הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 
סגור תפריט

טפסים

תוצאות סינון:

תת נושאכותרתטופס להורדהטופס מקוון
פיקוח רב תכליתיבקשה לעריכת אירוע חד פעמי בגינה ציבוריתבקשה לעריכת אירוע חד פעמי בגינה ציבוריתביטחוןפיקוח רב תכליתי
פיקוח רב תכליתיבקשה להצבת מכולההצבת מכולה להורדהבקשה להצבת מכולהביטחוןפיקוח רב תכליתי
בקשה מקדמיתתצהיר לפרסום הקלהתצהיר לפרסום הקלההנדסהבקשה מקדמית
בקשה מקדמיתנוסח הקלותנוסח הקלותהנדסהבקשה מקדמית
הגשת בקשההגשת בקשה פרטנית - שולחן עגולהגשת בקשה פרטנית - שולחן עגולהנדסההגשת בקשה
הגשת בקשהתיקונים לבקשה פרטנית - שולחן עגולתיקונים לבקשה פרטנית - שולחן עגולהנדסההגשת בקשה
הגשת בקשההגשת בקשה לנספח להיתרהגשת בקשה לנספח להיתרהנדסההגשת בקשה
הגשת בקשההגשת תיוקנים לבקשה לנספח להיתרהגשת תיוקנים לבקשה לנספח להיתרהנדסההגשת בקשה
הגשת בקשההגשת בקשה לאישור תשריט בית משותףהגשת בקשה לאישור תשריט בית משותףהנדסההגשת בקשה
הגשת בקשההגשת תיקונים לבקשה לאישור תשריט בית משותףהגשת תיקונים לבקשה לאישור תשריט בית משותףהנדסההגשת בקשה
היתרתצהיר יועץ בטיחות אש לפני ביצועתצהיר יועץ בטיחות אש לפני ביצועהנדסההיתר
היתרתצהיר מבקש ההיתר ליידוע בעלי ענייןתצהיר מבקש ההיתר ליידוע בעלי ענייןהנדסההיתר
היתרהנחיות - תיעול עירוניהנחיות - תיעול עירוניהנדסההיתר
היתרהצהרת מהנדס מתכנן אינסטלציה לפני ביצועהצהרת מהנדס מתכנן אינסטלציה לפני ביצועהנדסההיתר
היתרהצהרה - חישוב כמויות והטמנת פסולת בנייןהצהרה - חישוב כמויות והטמנת פסולת בנייןהנדסההיתר
היתרכיבוי אש לפני ביצועכיבוי אש לפני ביצועהנדסההיתר
היתרערבות בנקאית להבטחת תנאי היתרערבות בנקאית להבטחת תנאי היתרהנדסההיתר
היתרתצהיר מהנדס לחיפוי קירותתצהיר מהנדס לחיפוי קירותהנדסההיתר
היתרתצהיר והצהרת אחראי לביצוע שלדתצהיר והצהרת אחראי לביצוע שלדהנדסההיתר
היתרמינוי והצהרת אחראי - ביקורת על ביצועמינוי והצהרת אחראי - ביקורת על ביצועהנדסההיתר
היתרמינוי והצהרת קבלן אחראי לביצועמינוי והצהרת קבלן אחראי לביצועהנדסההיתר
היתרתשלום עבור תיק מידע להיתרתשלום עבור תיק מידע להיתרהנדסההיתר
היתרהתחייבות לתקינות מערכת הניקוזהתחייבות לתקינות מערכת הניקוזהנדסההיתר
טופס 2הודעה על התחלת בנייההודעה על התחלת בנייההנדסהטופס 2
טופס 2ביקורת לטופס 2ביקורת לטופס 2הנדסהטופס 2
טופס 4 ותעודת גמרבקשה לתעודת גמר וחיבור מבנהבקשה לתעודת גמר וחיבור מבנההנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרתצהיר אחראי לביצוע שלד-ממ"ד ומקלטתצהיר אחראי לביצוע שלד-ממ"ד ומקלטהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרתצהיר אחראי לביצוע שלד בנייןתצהיר אחראי לביצוע שלד בנייןהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרביקורת שלב א' - קווי בנייןביקורת שלב א' - קווי בנייןהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרביקורת שלב ב' - גמר יסודותביקורת שלב ב' - גמר יסודותהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרביקורת שלב ג' - גמר שלדביקורת שלב ג' - גמר שלדהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרביקורת שלב ד' - גמר בנייהביקורת שלב ד' - גמר בנייההנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרהצהרת מודדהצהרת מודדהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרתצהיר מהנדס לחיפוי קירותתצהיר מהנדס לחיפוי קירותהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרתצהיר למעקות למרפסות ומדרגות לאחר ביצועתצהיר למעקות למרפסות ומדרגות לאחר ביצועהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרתצהיר מהנדס מתכנן אינסטלציה לאחר ביצועתצהיר מהנדס מתכנן אינסטלציה לאחר ביצועהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרתצהיר מהנדס לבריכות שחייהתצהיר מהנדס לבריכות שחייההנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרהטמנת פסולת בניין וחישוב כמויותהטמנת פסולת בניין וחישוב כמויותהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרתצהיר יועץ בטיחות אש לאחר ביצועתצהיר יועץ בטיחות אש לאחר ביצועהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרערבות בנקאית להשלמת דרישות כתנאי לתעודת גמרערבות בנקאית להשלמת דרישות כתנאי לתעודת גמרהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרנספח להיתרנספח להיתרהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמראישורים לתעודת גמראישורים לתעודת גמרהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
טופס 4 ותעודת גמרתצהיר מהנדס על מילוי דרישות פקע"ר לבתים פרטייםתצהיר מהנדס על מילוי דרישות פקע"ר לבתים פרטייםהנדסהטופס 4 ותעודת גמר
כלליטופס בקשה להקצאת קרקע/מבנהטופס בקשה להקצאת קרקע/מבנההנדסהכללי
כלליהתחייבות בעל היתר ואחראי ביקורתהתחייבות בעל היתר ואחראי ביקורתהנדסהכללי
כלליתצהיר עורך בקשה - סגירת חורףתצהיר עורך בקשה - סגירת חורףהנדסהכללי
כלליתצהיר עורך בקשה - שלד - רוחב מדרגותתצהיר עורך בקשה - שלד - רוחב מדרגותהנדסהכללי
כללימידע פיקוחמידע פיקוחהנדסהכללי
כלליבקשה להקטנת רוחב מדרגות - מהנדסת העירבקשה להקטנת רוחב מדרגות - מהנדסת העירהנדסהכללי
כלליבקשה להקטנת רוחב מדרגות - תמ"א 38 - מהנדסת העירבקשה להקטנת רוחב מדרגות - תמ"א 38 - מהנדסת העירהנדסהכללי
כלליבקשה לפטור מחובה להתקין - להגדיל מקלט קייםבקשה לפטור מחובה להתקין - להגדיל מקלט קייםהנדסהכללי
מסמכים לתחילת עבודותביקורת לתחילת עבודותביקורת לתחילת עבודותהנדסהמסמכים לתחילת עבודות
מסמכים לתחילת עבודותגדר מדברתגדר מדברתהנדסהמסמכים לתחילת עבודות
תיאום תשתיותבקשה לרישיון עבודות תשתיתבקשה לרישיון עבודות תשתיתהנדסהתיאום תשתיות
תיאום תשתיותבקשה לאישור תיאום תכנון עבודת תשתית בקשה לאישור תיאום תכנון עבודת תשתית הנדסהתיאום תשתיות
חינוך יסודיבקשה לביטול רישוםבקשה לביטול רישוםחינוךחינוך יסודי
חינוך יסודיבקשה לרישום תלמיד חדשבקשה לרישום תלמיד חדשחינוךחינוך יסודי
חינוך יסודיבקשת העברת תלמיד/ה כיתות ב'-ו'בקשת העברת תלמיד/ה כיתות ב'-ו'חינוךחינוך יסודי
חינוך יסודיבקשה על רקע שינוי מען - כיתה א'בקשה על רקע שינוי מען - כיתה א'חינוךחינוך יסודי
חינוך יסודיכתב הצהרה והתחייבות להורים עמצאייםכתב הצהרה והתחייבות להורים עמצאייםחינוךחינוך יסודי
חינוך יסודיתצהיר על כתובת מגורים לתושבים שאין ברשותם חשבון ארנונה/חוזה דירה על שמםתצהיר על כתובת מגורים לתושבים שאין ברשותם חשבון ארנונה/חוזה דירה על שמםחינוךחינוך יסודי
חינוך יסודיטופס ויתור סודיותטופס ויתור סודיותחינוךחינוך יסודי
חינוך יסודיערעור לאחר שיבוץ לכיתה א' ערעור לאחר שיבוץ לכיתה א' חינוךחינוך יסודי
