הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

מבקרת העירייה וממונה תלונות הציבור

​טלפון:  03-9113733
פקס: 03-9310480 
כתובת: שפיגל 3 קניון תפארת העיר, קומת קרקע, כניסה מרחוב הראשונים.
שעות קבלה: ימים א'- ה' בתאום טלפוני מראש בלבד 
דואר אלקטרוני: mevaker@ptikva.org.il
 

פעילות הלשכה

​בדיקה אם פעולות העירייה ועובדיה נעשו כדין, תוך שמירת המידות ועקרונות היעילות והחסכון.

הבסיס החוקי לפעילותה:

מבקרת העירייה פועלת מכוח פקודת העיריות, המגדיר את תפקידיה, היקף משרתה, מעמדה ונגישותה למסמכים ומאגרי מידע. 

מתפקידיה של המבקרת: 

  • לבדוק אם פעולות העירייה, לרבות פעולות לפי חוק התכנון והבניה, , נעשו כדין, בידי המוסמך לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות 
    והחיסכון.
  • לבדוק את פעולות עובדי העירייה.
  • ​לבדוק אם סדרי הבוחן והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה מבטיחים קיום הוראות כל דין, טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון;
  • לבקר את הנהלת חשבונות העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה והחזקתו מניחות את הדעת;
אחת לשנה מבקרת  העירייה מגישה  לראש העיר דו"ח על ממצאי הביקורת ובו פירוט  על פעולות הביקורת, הליקויים שנמצאו והמלצות לתיקון הליקויים ומניעת הישנותם בעתיד. בנוסף, רשאית המבקרת להגיש לראש העיר ולוועדה לענייני ביקורת דו"ח על ממצאי ביקורת שערכה בכל עת שייראה לה או בהתאם לדרישה מראש העירייה או מהועדה לענייני ביקורת.

דוחות מבקרת

לצפייה בדוחות מבקרת לחץ כאן >>

ממונה על תלונות הציבור:

בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח - 2008,  מבקרת העירייה מכהנת גם כממונה על תלונות הציבור. 
עפ"י חוק זה, כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף עירוני מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודות העיריות, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו.

תלונה כאמור לעיל, תהא בעניין הנוגע למילוי תפקידיו של הנילון, ובלבד שהתקיימו שני אלה:
  • המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת
    הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו;
  • ​המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

יצוין כי בעירייה קיימים מספר ערוצים (ראה להלן) העומדים לרשות התושבים לצורך קבלת מענה וטיפול בפניות בתחומי פעילות העיריה אשר אליהם יש לפנות

לראשונה ובמידה ולא נתקבל מענה, ניתן לפנות לממונה על תלונות הציבור:
המוקד העירוני מהווה מעגל שירות ראשוני, קבוע וזמין (24 שעות, 7 ימים) לתושבים הפונים לעירייה. המוקד העירוני מרכז את כל פניות התושבים המתקבלות באופן טלפוני, בכתב, ודרך האינטרנט.
טלפון:  106  /03-9053000
מחלקת שרות לתושב מטפלת בבירור פניות בכל תחומי העשייה העירונית (פניות בנושא מפגעים ותקלות יש להפנות למוקד העירוני. פניות בנושאים יעודים (חינוך, ארנונה וכו''...) יש להפנות למוקדים המקצועיים הרלוונטיים)
טלפון: 03-9052450 שלוחה 1 
דואר אלקטרוני: sherut@ptikva.org.il

 
כאמור, הממונה על תלונת הציבור, בודקת, מבררת ומטפלת בתלונות של הפונים בתחומים השונים לאחר שפניות אלו הופנו לגורמים הרלוונטיים בעירייה האמונים על הנושא וכשלו. מצורף קובץ: נוהל הטיפול בתלונות הציבור
בסיום הטיפול מקבל הפונה מענה בכתב בדבר תוצאות הטיפול.

דרך הגשת התלונה לממונה:
עפ"י החוק יש להגיש את התלונה בכתב, תלונה שהוגשה בע"פ ונרשמה מפי המתלונן תיחתם בידי המתלונן. כמו כן  עפ"י החוק יש לציין בתלונה את שם המתלונן, כתובת ותיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה לרבות המועד שבו אירע וכן כל פרט אחר שיכול לסייע לבירור יעיל של התלונה.
​נבקשך להקפיד במילוי הפרטים, על מנת שנוכל לייעל את תהליך בירור והטיפול בתלונה ולעדכנך בתוצאות הטיפול.
לחץ כאן לפניה מקוונת >>​​​​​

דוחות ממונה על תלונות הציבור

לצפייה בדוחות ממונה על תלונות הציבור לחץ כאן >>
מבקרת העירייה וממונה תלונות הציבור