קול קורא בנושא סביבה וקהילה במרחב הציבורי

קול קורא בנושא סביבה וקהילה במרחב הציבורי

קול קורא בנושא סביבה קהילה ושיפור נראות מקומות ציבוריים
תאריך: 01/04/2019
עיריית פתח תקוה מזמינה בזאת לקבלת הצעות במסגרת קול קורא להגשת הצעות למיזמים מקיימים בנושא סביבה קהילה ושיפור נראות מקומות ציבוריים באמצעות ו/או במימון עיריית פתח תקוה והמשרד להגנת הסביבה.
קול קורא זה מבקש לעודד יוזמות קהילתיות סביבתיות במרחב הציבורי, במטרה ליצירת קהילה המקדמת שיתופי פעולה בין הקהילה והמרחב להעצמת נושא הקיימות וכתוצאה מכך שיפור נראות השכונות, שייכות למקום ותרומה להתנהגות אחראית כלפי הסביבה והעצמת המעורבות החברתית בעיר פתח –תקוה.

1. תנאי סף להגשת הצעות:
 • קבוצות תושבים (קבוצה = מעל  2 תושבים שפועלים לנושא קידום נושא משותף בשנתיים האחרונות), תושבי  העיר הפועלים לפחות שנתיים בתחומים שונים, אין צורך ברקע בתחומי הסביבה, הקבוצה תציג פעולות שביצעה כקבוצה.
 • הפרויקט חייב להתקיים במרחב הציבורי.
 • המיזם הינו מיזם חדש ולא המשך מיזם קיים, אך יכול להיות פיתוח של פרויקט חדש במיזם קיים.
 • המיזם כולל היבט תשתיתי פיזי והיבט קהילתי חברתי.
 • בכל פעילות הסברה ופרסום של הפרויקטים שזכו לתמיכה, יש לציין כי הפרויקט נעשה בסיוע עיריית פתח תקוה - אגף איכה"ס – המרכז לחינוך סביבתי  והמשרד להגנת הסביבה, יש לקבל אישור לפני הוצאת הפרסום מהמרכז לחינוך סביבתי.
 • מילוי מסמכי הקול קורא המצ"ב.
 • אישור עיריית פ"ת להקמת המיזם בשטח הציבורי וכן לתחזוקה שוטפת ועתידית של המיזם ברמת התשתית כחלק מהתחזוקה השוטפת בעיר.   
 • הגופים הנבחרים יתבקשו לעבוד בשקיפות ולהעביר דיווח על פי אבני הדרך שייקבעו בראשית התהליך, לפי עמידה ביעדים שסוכמו.
 • הסיוע הכספי יועבר לטובת הפעילות הנבחרת, בהתאם לדיווח תקופתי מסודר התואם את יעדי ההתקדמות של המיזם, כפי שיקבע מראש עם כל מיזם בנפרד.
 • המיזמים ילוו בתמיכה מקצועית של צוות המיזם.
 • המיזמים יתועדו לצורכי פרסום.

2. היקף התקציב:
ההצעות הנבחרות יתוקצבו ב20,000 ₪ להצעה, במסגרת הקול הקורא ייבחרו עד 7 מיזמים בלבד.
מתן ההודעות על אישור התמיכה יהא לאחר סיום בדיקת הבקשות בוועדת היגוי בשת"פ נציג/ה המשרד להגנת הסביבה.
התמיכה תינתן רק בעבור תשתיות פיזיות, שירותים הנדרשים לתכנון וביצוע הפעילות וחומרים לצורך ביצוע הפעילות.
לא ניתן לממן הוצאות עבור כוח אדם, הצהרה על ביצוע עבודה עצמית אינה תחליף לחשבונית.
בעת הגשת דרישת תשלום יש להגיש דיווח מקצועי ודיווח תקציבי, הדיווח המקצועי יכלול תיעוד של התהליך בטרם במהלך ובתום.
התמיכה עד לתאריך כט' באב 30/8/19 יום ו' שעה 12:00 כולל צירוף חשבוניות וסיום הפרויקט.

3. מסמכי קול הקורא יכללו:
 • נושא הפרויקט הסביבתי של הפרויקט
 • תיאור הפרויקט שיכלול: חשיבות וייחודיותו, תכנון, הקמה ושימוש, תוכנית לתחזוקה ושימור הפעילות, תוכנית מעורבות קהילתית ותושבים, שילוב היבטים פיזיים.
 • אבני דרך לביצוע – לוח זמנים כולל שלבים לביצוע והפעלה.
 • פירוט תקציבי לרבות תכנון וביצוע.
 • פירוט פעילות הקבוצה במהלך השנתיים האחרונות – טרם מועד ההגשה. 

4. אמות מידה לקביעת זכאות לקבלת תמיכה:
(לשימוש וועדת ההיגוי הכוללת נציגי הרשות והמשרד להגנת הסביבה)
​ניסיון העבר של הקבוצה , זמן קיום הקבוצה 
​10 נקודות
​מעגלי ההשפעה : הפעילות תיגע במספר רב של תושבים   
​10 נקודות
​ייחודיות, חדשנות ונראות המיזם, נגישותו וזמינותו לקהל הרחב 
​20 נקודות
​מיזמים המאפשרים שיתוף הקהילות והזמנתן להוות חלק פעיל לאורך זמן בחיבור אדם-טבע-סביבה, תוך יצירת קהילה ושיפור הנראות המרחב הציבורי, תוכנית לפעילות הקהילתית במיזם והמשכיותה.
​20 נקודות
​תוכנית לתחזוקת המיזם בהמשך ובניית תשתית לעשייה ארוכת טווח
​20 נקודות
​תוכנית לתחזוקת המיזם בהמשך ובניית תשתית לעשייה ארוכת טווח
​20 נקודות

5. פרטים נוספים והרשמה:
    הרשמה בחינוך הסביבתי במינהל שפ"ע עד לתאריך ו'
    בניסן  11/4/19 באימייל shoshd@ptikva.org.il  לשאלות
    נוספות והבהרות ניתן לפנות לשוש דולב מנהלת המרכז
    לחינוך סביבתי נייד 0547705317 , 03-9246549