חינוך יסודיבקשת הורים להנגשה פרטניתבקשת הורים להנגשה פרטניתחינוךחינוך יסודי
מלגותמלגות ענפים אישייםמלגות ענפים אישייםחינוךמלגות
על יסודיבקשה ללימודי חוץבקשה ללימודי חוץחינוךעל יסודי
על יסודיבקשה לביטול רישוםבקשה לביטול רישוםחינוךעל יסודי
על יסודיהצהרת הורים עצמאייםהצהרת הורים עצמאייםחינוךעל יסודי
על יסודיויתור סודיותויתור סודיותחינוךעל יסודי
על יסודיבקשה לאישור לימודי חוץ בקשה לאישור לימודי חוץ חינוךעל יסודי
על יסודיבקשת הורים להנגשה פרטניתבקשת הורים להנגשה פרטניתחינוךעל יסודי
על יסודי"מגן חינוך" - טופס הסכמה/אי הסכמה לביצוע בדיקות"מגן חינוך" - טופס הסכמה/אי הסכמה לביצוע בדיקותחינוךעל יסודי
רישום לבתי ספרבקשה לביטול רישוםבקשה לביטול רישוםחינוךרישום לבתי ספר
רישום לבתי ספרבקשה ללימודי חוץבקשה ללימודי חוץחינוךרישום לבתי ספר
רישום לבתי ספרבקשה לרישום תלמיד חדשבקשה לרישום תלמיד חדשחינוךרישום לבתי ספר
רישום לבתי ספרכתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאייםכתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאייםחינוךרישום לבתי ספר
רישום לבתי ספרטופס ויתור סודיותטופס ויתור סודיותחינוךרישום לבתי ספר
רישום לבתי ספרבקשת העברת תלמיד/ה כיתות ב'-ו'בקשת העברת תלמיד/ה כיתות ב'-ו'חינוךרישום לבתי ספר
רישום לגני ילדיםבקשה לביטול רישוםבקשה לביטול רישוםבקשה לביטול רישום מקווןחינוךרישום לגני ילדים
רישום לגני ילדיםתצהיר על כתובת מגוריםתצהיר על כתובת מגוריםחינוךרישום לגני ילדים
רישום לגני ילדיםרישום לגני ילדיםרישום לגני ילדיםחינוךרישום לגני ילדים
רישום לגני ילדיםכתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאייםכתב הצהרה והתחייבות להורים עצמאייםחינוךרישום לגני ילדים
רישום לגני ילדיםתשלום שכר לימוד גניםשכר לימוד גניםחינוךרישום לגני ילדים
שירות פסיכולוגי חינוכייצירת קשריצירת קשרחינוךשירות פסיכולוגי חינוכי
שירות פסיכולוגי חינוכיפוקוס - הדרכת הוריםפוקוס - הדרכת הוריםחינוךשירות פסיכולוגי חינוכי
שירות פסיכולוגי חינוכיייעוץ טלפוני להט"בייעוץ טלפוני להט"בחינוךשירות פסיכולוגי חינוכי
רכישת אשפתוניםרכישת אשפתוניםכללי
ביטוחיםהוכחת תשלום בגין פגיעה ברכוש עירוניהוכחת תשלום מקווןכלליביטוחים
כלליטופס בקשה לקבלת נתוניםטופס בקשה לקבלת נתוניםכלליכללי
כללירישום להגרלה בין תושבי פתח תקוה המגיעים להיבדקרישום להגרלה בין תושבי פתח תקוה המגיעים להיבדקכלליכללי
דרישה לתשלום דו"חדרישה לתשלום דו"חכספים
תשלום אגרת דף מידעתשלום אגרת דף מידעכספים
תשלום אגרת שילוטתשלום אגרת שילוטכספים
תשלום אגרת פרסום/והדבקת מדבקותתשלום אגרת פרסום/והדבקת מדבקותכספים
תשלום בית ספר חן לשגריריםתשלום בית ספר חן לשגריריםכספים
ארנונהבקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריקבקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריקכספיםארנונה
ארנונהבקשה לקבלת הנחה מתשלום ארנונה כלליתהנחה דירת מגוריםבקשה להנחהכספיםארנונה
ארנונהטופס מקוון להצטרפות לחשבונית ארנונה במיילחשבונית במיילכספיםארנונה
ארנונהתשלום חשבון ארנונהתשלום ארנונה מקווןכספיםארנונה
ארנונהפנייה לאגף המגוריםפנייה לאגף המגוריםכספיםארנונה
ארנונהפניה לאגף עסקיםפניה לאגף עסקיםכספיםארנונה
גניםתשלום שכר לימודתשלום שכר לימודכספיםגנים
