת לרשותם ועל הדרך לקבלה, כשהיא מפנה בעניין זה לפרסום באתר האינטרנט שלה. 
7. לכל אחד מהזכאים להחזר שיש לו חשבון ארנונה פעיל או שיצר קשר עם העירייה לגבי ביצוע ההחזר, ישלח פירוט, 30 ימים לפחות לפני ביצוע ההשבה (לפי העניין), בדואר רגיל או על-גבי שוברי חיוב הנשלחים לו, אודות הסכום והדרך בה תבוצע ההשבה (העירייה רשאית להשתמש בנוסף במסרון ו/או בדוא"ל). בהודעה יצוין כי כל עוד לא תתבקש העירייה לפעול אחרת ביחס ליתרת הזכות, ההשבה תבוצע בדרך המפורטת בהודעה. בהודעה יפורטו אמצעי ההתקשרות לצורך בירורים או מתן פרטי חשבון בנק, כרטיס אשראי או כתובת עדכנית או אחרת לשם קבלת המגיע על-פי הסכם זה, וכן הפניה לדף הבית באתר העירייה ולפרסום שם אודות הסכם הפשרה.
8. העירייה תסיים את השבת היתרות בפועל לזכאים להחזר, וזאת למעט זכאים שלא נוצר איתם קשר כלשהו חרף הפרסומים וחובת הידוע כאמור לעיל ואשר אין להם חשבון ארנונה פעיל, בתוך 9 חודשים החל מיום 12.2.2020.
9. לאחר שהצדדים לא הסכימו על שכ"ט וגמול, החלטה בעניין זה תינתן בנפרד. לא ימונה בודק.

שונות
בית המשפט מצא כי הסדר הפשרה הוא ראוי, הוגן וסביר, בהתחשב בעניינם של חברי הקבוצה. הסדר הפשרה מהווה מעשה בית דין לגבי חברי הקבוצה בנוגע לעילות התובענה הייצוגית, אולם מובהר, שזכאי להחזר שמסיבה כלשהי לא תבוצע לו השבה במסגרת הסדר פשרה זה, יתרת הזכות שלא הושבה עדיין תיוותר רשומה על שמו והוא יוכל לקבלה באמצעות פניה לעירייה גם לאחר תום תקופת ההשבה לפי ההסדר.
ניתן לעיין בהסכם הפשרה המלא בפנקס התובענות הייצוגיות, בכתובת המרשתת (או בחיפוש בגוגל תחת השם "נט המשפט", ולאחר מכן לחיצה על קישור לפנקס תובענות ייצוגיות): קישור לפנקס תובענות יצוגיות , לאחר הזנת מספר התיק. ניתן לעיין בנוסף בפסק הדין באתר ב"כ התובע המייצג בכתובת קישור לאתר ב"כ התובע.

הנוסח המלא של הסדר הפשרה הוא המחייב, ובמקרה של סתירה בין האמור בהסדר הפשרה לאמור במודעה זו, יגברו הוראות הסדר הפשרה. 

______________ _____________ _______________
עדי מוסקוביץ, עו"ד דביר גליזר, עו"ד אשר אילוביץ, עו"ד
ב"כ התובע המייצג                                  ב"כ העירייההודעה על אישור הסדר פשרה בתובענה ייצוגית