פנייה לקבלת מידע להקמת והפעלת עסקים ייחודים בשוק העירוני

פנייה לקבלת מידע להקמת והפעלת עסקים ייחודים בשוק העירוני

פניה לקבלת מידע להקמת ולהפעלת עסקים ייחודים בשוק העירוני
תאריך: 11/02/2019
עיריית פתח תקוה (להלן: "העירייה"), פונה בזאת ליזמים ולבעלי עסקים בבקשה לקבלת מידע,  להקמה ולהפעלת עסק למטרת מסחר במבני העירייה בשוק "ליפקיס" פתח תקוה, הנמצא בין הרחובות גוטמן והברון הירש, במקרקעין הידועים כגוש 6375 חלקה 456 (להלן בהתאמה: "שוק ליפקיס" ו- "הפנייה"). על העסק המוצע במענה לפנייה, להיות תואם את הוראות הדין ותב"ע פת/מק/14/563ב (להלן: "התב"ע) בהתאם לתכליות המותרות בה, לרבות לצורך בתי קפה, גלריות, ברים ומסעדות.  
אין מניעה להציע יותר מאפשרות אחת להפעלת העסק ואין מניעה להציע אפשרות להפעלת עסק ביותר ממבנה אחד. 
פנייה זו איננה מהווה מכרז, אלא פנייה מוקדמת לקבלת מידע. השתתפות בהליך זה כפופה למכלול התנאים ותיעשה תוך מילוי כל הפרטים הנקובים להלן, על ידי המשתתפים.

מטרת הפניה לקבלת מידע 

בשוק ליפקיס קיימים כיום כ-120 חנויות ודוכנים, חלקם בבעלות פרטית וחלקם בבעלות העירייה, מתוכם חלק פנויים וחלק נמצאים בשימוש בדיירות מוגנת. עיריית פתח תקוה מעוניינת לפתח בהדרגה את שוק "ליפקיס" ואת תמהיל העסקים הקיים בו, כך שימשוך קהל מבקרים גדול ומגוון, ויציע מענה אטרקטיבי למבקרים.
מטרת המסמך הינה לקבל מידע מוקדם מגורמים המתמחים בתחום (להלן: "המשתתפים") להצעות להקמה ולהפעלת עסק בשוק "ליפקיס", במבנים המתוארים בתשריטים ובתב"ע, לרבות כל מידע שעשוי לדעת המשתתף לסייע לעירייה בגיבוש הליך המידע הדרוש לה לעניין ההתקשרות.  

המידע המבוקש

המשתתפים מתבקשים להציג מידע הנמצא ברשותם ושיכול לסייע לעירייה בגיבוש הדרישה לעסקים המבוקשים בשוק ליפקיס, בהתאם למפורט להלן.
להלן תיאור המבנים בשוק ליפקיס בהם מעוניינת העירייה להתיר הפעלת עסקים כאמור, כל זאת בכפוף לקבלת היתר בניה כנדרש, ככל שנדרש:

​מספר חנות
שטח חנות​
​שטח מחסן אחורי המהווה חלק מהחנות
​שטח מדרכה קדמי
​7
​14.2 מ"ר

​5.9 מ"ר
​11א'
​7.6 מ"ר

​2.68 מ"ר
​12
​12.42 מ"ר

​4.66 מ"ר
​13
​12.35 מ"ר
​4.9 מ"ר
​30
​9.82 מ"ר

​31-32
​19.74 מ"ר
​36
​10.38 מ"ר
​6 מ"ר
​40-41
​15.08 מ"ר
​6.88 מ"ר
​42
​14 מ"ר
8.29 מ"ר​
​43
​13.24 מ"ר

​45
13.36 מ"ר

​49
​17.18 מ"ר
​7.02 מ"ר
​5.24 מ"ר
​51
​17.32 מ"ר
​8.04 מ"ר
​5.23 מ"ר
​53
​17.36 מ"ר
​5.57 מ"ר
7.61 מ"ר​
​54
​17.18 מ"ר
​5.67 מ"ר
​8.14 מ"ר
​55
​13.9 מ"ר
​4.69 מ"ר
​6.3 מ"ר
58​​13.88 מ"ר
​7.48 מ"ר
​6.19 מ"ר
​62
​9.12 מ"ר
​2.83 מ"ר  • תשריט המדידה של המבנים מצ"ב כנספח ב' לפנייה זו.
  • ניתן לעיין בהוראות התב"ע באתר רשות מקרקעי ישראל 
  • לא יתאפשר שימוש מסוג מכירת ירקות/פירות, דגים, או איטליז.


סיור משתתפים

סיור רשות למשתתפים ייערך בתאריכים  24/02/2019, 26/02/2019, 28/02/2019 בשעה 10:00.
נקודת המפגש תהיה ברחוב הברון הירש 5, בכניסה למתחם שוק ליפקיס, פתח תקוה ליד דוכן מפעל הפיס. יש לתאם מראש הגעה לסיור בטל' 03-9052269 ולהודיע באיזה מועד מרשימת מועדי הסיורים מבוקש להגיע.