הוראת קבעהרשאה להוראת קבע בכרטיס אשראיה.קבע אשראי טופסה.קבע אשראיכספיםהוראת קבע
הוראת קבעהרשאה להוראת קבע בבנקהוראת קבעכספיםהוראת קבע
הוראת קבעביטול הוראת קבעביטול הוראת קבעכספיםהוראת קבע
כלליהצהרת גמלאיהצהרת גמלאיכספיםכללי
כלליתלונות לחלוקת דוארתלונות לחלוקת דוארכספיםכללי
כללירישום מנוי לקבלת שוברים בדוא"לקבלת שוברים במיילכספיםכללי
כלליבקשה לאישור טאבואישור טאבוכספיםכללי
כלליתשלום חשבון מיםתשלום מיםכספיםכללי
כלליתשלום יתרת חוביתרת חובכספיםכללי
כלליפניה למנהל כספים - אגף המגוריםפניה למנהל כספים - אגף המגוריםכספיםכללי
מחזיקים בנכסהודעה על שינוי מחזיקים בנכסהודעה על שינוי מחזיקים בנכסכספיםמחזיקים בנכס
מחזיקים בנכסהודעה על נכס לא ראוי לשימושהודעה על נכס לא ראוי לשימושכספיםמחזיקים בנכס
רישיון עסקתשלום אגרת בקשה/חידוש רישיון עסקתשלום אגרת בקשה/חידוש רישיון עסקכספיםרישיון עסק
כלליטופס למעסיקיםטופס למעסיקיםמנהלת תעשייה והיי-טקכללי
כללירישום להקמת יחידת מתנדבים בא.ת סגולה בשיתוף משטרת פתח תקוהרישום להקמת יחידת מתנדבים בא.ת סגולה בשיתוף משטרת פתח תקוהמנהלת תעשייה והיי-טקכללי
כלליעסקים וקהילה מתאחדיםעסקים וקהילה מתאחדיםמנהלת תעשייה והיי-טקכללי
כלליטופס ערר להחלטת פקיד היערותטופס ערר להחלטת פקיד היערותפקיד היערותכללי
כלליבקשה למתן רישיון כריתהבקשה למתן רישיון כריתהפקיד היערותכללי
כלליהנחיות מרחביות לשמירה ועקירת עציםהנחיות מרחביות לשמירה ועקירת עציםפקיד היערותכללי
כללינהלי עבודה בקרבת עציםנהלי עבודה בקרבת עציםפקיד היערותכללי
כלליהגשת בקשה לרישיון עסקהגשת בקשה לרישיון עסקרישוי עסקיםכללי
כלליתשלום אגרת שילוטתשלום אגרת שילוטרישוי עסקיםכללי
כלליתשלום אגרת בקשה/חידוש רישיון עסקתשלום אגרת בקשה/חידוש רישיון עסקרישוי עסקיםכללי
כלליבקשה לרישוי שילוטבקשה לרישוי שילוטרישוי עסקיםכללי
כלליטופס לבעלי עסקים להוצאת אישור לתו סגולטופס לבעלי עסקים להוצאת אישור לתו סגולרישוי עסקיםכללי
כלליטופס למקומות עבודה להוצאת אישור לתו סגולטופס למקומות עבודה להוצאת אישור לתו סגולרישוי עסקיםכללי
כלליתשלום דוח חניהתשלום דוח חניהרשות החניהכללי
כלליבקשה לערעורבקשה לערעוררשות החניהכללי
כלליבקשה להישפטבקשה להישפטרשות החניהכללי
כלליבקשה לתו חניהבקשה לתו חניהרשות החניהכללי
אגרותפטור מאגרה - גילפטור מאגרה - גילשירות וטרינריאגרות
אגרותפטור מאגרה - רפואיפטור מאגרה - רפואיפטור רפואי מקווןשירות וטרינריאגרות
אגרותפטור מאגרה - גזעפטור מאגרה - גזעפטור גזע מקווןשירות וטרינריאגרות
כלליהעברת בעלותהעברת בעלותשירות וטרינריכללי
כללישאלון שביעות רצוןשאלון שביעות רצוןשירות וטרינריכללי
כלליבקשה להתנדבותבקשה להתנדבותשירות וטרינריכללי
כלליאמץ חבראמץ חברשירות וטרינריכללי
כללימאכילי חתולים מוסמכיםמאכילי חתולים מוסמכיםשירות וטרינריכללי
כלליהחזקת כלב בתצפית ביתהחזקת כלב בתצפית ביתשירות וטרינריכללי
כלליהחזקת חתול בתצפית ביתטופס בקשה לתצפית בית – חתולשירות וטרינריכללי
פינת חיהצהרה להפעלת מתקן או פינת חיהצהרה-נהלים ודרישות לאחזקת פינת חיהצהרה מקוונתשירות וטרינריפינת חי
פינת חידוח על בדיקת בעלי חיים במתקןדוח על בדיקת בעלי חיים במתקןשירות וטרינריפינת חי
פינת חיבקשה להפעלת מתקן או פינת חיטופס בקשה להקמת פינת חיבקשה מקוונתשירות וטרינריפינת חי

טפסים