הצבת מכולה לפינוי פסולת

הצבת מכולה לפינוי פסולת

הצבת מכולת לפינוי פסולת
תאריך: 30/12/2020

הצבת מכולה לפינוי פסולת

טרם הצבת מכולה לפינוי פסולת ו/או כלי קיבול לאשפה, ברחבי העיר,
יש לקבל היתר בכתב מאגף הפיקוח הרב תכליתי כמפורט בנהלי עבודה אלו.
"המציב ברחוב מכולה לפינוי פסולת שנצברת מעבודות בנייה ו/או הריסה
ו/או שיפוץ וגרוטאות - יצבור בה פסולת ויפנה אותה לאתרי פסולת מורשים
לפי הוראות כל דין ולפי ההוראות שהתיר ופרסם ראש העירייה, כמפורט בהנחיות אלו.
המציב מכולת פסולת שלא על פי ההוראות, או הצובר פסולת בכלי שלא
לפי ההוראות, או המפנה פסולת בניין ו/או גרוטאות שלא על פי ההוראות - 
צפוי לעונשים הקבועים בחוק.