תנאים כלליים להשתתפות בפנייה לקבלת מידע 

1.  למען הסר ספק, מובהר כי הפנייה נועדה לקבלת מידע ולבדיקת היתכנות וכדאיות בלבד ואינה מהווה הזמנה או הצעה להתקשרות חוזית כלשהי, ואין היא בגדר מכרז
     או הליך מחייב אחר ואין היא יוצרת התקשרות או מערכת יחסית משפטית אחרת בין העירייה לבין מי מהמשתתפים.
2.  אין בפנייה זו כדי לחייב את העירייה בכל עניין שהוא, לרבות בין היתר, לביצוע הפרויקט או לפרסום מכרז או לפניה אל מי מהמשתתפים בבקשה לביצוע או כל חלק
     ממנה והעירייה אף שומרת לעצמה את הזכות לבטל הליך זה על פי שיקול דעתה הבלעדי, מבלי שתהא למי מהמשתתפים כל זכות לטענה כזו או אחרת, בגין כך.
3.  השתתפות בהליך זה לא תהווה יתרון או העדפה כלשהי בכל הליך מכרז או אחר, שייערך על ידי העירייה בקשר עם הפעלת עסק כמפורט לעיל, ככל שייערך. הפנייה
     נועדה לקבלת מידע בלבד ובעקבותיה תשקול העירייה את המשך פעולותיה בהתאם לשיקולים מקצועיים וענייניים.
4.  יובהר, כי כל ההוצאות הכרוכות בהגשת התוכנית המוצעת להפעלת העסק, יהיו על חשבון ובאחריות המשתתף בלבד, ובשום מקרה משתתף לא יהיה זכאי להחזר
     ו/או לפיצוי כספי או אחר, בקשר להכנת ו/או להגשת המענה לפנייה והעירייה לא תחויב ולא תישא בהוצאות כספיות הכרוכות באיסוף, בהכנה או בהגשה של המידע
     המבוקש ו/או בכל פעולה אחרת הקשורה להליך זה.
5.  העירייה תבחן את המידע שיתקבל ולצורך כך תהא רשאית לפנות אל המשתתפים, כולם או חלקם, בעל פה ו/או בכתב, בבקשה לקבלת הבהרות ביחס למידע
     שיימסר על ידם במסגרת הליך זה, וכן לקבלת כל מידע נוסף ככל שיידרש ומכל סוג, לרבות באמצעות ביקורים בעסקי המשתתפים ולרבות באמצעות ראיון ו/או מצגת
     מתאימה להצעה במסגרתה יתבקשו המשתתפים להציג את הצעתם, את יכולותיהם ואת ניסיונם בקשר להצעה.
6.  לאחר קבלת המידע הנדרש במסגרת הליך זה, תעשה העירייה במידע כראות עיניה והיא רשאית לכלול את המידע בהליכים מכרזיים שייערכו על ידה או בכל הליך
     אחר.
7.  העירייה איננה מתחייבת לבחון את כל החומר שיוגש, או להודיע למשתתפים אילו פירות הניבה בקשה זו, אם בכלל, ומה היו תוצאותיה.
8.  העירייה תהיה רשאית לעשות שימוש במידע שיימסר במענה לפנייה זו ומשתתף שיבחר לענות לפנייה זו, מצהיר כי הוא מוותר מראש על כל טענה, לרבות בעניין
     קניין רוחני ו/או תביעה ו/או דרישה מאת העירייה או מאת מי מטעמה, בגין שימוש במידע, כולו או חלקו, שהוא סיפק במסגרת תשובתו לפניה זו.
9.  ככל שהמידע שיימסר במסגרת הליך זה, כולל מרכיבים שהם בגדר סוד מסחרי או סוד מקצועי של המשתתף, עליו לציין זאת במפורש, תוך ציון החלק החסוי.
10. משתתף, המגיש מידע במענה לפנייה זו, מתחייב בכך שבמסגרת המידע שהגיש, ו/או כל שימוש שייעשה בו כאמור לעיל, לא תיפגענה זכויות, לרבות זכויות יוצרים או
     סוד מסחרי של צד שלישי. המשתתף לבדו יישא בכל אחריות לכל דרישה או תביעה שמקורה בטענה כי במסגרת השימוש במידע שהוגש, הופרו זכויות צד שלישי
     כאמור, והוא ישפה את העירייה מיד עם הצגת דרישה בגין כל סכום שתידרש לשלם ו/או שתיתבע לשלם, מחמת תביעה ו/או דרישה כאמור לעיל, לרבות הוצאות
     ושכ"ט עו"ד. 
11. אם יתקיים מכרז בעתיד, העירייה תהיה רשאית לשנות ו/או להוסיף תנאים ודרישות והכל לפי שיקול דעתה הבלעדי ובהתאם לצרכיה ומי מהמשתתפים אשר יבחר
    להשתתף בהליכי המכרז, ככל שיתקיימו אלה, יידרש לעמוד בכל התנאים שייקבעו במכרז ולהגיש את כל המסמכים שיידרשו במכרז.
12. למען הסר ספק, מובהר בזאת כי כל מסמך שיועבר למשתתפים במסגרת פניה זו, ככל שיועבר, הינו קניינה של העירייה ואין לעשות בו כל שימוש אלא לצורך המענה
     על פניה זו.

