ועדת הנחות

ועדת הנחות

יו"ר הועדה:שוקר אשר
ועדת חובה:כן

חברי ועדה

  • בן נאים גילה-חברת מועצה
  • פרידמן ישראל-חבר מועצה
  • גולדשטיין חני-גזברית
  • חנגל ניסים-מנהל אגף גבייה
  • צאלון ליאת-נציגת יועמ"ש
  • עפארי גיא-מנהל אגף הרווחה