מדיניות דיור בהישג יד - כלים והמלצות למדיניות עירונית

תאריך: 21/11/2023

​​מדיניות דיור בהישג יד - כילים והמלצות למדיניות עירונית

מהו דיור בהישג יד?
דיור בהישג יד מהווה את אחד המאפיינים לזכות האנושית לדיור נאות. דיור נאות כולל מספר
מרכיבים ביניהם דיור ראוי - הכולל חשמל, מים, ביוב, אוורור, שירותים, מקלחת, במצב תקין;
דיור נגיש - למקומות תעסוקה, ולמוסדות חינוך, רווחה, תרבות, בריאות וספורט; דיור בר
השגה - העומד במסגרת האפשרויות הכלכליות של הפרט או משק הבית, מבלי שיפגעו צרכים
חיוניים אחרים או שיהיה צורך להתפשר על צרכים אלו. מדינות שהינן צד לאמנה לזכויות אדם
של האו"ם משנת 1948 , נקראות להבטיח שהוצאות הקשורות לדיור תהיינה תואמות לרמת
ההכנסה של משקי הבית וליצור סובסידיות למי שאינם מסוגלים להשיג דיור במחיר סביר.
אולם חשיבותו של דיור בהישג יד אינה נותרת ברמת הפרט או משק הבית, ואינה נובעת רק
משיח זכויות האדם. דיור בהישג יד מאפשר יצירת תמהיל חברתי בו משקי בית בעלי מאפיינים
מגוונים חיים יחד; דיור בהישג יד מאפשר מגורים בסמיכות למוקדי עבודה; דיור בהישג יד
מאפשר ניצול יעיל של שירותי ציבור; לדיור בהישג יד חשיבות ברמת הקהילה, העיר והמדינה
והוא מהווה אמצעי חשוב ליצירת קהילות איתנות וערים בנות קיימא. מסיבות אלו במדינות רבות
בעולם המונח דיור בהישג יד נפוץ כבר זמן רב והן מקדמות מדיניות בנושא כבר עשרות שנים.

דיור בהישג יד