הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

מאגר יועצים

עיריית פתח תקוה מזמינה יועצים שהינם אנשי מקצוע מיומנים בעלי מומחיות וידע מיוחדים (כגון ולרבות יועצים, מתכננים, מפקחים, מודדים, שמאים וכיו"ב) בתחומי העיסוק המפורטים להלן , להגיש בקשה להיכלל במאגר היועצים בתחומי העיסוק כאמור, אשר בכוונת העירייה להקים, זאת לצורך הזמנת שירותים מקצועיים בתחומים האמורים, בהתאם לצרכי העירייה, כפי שיעלו מעת לעת.
המאגר מיועד לאפשר לעירייה להעסיק יועצים בפטור ממכרז, בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח-1987,  במקרים בהם יוחלט שלא לקיים מכרז ויוחלט לעשות שימוש במאגר.
שאלות הבהרה בקשר להזמנה זו, לרבות שאלות בדבר אי בהירויות ו/או סתירות ו/או אי התאמות כלשהן בין מסמכי ו/או הוראות ההזמנה, ניתן להעביר לגב' נואל זביבי בכתובת דואר אלקטרוני  vaadot@ptikva.org.il  (ולוודא קבלת אישור למייל במייל חוזר) עד לא יאוחר מיום 18/5/21 בשעה 12:00, תוך ציון שם הפונה, הסעיף והעמוד בהזמנה אליהם מתייחסת השאלה. באחריות הפונים לוודא קבלת השאלות. 


הזמנה להצטרף למאגר יועצים​​
מאגר יועצים