הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
פתח/סגור תפריט
סגור תפריט

זימון לישיבת מועצה

ישיבה מס' 3 מן המניין של מועצת העיר- זימון וסדר יום-עדכון


1) הריני מתכבדת להזמינך לישיבה מס' 3 מן המניין, של מועצת העיר, שתתקיים ביום רביעי כ"ד  בשבט תשע"ט, 30 בינואר 2019, בשעה 18:00.
2) ישיבת ועדת כספים תתקיים ביום ראשון י"ד בשבט תשע"ט, 20 בינואר 2019 בשעה 18:00.
3) להלן סדר יום של הישיבה :
 • בקשה לביטול החלטת מועצה לאישור התחייבות העירייה בקשר עם פרויקט התחדשות עירונית מתחם דגל ראובן הקצאת שטח עירוני גוש 6389 חלקה 173 הידוע 
  כרחוב הנרייטה סולד 42 א' לצורך בניה של מגורים בבעלות העירייה להשכרה (ראה המצ"ב).
 • בקשה לקבלת אישור מועצה ליציאה למו"מ במסגרת סעיף 22ח לתקנות העיריות (מכרזים) התשמ"ח-1987, בעניין שירותי בקרת חשבונות מים לעירית פתח תקוה 
  (ראה המצ"ב) - חדש.
 • שינוי תקציב (ראה המצ"ב).
 • אישור המועצה ללקיחת הלוואה ע"ס 220 מש"ח מבנקים שונים, עד 15 שנה ועד 5% ריבית  למימון הפרויקטים המפורטים בטבלה המצ"ב- חדש.
 • אישור תב"רים, שינויי תב"רים (ראה המצ"ב) - עדכון.
 • אישור שינויים בתקן העובדים ומבנה ארגוני (כמפורט בטבלאות 1/19, 2/19, 3/19, 4/19, 6/19, 7/19, 8/19, 9/19, 10/19, 76/18 (ראה המצ"ב).
 • אישור מתן סמכויות אכיפה לעובדים בשטח עפ"י הרשימה (ראה המצ"ב).
 • אישור  מינוי הסמכת פקחים  (ראה המצ"ב).
 • אישור מינוי מנהלת לשכת סגן ראש העיר (ראה המצ"ב).
 • אישור ועדות נוספות.
 • הצגת פרוטוקולים הועדה להנחות בארנונה, לידיעת המועצה (ראה המצ"ב).
 • הצגת דו"ח כספי חצי שנתי ליום 30.6.2018 סקור ע"י משרד הפנים (ראה המצ"ב).
 • בהמשך להחלטת מועצת העיר מישיבתה הראשונה (הישיבה החגיגית) בדבר הקמת מינהלת להתחדשות עירונית, מחליטה המועצה על הקמת המינהלת בחברה 
  לפיתוח פ"ת בע"מ והכל בהתאם להנחיות משרד השיכון בנושא ולחוזה ההתקשות בין משרד השיכון-עפ"ת-החברה לפיתוח פ"ת.
 • אישור מועצת העיר ליציאה למכרז ניימינג (NAMING), לאיצטדיון המושבה ומסמיכה את החברה לפיתוח כגוף המנהל את האיצטדיון להוציאו לפועל.


זימון לישיבת מועצה