שאלות הבהרה

13. ניתן יהיה להגיש שאלות או בקשות הבהרה לעניין פנייה זו, עד ליום  15/03/2019  בשעה 12:00 באמצעות דוא"ל minheletm@ptikva.org.il. יובהר כי העירייה רשאית,
     לפי שיקול דעתה הבלעדי, להשיב על שאלות אשר הוגשו לאחר המועד הנקוב הנ"ל.  מענה לשאלות ההבהרה וכן כל מידע אחר או הבהרות או דרישות נוספות של
     העירייה בקשר לפנייה זו, יפורסמו באתר האינטרנט של העירייה וכן יישלחו למשתתפים אשר ישלחו את פרטיהם למייל העירייה כמפורט בסעיף 14 להלן. 
14. על המעוניינים לקבל מהעירייה את השינויים ו/או ההבהרות במסמכי הפנייה, ככל שייערכו ו/או את המענה לשאלות הבהרה שיתקבלו, ככל שיתקבלו, לשלוח את
     פרטיהם כנדרש בנספח א' לפנייה זו, לידי מינהלת מרכז העיר בדוא"ל minheletm@ptikva.org.il. יש לוודא את קבלת המייל בטלפון 03-9052269. המענה לשאלות
     הבהרה וכן כל מידע אחר או הבהרות או דרישות נוספות של העירייה בקשר לפנייה זו, יישלחו למשתתפי ההליך, בהתאם לפרטים שימולאו על ידם בנספח א' הנ"ל.
     לא תישמע כל טענה מצד משתתף בדבר אי קבלת פרטים כאמור, ככל שלא ימלא את נספח א' ויעבירו לידי העירייה כנדרש ו/או בכלל והאחריות על כל משתתף
     בפנייה, לעקוב אחר פרסומי העירייה באתר האינטרנט שלה בדבר עדכונים ביחס לפנייה הנ"ל.
15. העירייה רשאית, בכל עת טרם המועד האחרון להגשת המענה לפנייה, להכניס בהליך שינויים ו/או תיקונים ו/או הבהרות מכל מין וסוג שהוא ו/או לשלוח למשתתפים
     מידע נוסף ו/או דרישות או הוראות נוספות לאלו הכלולים במסמכי ההליך, זאת לפי שיקול דעתה הבלעדי, וללא תלות ו/או זיקה לשאלות המשתתפים, לרבות בדבר
     שינוי מועד הגשת שאלות ההבהרה ו/או הגשת המידע.

אופן מסירת המידע 

16. על המשתתפים לפרט ככל הניתן, את סוג הפעילות המוצעת להפעלת העסק במבני השוק כאמור, לרבות את שעות הפעילות בעסק, את יתרונות הפעלת עסק מסוג
      זה והתאמתו לקהל המבקרים, ביחס לתמהיל הקיים בשוק ליפקיס, את כישורי המשתתף וניסיונו בניהול עסק כזה, ככל שקיים ניסיון קודם, את היקף כח האדם
     הנדרש בהפעלת העסק המוצע, את משך הזמן הנדרש להקמת העסק המוצע וכן כל מידע שיש בו כדי לסייע לעירייה בגיבוש הדרישה לעסקים המבוקשים בשוק
     ליפקיס. 
17. הניסיון בניהול עסק מהסוג המוצע אינו מהווה תנאי להגשת מידע, ההגשה אפשרית גם ע"י יזמים חדשים בתחום המוצע.
18. על המשתתפים לצרף למענה שיוגש על ידם, את נספח א' המצ"ב למסמכי פנייה זו, בדבר פרטי המשתתף, כשהוא מלא כנדרש, אף אם המציאו אותו למינהלת מרכז
     העיר לצורך קבלת עדכונים בדבר שינויים/הבהרות כאמור לעיל. כן על המשתתפים לצרף למענה שיוגש על ידם, את נספח ב' התשריט המצ"ב למסמכי הפנייה.
19. את המענה לפנייה לבקשת המידע יש להגיש ב-2 העתקים לא יאוחר מ 29/03/2019 עד השעה 12:00 במשרדי מינהלת מרכז העיר, רח' העלייה השנייה 4 פתח-תקוה. על
     המענה יירשם: "מענה לפנייה לקבלת מידע (RFI) להקמת ולהפעלת עסק בשוק "ליפקיס" פתח תקוה.

פרטי המשתתף-פנייה לקבלת מידע להקמת והפעלת עסק בשוק "ליפקיס"